اهمیت کشاورزی وتوسعه آن

آب و هواي مناسب برای کشت زعفران

زعفران گياهي است نيمه گرمسيري و در نقاطي که داراي زمستانهاي ملايم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبي مي رويد. مقاومت زعفران در مقابل سرما زياد است و ليکن چون دوران رشد آن مصادف با پائيز و زمستان و اوايل بهار است طبعا در اين ايم به هواي مناسب و معتدلي نياز دارد. در دوره خواب يا استراحت گياه (تابستان) بارندگي يا آبياري براي آن مضر است بنابراين کشت و کار آن در مناطق گيلان و مازندران و مناطق گرم جنوب کشور معمول نيست. اراضي آفتاب گير و بدون درخت که ضمنا در معرض بادهاي سرد نيز نباشد براي رشد زعفران مناسب است. با اين وجود در برخي از روستاهاي بيرجند و قاين در زير سايه بوته هاي زرشک و درختان بادام که در تابستان کمتر آبياري مي شوند کاشته مي شود.

 

حداکثر دماي اين گياه بين 40 تا 35 درجه سانتي گراد و در ارتفاع بين 1300 تا 2300 متر از سطح دريا عملکرد خوبي را نشان داده است.خاک مناسب پرورش زعفران:از آنجاييکه پياز زعفران مدت نسبتا زيادي (7 - 5 سال) در زمين مي ماند. خاک زمين بايد سبک يا ترکيبي از شن و رس باشد که پياز بتواند در اين مدت علاوه بر تامين مواد غذايي، در مقابل شرايط خاص منطقه اي نيز مقاومت نمايد.بنابراين جهت رشد و نمو مناسب گياه و توليد محصول مرغوب و مطلوب زمين هاي حاصلخيز و زهکشي شده بدون درخت با خاک(لومي، ليموني، رسي و شني) و آهک دار که Ph آن بين 7-8 باشد بر زمين هاي شور، فقير و مرطوب، اسيدي ترجيح داد.

 

زعفران در زمين هایيکه داراي قلوه سنگ يا علف هاي هرز يا مواد آلي پوسيده نشده باشد محصول خوبي نمي دهد.تهيه زمين:در تهيه زمين به منظور کاشت زعفران لازم است توجه و دقت خاصي معمول شود ابتدا در فرصتهاي مناسب در پائيز يا زمستان زمين مورد نظر را شخم عميق مي زنند درصورتيکه شرايط مناسب نبوده يا دسترسي به تراکتور مقدور نباشد مي توان شخم را در پايان بهار يا اوايل تيرماه نيز انجام داد.در تهيه زمين بطريق سنتي در اوايل بهار پس از قطع بارانهاي بهاره زمين را با گاوآهن ايراني شخم مي زنند بعد از 15 - 10 روز مجددا به شخم زمين اقدام مي کنند و اگر زمين داراي کلوخ باشد گاوآهن را باز کرده و کلوخ ها را با استفاده از ماله خرد مي کنند بعد از دو يا سه هفته مجددا زمين را دوبار در جهات عمود بر هم شخم مي زنند قبل از شخم سوم براي هر 100 متر مربع زمين 10 - 5 بار الاغ کود حيواني پوسيده پخش مي نمايند کشاورزان بخوبي دريافتند که شخم هاي مکرر صرفنظر از تهيه بستر مناسب کشت زمين را تا حدودي از وجود علف هاي هرز پاک مي سازند.

 

در اين طريق زمين کرت بندي شده و طول و عرض کرتها را نسبت به شيب زمين و قدرت آب تعيين مي کنند. معمولا عرض و طول کرتها در حد بين 4*10 تا 100*10 متر مي باشد در زراعت مکانيزه زعفران زمين را در پاييز سال قبل از کشت با گاوآهن شخم عميق مي زنند در بهار پس از قطع بارانهاي بهاري خاک را با انجام شخم متوسط ضمن سله شکني از وجود علفهاي هرز پاک مي کنند در مرداد يا شهريور پس از پخش 40 -80 تن کود حيواني و 200 کيلوگرم فسفات آمونيوم زمين را بصورت فارو در مياورند و براي کشت آماده مي کنند. (البته متخصصين تغذيه اي توصيه مي کنند که حدود 250 کيلوگرم سولفات پتاسيم نيز در اين مرحله با خاک مخلوط گردد)انتخاب پياز و زمان کشت زعفران:احداث مزارع جديد زعفران فقط بوسيله پياز آن مقدور و معمول است. بنابراين تهيه و انتخاب پياز مرغوب جهت کاشت در ايجاد و گسترش کشت حائز اهميت است.

 

پياز زعفران را مي توان از خاک درآورد به انبار يا مزرعه ديگري منتقل نمود، با توجه به دوده خواب يا استراحت پياز که از اواخر ارديبهشت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد مي توان در اين فاصله نسبت به بيرون آوردن پياز اقدام کرد. بهتر است پيازها پس از بيرون آوردن از زمين کاشته شوند تا پيازها ضمن ادامه استراحت در زمين جديد مستقر شوند. از بيرون آوردن پيازها در اواخر مرداد به بعد بايد خودداري کرد چون در اين موقع بعضي از پيازها ممکن است براي ريشه دادن و جوانه زدن آماده باشند هر قدر فاصله بيرون آوردن پيازها تا کاشت کمتر باشد بهتر است با وجود اين پياز زعفران را براي مدت چندماه در محل سرد و خشک با ارتفاع 30 - 20 سانتي متر مي توان بصورت پخش شده نگهداري نمود ولي اين امر باعث عدم توسعه فيزيولوژيکي گلها شده و باردهي سال اول کشت را شديدا کاهش مي دهد.

 

پياز زعفران را از موقع خزان بوته (اوايل خرداد تا اواسط مهرماه مي توان کشت نمود ولي بهتر است از کاشت پياز در اواخر تير و اوايل مرداد خودداري شود زيرا در اين موقع هوا و زمين بسيار گرم است و بيم آن مي رود که رطوبت پياز موقع جابجاي از بين رفته و به آن صدمه وارد شود. بر اساس تحقيقات انجام شده توسط مرکز پژوهشهاي صنعتي خراسان بهترين زمان کشت خرداد ماه مي باشد.نوع و مقدار کشت پياز زعفران:بطوريکه گفته شد زعفران بوسيله غده ساقه که عبارت از پيازهاي تو پر (بنه) مي باشد ازدياد مي شود و اندازه آن از يک فندق تا يک گردو متفاوت است. پيازهاي انتخابي بايد درشت تر، سالم تر و بدون زخم و خراشيدگي و عاري از هر نوع بيماري باشد.پيازها بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش از قبيل سرزان، سري تيزان و گرامنيون و غيره به نسبت 500 - 300 گرم سم براي يکصد کيلو پياز بر عليه بيماريهاي قارچي ضد عفوني شوند.

 

در موقع کاشت بهتر است پولک يا لايه خشک کف پياز به همراه مقداري از پوسته آزاد روي پياز جدا شوند تا جذب آب بوسيله پياز آسانتر و جوانه زدن آن سريعتر انجام شود. مقدار کاشت پياز بسته به ريزي و درشتي از 10 - 3 تن در هکتار فرق مي کند. فواصل کاشت معمولا 30 - 25 سانتي متر از هر طرف مي باشد.تعداد پياز انتخابي جهت کاشت در هر چاله 3 پياز است با وزن متوسط 6 گرم براي هر پياز مي باشد در صورتيکه پيازها رديفي در فارو کاشته شوند بصورت منفرد و با فاصله 8 - 6 سانتي متر از يکديگر به مقدار 3 تن و در صورتيکه بصورت سنتي و در هر چاله 5 عدد مصرف کنند ميزان کاشت پياز به 5 تن بالغ خواهد شد. گفتني است که در تحقيقات انجام شده بهترين پيازها، پيازهايي با اندازه بيشتر از 8 گرم بود.عمليات کاشت پياز زعفران:براي کاشتن پياز زعفران ابتدا چاله هاي يک رديف را با بيل در مي آورند و در داخل هر چاله بطوريکه گفته شد از 3 - 15 پياز قرار مي دهند. عمق کاشت پياز 20 - 15 سانتي متر در نظر گرفته و در موقع کاشت سر پيازها بايد رو به بالا قرار گيرد. پيازها در عمق 20 سانتي متري در زمستان از سرما و يخبندان و ساير تنش هاي محيطي و در تابستان از گرما زدگي مصون مي مانند.براي کاشت زعفران 5 - 4 نفر شرکت مي کنند به اين ترتيب که يک نفر با بيل چاله ها را در مي آورند دو نفر پيازهاي قابل کشت را بصورت دسته هاي 3 تا 5 يا 15 تائي انتخاب مي کنند و نفر چهارم پيازها را در داخل چاله ها قرار مي دهند و بقيه نفرات کار خود را ادامه مي دهند تا تمام زمين کاشته شود.

 

سرانجام سطح مزرعه را که نا مسطح شده با بيل يا ماله ايکه صاف و فشرده مي سازند تا پيازها به خاک بچسبد.زمين کشت شده به همين صورت تا موقع آبياري پائيزه رها مي شود قبل از آبياري در حدود 20 - 10 تن کود حيواني کاملا پوسيده با بيل يا چهر شاخ در سطح زمين پخش مي نمايند.در اسانيا کاشت زعفران به صورت ديم صورت مي گيرد پيازهاي زعفران بجاي کپه کاري در داخل رديف 4 بفاصله 5 تا 8 سانتي متر از همديگر کاشته مي شود. و رديف هاي کاشت از يکديگر 35 - 30 سانتي متر فاصله دارد. پس از انجام عمل کاشت روي شيارها را با ماله پوشانده و زراعت رديفي بنظر مي رسد.آبياري:پس از پايان کاشت پيازهاي زعفران که حداکثر تا آخر شهريورماه طول مي کشد حدود 15 تا 10 روز بعد از کاشت اقدام به آبياري مزرعه مي نمايند. در نقاط مختلف خراسان بسته به وضعيت آب و هوايي منطقه از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبياري زعفران شروع مي شود. با توجه که گل کردن زعفران تا حدودي تابع آب اوليه مي باشد لذا براي اينکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آب اول را در بين قطعات با فاصله چند روز تقسيم مي کنند تا بدين وسيله دوران اوج گلدهي قطعات با يکديگر همزمان نباشد.آب اول زعفران خيلي مهم است و تمام نقاط زمين بايد بطور کافي و يکنواخت آب بخورد تا گلهاي يک قطعه با هم و هم زمان بيرون آيند بعد از گاورو شدن مزرعه براي سله شکني از کج بيل و چهار شاخ فلزي يا گاو آهن ايراني با عمق کم استفاده مي شود متعاقب آن زمين را ماله مي کشند.

 

سله شکستن زمين باعث مي شود که جوانه هاي گل با سهولت بيشتري از خاک بيرون آمده و رشد قوي و مطلوبي داشته باشند.پس از آبياري اول بفاصله 15 - 20 روز بعد از آن اولين گلهاي زعفران ظاهر مي شوند بديهي است که مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهي نمي دهد. از اوايل فروردين تا زمانيکه رنگ برگها به زردي مايل شود هر 12 - 6 روز يکبار آبياري انجام مي شود.بايد توجه داشت که بعد از وجين يک نوبت آبياري به تاخير بيفتد تا علف هاي هرز از بين رفته و مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پياز موثر است.سله شکني:همان طور که اشاره شد بعد از آبياري اول به محض گاورو شدن زمين سطح مزرعه بايد سله شکني شود بنحوي که پيازها صدمه نبينند بهترين وسيله سله شکني کج بيل و بيل شيار دار و گاوآهن ايراني و کولتيواتر است.سله شکني باعث مي شود که گلها بآساني از خاک بيرون آمده و کود حيواني با خاک مخلوط گردد.

 

در مواقعي که زارع نتوانسته باشد بزمين خود کود دهد قبل از اجام آبياري مي توان کود لازم را در سطح خاک پخش نموده و با شخم سطحي با خاک مخلوط نمود و بعد از اين عمل که در واقع حکم سله شکني را دارد جهت هموار نمودن زمين و چسباندن خاک به پيازها زمين را ماله مي کشند.وجين علف هاي هرز: علف هاي هرز از طريق رقابت با گياه زعفران از نظر آب و مواد غذايي و نور خورشيد سبب کاهش محصول مي شود علاوه بر اين ممکن است در مراحل کاشت و برداشت زعفران مزاحمت هاي ايجاد و ميزبان تعدادي از بيماريها و حشرات و بخصوص نماتد باشد. وجين مزرعه در هر موقع که علف هاي هرز رشد کردند ضروري است در مزارع زعفران اولين وجين بعد از آبياري دوم انجام و اين وجين باعث از بين رفتن علف هاي هرز مزرعه زعفران مي گردد.

 

بطور معمول اولين وجين زعفران بعد از برداشت گلها و دومين آن در صورت لزوم به فاصله در حدود يک ماه قبل از آب سوم انجام مي شود. در مورد مبارزه شيميايي با علف هاي مزرعه بايد توجه کرد که چون اثر اين علف کش ها بر روي گياه آزمايش نشده لذا بايد حتي الامکان به هنگام رشد بوته هاي زعغران از مصرف علف کش هاي شيميايي خودداري شود.عمليات به زراعي زعفران:با توجه به اينکه اصلاح نبات زعفران از طريق به نژادي امکان پذير نيست لذا براي بازدهي بيشتر محصول و ارتقاء کمي و کيفي آن بايد به عوامل زير متوصل شد:

 

1 - زمين اتخاب شده براي کاشت زعفران بايد حاصلخيز بوده و غني از مواد غذايي و آلي باشد.

2 - پيازهاي درشت و سالم عاري از هر گونه بيماري و آلودگي براي کشت مزرعه انتخاب شود.

3 - رديف کاري به جاي کپه کاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني را در داخل مزرعه سهل و آسان مي کند.

4 - از پيازهاي خشکه کن و محافظت شده در شرايط خشک و خنک و تهويه شده استفاده شود.

5 - در هنگام استراحت تابستاني گياه زعفران از آبياري آن خودداري شود.

6 - در عمق کاشت پيازها دقت شود که در مناطق سردسير 20 - 15 سانتيمتر و در مناطق معتدل 15 - 10 سانتيمتر کمتر نباشد.

7 - حتي الامکان در موقع خواب تابستانه با علف هاي هرز مبارزه شود.

8 - چون هرساله پيازها به سطح خاک نزديک مي شوند افزودن لايه اي معادل 2 - 3 سانت متر از کود و خاک و خاکستر سبب حفاظت بيشتر پيازها از تنش هاي محيطي شده و در عين حال مواد مغذي بيشتري به گياه مي رسد.

9 - بهنگام تهيه زمين از اضافه کردن کودهاي حيواني بهمراه کودهاي شيميايي لازم که قبلا به مقدار و زمان مصرف آن اشاره شده مايقه اي نشود.

10 - پس از آبياري سله شکني زمين ضرورت کامل دارد تا گلها بآساني بتوانند از خاک بيرون آيند منتهي بايد دقت کرد که عمق سله شکني طوري نباشد که به پيازهاي زعفران آسيب برسد.

11 - مبارزه با جوندگان بخصوص انواع موش از اهميت زيادي برخوردار است هرگونه سهل انگاري در اين خصوص باعث از بين رفتن محصول و استقرار موشها در زمين مي گردد.

12 - برداشت گل در ساعات اول روز (4 - 9 صبح) موقعي که گلها بصورت غنچه باشند بايد انجام شود.

13 - در خشک کردن گلها بايد دقت شود تا رنگ و عطر دلپذير زعفران محفوظ بماند.

14 - بهترين روش خشک کردن زعفران روش توسينگ يا خشک کردن اسپانيايي است که بوسيله هيتر و الک نسوز انجام مي شود.

15 - بالاخره زعفران بايد در ظروف در بسته فلزي، چوبي قلع دار يا شيشه اي در دار دور از نور و رطوبت و حرارت نگهداري شود.
 

+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 


آموزش کامل کاشت, داشت و برداشت زعفرانمقدمه

زعفران Crocus sativus ) ) از تیره زنبق سانان ( Iridaceae ) می باشد. زعفران گیاهی است علفی، چند ساله، دارای کورم ( پداژه ) سفید رنگ که روی آن جوانه های راسی و جانبی وجود دارد. ریشه افشان، کوتاه و به طور معمول از قاعده کورم بر روی یک دایره خارج می شود. گل شامل گلپوش 6 قطعه ای 3 )کاسبرگ و 3 گلبرگ )، همرنگ و خوشبو، دارای 3 پرچم با بساک زرد رنگ، مادگی آن دارای خامه سفید، کلاله 3 شاخه ای و قرمز رنگ است.

برگ ها باریک و بلند به رنگ سبز تیره یا چمنی به طول حدود 20 تا 50سانتی متر، به تعداد 11- 5 برگ، گل ها و برگ ها داخل لوله ای غشایی به نام اسپات ( چمچه ) قرار می گیرند که وظیفه حمایت برگ و گل تا خارج شدن از خاک را به عهده دارد. این گیاه سه گان می باشد و تولید بذر نمی کند.

پراکنش زعفران در ایران

زعفران که به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف است ارزشمندترین رستنی ایران و خاستگاه اصلی آن دامنه های الوند می باشد. کشت زعفران در ایران به سال های پیش از میلاد مسیح بر می گردد و در مناطق بسیار کم باران که دارای زمستان سرد و تابستان گرم هستند، گسترش دارد.

سطح زیر کشت و تولید زعفران در ایران

ایران به عنوان مهمترین تولید کننده زعفران دنیا می باشد. بر اساس آمار سال 1384، ایران با سطح زیر کشت 21/57694 هکتار، تولیدی برابر 9/239 تن زعفران در سال دارد که متوسط عملکرد کشت آبی و دیم به ترتیب 16/4 و 18/3 کیلو گرم در هکتار است.

95 درصد از زعفران کشور در استان خراسان جنوبی و 5 درصد در استان های یزد، اصفهان، فارس، کرمان و استان مرکزی کشت می شود.

پراکنش زعفران در دنیا

پس از ایران که 81 درصد از زعفران دنیا را تولید می کند، کشت زعفران در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا، بنگلادش، مغرب، هند و... رواج دارد.

سطح زیر کشت و میزان تولید زعفران استان کرمان به تفکیک سال.

سال    میزان تولید (تن)    سطح زیر کشت (هکتار)

82    06/1    227

83    09/1    2/228

84    2/1    5/254

85    23/1    25/271

سطح زیر کشت، میزان تولید و میانگین عملکرد

شهرستان    سطح زیر کشت(هکتار)    میزان تولید (کیلوگرم)    عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

زرند    141    700    6

راور    6    20    3

شهربابک    20    120    7

کوهبنان    60    300    5

بردسیر    7    5/10    5/1

بافت    6    15    5/2

سیرجان    12    18    5/1

بم    25/0    25/0    1

رفسنجان    8    34    4

کرمان    11    5/16    5/1

جمع    25/271    25/1234    15/3 متوسط

خاک مناسب پرورش زعفران

از آنجایی که پداژه زعفران مدت نسبتاً زیادی ( 8- 5 ) سال در زمین می ماند، خاک آن باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد تا پیاز بتواند در این مدت، علاوه بر تامین مواد غذایی، در مقابل شرایط خاص منطقه ای نیز مقاومت نماید. بنابراین، جهت رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب، زمین های حاصلخیز با زهکش مناسب و pH بین ( 8- 7) لازم است.

کاشت

از آنجایی که زعفران تولید بذر نمی کند، فقط از راه کورم ( پداژه ) می توان آن را تکثیر کرد. در اواسط مرداد ماه تا پاییز بسته به منطقه ( پیش از شروع یخ شکن زمین )، اقدام به خارج کردن کورم از زعفران زارهای مورد نظر یا تهیه آن از محل های مناسب می کنند. پس از آماده کردن زمین و اضافه کردن کود دامی، به صورت کرتی اقدام به کشت کورم در عمق 15 تا 20 سانتی متر شود. در این حالت به 2 تا 6 تن کورم برای کاشت یک هکتار زعفران کاری نیاز است.

فاصله کپه ها را 30×30 و در هر کپه 1 تا 3 پیاز در کشت سبک، 5 تا 7 پیاز در کشت متوسط و 7 تا 15 پیاز در کشت متراکم، می توان به کار برد که در این حالت ( عمر ) کشتزار زعفران متفاوت است.

داشت

زعفران از نظر نیاز آبی، بسیار کم توقع است و که نیاز به 7 بار آبیاری در سال دارد. همچنین، این نیاز هنگامی است که دیگر محصولات به آب نیاز ندارند. اولین آبیاری پس از کاشت محصول و بسیار مهم می باشد. این آبیاری باید طوری تنظیم شود که هوا زیاد گرم نباشد، چون ابتدا برگ ها سبز شده و بعد گل ها ظاهر می شود، که در نتیجه برداشت گل مشکل خواهد شد. به طور معمول، پس از اولین آبیاری زعفران زار گل ها زودتر از برگ ها از خاک خارج می شوند. آبیاری دوم 35 روز پس از آبیاری اول است، چنانچه آبیاری پس از برداشت گل انجام شود به آن گل پاک گویند. وجین علف هرز و کود دهی ( به ویژه کود دامی ) باید در همین مدت خفتگی انجام گیرد. آخرین آبیاری زعفران زار به نام زرد آب حدود اواسط اردیبهشت انجام می شود که پس از آن دوره ( خفتگی ) تابستانه زعفران آغاز می شود.

برداشت گل زعفران

بسته به عمق کاشت پداژه ها و بافت خاک، گل های زغفران طی یک تا دو هفته پس از آبیاری اول شکفته می شوند. گل های زعفران در صبح زود و به طور معمول یکجا برداشت می شوند، سپس در خارج از کشتزار، کلاله ها را از سایر قسمت های گل جدا می کنند. پس از روییدن گل ها، حداکثر 3 تا 4 روز برای برداشت محصول فرصت وجود دارد، که در صورت عدم برداشت به موقع گل ها ریزش نموده و کلاله ها شکننده می شوند. معمولاً طول دوره برداشت 20 روز طول می کشد.

خشک کردن کلاله زعفران

خشک کردن زعفران به سه روش زیر صورت می گیرد :

الف) سنتی

ب) اسپانیایی

ج) صنعتی

روش سنتی بالاترین عطر و رنگ را دارد. رنگی که در روش اسپانیایی به وجود می آید بهتر و با کیفیت تر از روش سنتی است ولی از نظر عطر روش سنتی بهتر است. در روش خشک کردن صنعتی از آون استفاده می شود.

ترکیبات شیمیایی

کورم زعفران دارای گلوکز و حدود 15 اسید آمینه مختلف است و گلپوش آن دارای مواد رنگی ( آنتو سیانینی ) می باشد. رنگ کلاله به دلیل وجود رنگ دانه های کارتنوئیدی به نام کرومین، طعم تلخ آن به دلیل نوعی گلیکوزید به نام پیکروکروسین است. عطر زعفران به واسطه روغن های فرار از گروه ترپن هاست، که پس از جذب آب به سافرانان معطر تبدیل می شود.

موارد مصرف و خواص درمانی

بهترین مورد مصرف زعفران در تهیه رنگ خوراکی و به عنوان ادویه است. از نظر دارویی در طب سنتی، با تاثیر بر هورمون های جنسی زنانه موجب سقط جنین می شود. در طب جدید برای درمان کم خوابی، سرطان، ضدنفخ، تشنج و افسردگی استفاده می شود. مصرف نوشیدنی زعفران موجب تقویت حافظه می گردد. از گلپوش آن به علت تولید رنگ دانه های آنتوسیانینی برای رنگ رزی پشم و ابریشم استفاده می شود.

صادرات و بازاریابی زعفران

75 تا 80 درصد از زعفران تولیدی ایران، صادر می شود و حدود 50 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.بخش عمده صادرات زعفران ایران به صورت فله ای به بهای هر کیلو 400 دلار راهی اسپانیا و امارات متحده عربی می شود و از آنجا، در بسته بندی های کوچک و مدرن ، به بهای هر کیلو 1200 دلار راه بازارهای غربی را در پیش می گیرد. به بیان دیگر، با توجه به نبود زیر بناهای صادراتی و تکنولوژی بسته بندی، حاصل تلاش زعفران کاران ایران، عمدتاً به جیب دلالان اسپانیایی و اماراتی ریخته می شود.

در مجموع، بر پایه گزارش های انتشار یافته، تمایل کشاورزان به کشت زعفران رو به کاهش گذاشته که مهمترین عامل آن کاهش بهای این کالا طی چندسال گذشته است. با این وجود، پس از سالها رکود، در سال 1385، قیمت زعفران به طور چشمگیری افزایش یافت. پیش بینی می شود با افزایش قیمت زعفران در داخل کشور، قیمت آن در بازار جهانی باز هم افزایش یابد و به بهای واقعی خود نزدیک شود و منافع تولید کنندگان در فصل جدید بیش از پیش تامین گردد.

مسائل و مشکلات تولید زعفران1- در گزارش خواربار جهانی ( FAO ) در مورد تولید کنندگان زعفران در دنیا، تنها نام کشورهای اسپانیا، یونان و منطقه کشمیر که تولید آنها روی هم به ده تن نمی رسد، آمده است. با وجود اینکه بیش از 80 درصد زغفران دنیا در ایران تولید می شود، اما تعیین قیمت زعفران توسط واسطه های جهانی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی تولید کنندگان این محصول در ایران است و در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که کشوری که تولید جهانی یک محصول را به خود اختصاص داده است قیمت آن را خود تعیین نکند.2- برداشت سنتی و غیر علمی زعفران و مشکلات بسته بندی و بازاریابی، حضور ایران را در عرضه این محصول، در بازارهای جهانی به خطر انداخته است.3- مسائل و معضلات بی شماری موجب شده تا بخشی از صادرات زعفران به صورت قاچاق در آید و چون ارزآوری برای کشور ندارد، صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند. مثلاً چندی پیش حجم بالایی از کورم زعفران از کشور به صورت قاچاق وارد افغانستان شد که ادامه این روند شرایط تولید این محصول در کشور را بحرانی تر می کند.4- تقلب های زعفران5- از جمله این تقلب هاالف) رنگ کردن خامه زعفران با رنگ های طبیعی و مصنوعیب) اضافه کردن گلبرگ های گلرنگ یا همیشه بهار به زعفرانج) رنگ کردن کاکل ذرت و اضافه کردن آن به زعفراند) رنگ کردن مجدد زعفران مصرف شدهعلت تقلب در زعفران ناشی از :الف) قیمت قابل توجه زعفران به عنوان یکی از گرانترین مواد غذاییب) عدم ایجاد عارضه ی زودرس ناشی از مصرف زعفران تقلبیج) عدم امکان تشخیص سریع و مطمئن زعفران تقلبی بدون استفاده از روش ها و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. که این زعفران های تقلبی مصرف داخلی و صادرات این محصول گران بها را به مخاطره انداخته است.6- کاهش تولید و اختلال در عرضه و تقاضا، باعث افزایش قیمت زعفران در سال 85 شد. تولید زعفران در سال 84 برابر آمار رسمی 252 تن بوده که این مقدار در سال 85 به 100 تا 110 تن رسیده که این کاهش تولید افزایش قیمت را درپی داشته است. که به طبع این امر مشکلاتی را در آینده به وجودخواهد آورد. این موضوع بدین معنی نیست که هر چقدر قیمت را بالا ببریم خریداران استقبال خواهند کرد بلکه افزایش قیمت زعفران باعث پایین آمدن سرانه مصرف در سال 85 و 86 شد و واکنش منفی خریداران خارجی را نیز در پی داشت.راهکارهای پیشنهادی تولید زعفران1- تولید کنندگان ایرانی در بخش کشاورزی که در واقع در گروه کالاهای تولیدی خودشان با محصولی جدید به نام زعفران مواجه هستند، باید دانش و ابزار لازم برای تولید محصولی مورد پسند و نیاز مصرف کننده در هر نقطه از جهان و متناسب با جزئیات آخرین استاندارد های بین المللی به دست آوردند، که خوشبختنانه بعضی از شرکت های تولید کننده به این کیفیت، استاندارد و اطلاعات دست یافته اند.در همین راستا، انتقال دانش لازم به تولید کننده ها نه تنها می تواند کمک موثری در ارتقای کیفیت زعفران مصرفی جهان باشد، بلکه این قابلیت را دارد که با بهره برداری بهتر و بهینه سازی و دستیابی به راندمان بالاتر، هزینه تولید را بیش از پیش کاهش دهد و بدین ترتیب منافع توامان تولید کننده و مصرف کننده روز به روز بیشتر تامین گردد.2- جمع آوری اطلاعات موجود برای معرفی زعفران به صورت عام، انتقال اطلاعات لازم به کشاورزان، مصرف کنندگان، و تولید کنندگاه زعفران و انجام پژوهش های لازم در زمینه های مختلف، اعم از تعیین استراتژی بررسی بازار، راه های مصرف و افزایش آن و انجام پژوهش های کاملتر در زمینه تولید، خواص دارویی و پزشکی ناشناخته زعفران بسیار ضروری است.اهداف کاشت زعفران در استان کرمان1- ترویج توسعه کشت زعفران با توجه به معضل کم آبی استان2- ایجاد اشتغال لازم خانواده های روستایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم3- ایجاد ارز آوری4- آشنایی و ایجاد فرهنگ مصرف زعفران در میان افراد5- صادرات

+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 9:4 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 


چگونه زعفران بکاریم
زعفران گیاهی از خانواده زنبقیان است که از راه پیاز تکثیر می شود.زعفران گیاهی چند ساله است؛زیرا به مدت 4تا12سال محصول می دهد.دوره فعالیت پیاز زعفران هر سال از اوایل آبان تا اردیبهشت سال آینده است.گلدهی وبرداشت محصول از اواخر مهر ماه تا اواسط آبان صورت می گیرد.
با شروع فصل گرم برگها زرد وخشک میشوند؛ ولی پیازها سالم می مانند،به اصطلاح خواب تابستانی آغاز میشود.
زعفران در مناطق گرم وخشک قابل کشت وپرورش است.گل زعفران نخستین قسمتی است که در اوایل فصل پاییزظاهر میشود.


در سال اول کشت،به علت ضعیف بودن پیاز ها ومحکم نبودن آنها در خاک، جوانه های گل،توانایی کافی برای رشد ندارند،حتی برگ ها در سال اول دیرتر ازحد معمول ظاهر میشوند.
ویژگیهای گیاه زعفران
زعفران گیاهی چند ساله است که بیشتر در مناطق گرم وخشک می روید.گل زعفران بنفش رنگ است وبذر تولید نمیکند یا کمتر تولید میکند.به همین دلیل تکثیر زعفران به وسیله پیاز انجام میشود.پوشش گل از سه برگ وسه کاسبرگ  به رنگ بنفش تشکیل شده است.تعدادپرچم ها 3 عدد است.برگها بعد از گل ظاهر میشود.برگ ها مستقیم از روی پیاز ها خارج می شوند وساقه هوایی ندارد.
پیاز زعفران زیرزمینی گرد وتوپری است که پوسته های قهوه ای رنگ دارد.این پیاز مانند پیاز خوراکی لایه لایه نیست.قطر پیاز های جوان زعفران3-5 سانتی متر ومغز آن سفید رنگ است.برگ های زعفران تا ارتفاع 30-40 سانتی متر از سطح خاک رشد میکنند.


خواص دارویی زعفران
زعفران هضم غذا را آسان میکند.
در رفع بی خوابی وتشنج مفید است.
تقویت کننده کبد است.
برای درمان بیماریهای چشم استفاده میشود.
زعفران برای رفع سنگ کلیه استفاده می شود.
زعفران در ایجاد نشاط ،شادی وکم کردن افسردگی موثر است.


کاشت زعفران:
زمین مناسب برای کشت زعفران:
بوته زعفران می تواند در هر خاکی رشد کند؛اما بهترین خاک برای رشدزعفران خاک رسی شنی است.(یعنی سه قسمت رسی ویک قسمت شنی)زمینی که برای زراعت زعفران انتخاب میشود،باید حد اقل برای مدت 4 سال زراعی به کشت زعفران اختصاص داده شود،آفتابگیرودور از سایه درختان باشد.
آماده سازی زمین برای کشت:
در اوایل بهار،کودحیوانی پوسیده را به خاک بدهید؛سپس وغتی که خاک ،گاورو شد ،یعنی رطوبت خاک برای شخم مناسب شد،زمین را شخم بزنید تا کود با خاک مخلوط شود.اگربه هنگام شخم زدنزمین دارای کلوخ بود، با استفاده از ماله کلوخ ها را خرد وسطح زمین را صاف وهموار کنید؛سپس با فاصله دو هفته ،زمین را با گاوآهن در جهت عمود بر جهت شخم قبل،مجدداٌ شخم بزنید؛بعد از اینکه عملیات خاکورزی به خوبی انجام شد،زمین را کرت بندی کنید،یا اینکه با استفاده از وسایل مکانیکی مانند فاروئر،زمی را به صورت فارو در آورید.ابعاد کرت ها بستگی به شیب زمین دارد. در کشت جوی وپشته ای فاصله جوی هه از یکدیگربه طور متوسط 30-40 سانتی متر است.
در خرداد ماه در صورت مشاهده علف های هرز ، با آنها به صورت مکانیکی ویا بااستفاده از وسایل شخم سطحی مبارزه کنید.


نوع ومقدار پیاز زعفران
زعفران به وسیله بنه یا پیاز های توپر زیاد می شود.اندازهپیاز های زعفران متفاوت است.از اندازه یک فندق تا یک گردوبا هم تفاوت دارند.
پیاز هایی که انتخاب میکنید باید درشت تر از یک فندق (حدود 6 گرم) سالم بدون زخم وشاداب باشند.
بهتر است قبل از کاشت،پیاز ها را به وسیله سم های قارچ کش ضد عفونی کنید.پیاز های ریز پوک وزخمی را باید قبل از ضد عفونی برای تغذیه دام جدا کرد.
مقدار پیاز مورد نیاز برای کاشت بسته به ریزی ودرشتی از 10 تا 30 تن در هکتار متفاوت است.به طور معمول کشاورزان در روش سنتی در هر گودال، پیاز ها را به صورت دسته های3،5،7؛حتی 15 تایی میکارند.
زمان کاشت پیاز زعفران
پیاز زعفران از اوایل فصل تابستان تا اوایل فصل پاییزقابل کشت است.به شرط اینکه در طول این مدت رطوبتی به پیاز ها نرسد؛زیرا در صورت رسیدن رطوبت به پیاز ها قبل از پاییز خواب تابستانه شکسته می شود وپیاز تولید به برگ می کند.
روش های کاشت پیاز زعفران
1-روش کشت کرتی:
ابتدا به وسیله بیل یا گاوآهن شیاری به عمق 15-20 سانتی متر در زمین ایجاد کنید؛وقتی که شیار اول ایجاد شدشیار دوم را در کنار شیار اول ، با فاصله 30-35 سانتی متر از آن ایجاد می کنیم .شیار دوم و بقیه شیار ها را مانند شیار اول بکارید.پس از کاشت پیاز ها سطح زمین را با ماله صاف ویکنواخت کنید.
2-روش کشت جوی وپشته ای:
بعد از ایجاد جوی وپشته ها پیازهای زعفران را با فاصله 20-35 سانتی متری از یکدیگر بکارید.


عمق کاشت زعفران:
عمق کاشت پیاز زعفران باید طوری باشد که روی پیاز ها با 15-20 سانتیمتر از خاک پوشیده شود.در موقع کاشت،سر پیاز که دارای جوانه است به طرف بالا قرار گیرد.
کشت پیاز ها در عمق 20 سانتی متر سبب می شود که پیاز ها در زمستان از سرما و یخبندان و در تابستان از گرمازدگی در امان باشند.
آبیاری:
پس از کاشت پیاز ها بسته به سردی وگرمی هوا از اوایل تا اواسط مهرماه ، نخستین آبیاری زمین را انجام دهید.با توجه به اینکه پیاز ها در عمق 20 سانتی متری از خاک قرار دارند ،آبیاری باید سنگین انجام شود.اگر پس از آبیاری اول  در سطح خاک سله به وجود آید 3-4 روز پس از آبیاری باید به وسیله سله شکن یک نوبت سله شکنی انجام شودتا زعفران بهتر ویکدست سبز شود.
پس از آبیاری اول پیاز ها بیدار میشوند، ریشه می دوانند واز اواخر مهر ماه غده زعفران شروع به گل دادن میکند.هر غده به طور متوسط 1-2-3 گل می دهد.گل های زیبا زعفران صبح زود باز می شوند؛بنابرین بهتر است قبل از طلوع آفتاب گل ها برداشته شوند.در سال اول فقط پیاز ها ی درشت گل میدهند.پس از برداشت گل ها آبیاری نوبت دوم را انجام دهید. با پایان یافتن دوره گل دهی به مرور زمان برگ های باریک زعفران می رویند.
گیاه زعفران ساقه ندارد.برگ ها و دم گل از روی غده در غلاف سفید ونازکی از زمین می رویند.در پاییز پس از آبیاری دوم (زمستان وبهار تا اواخر اردیبهشت )چنانچه میزان بارندگی کم باشد هر 15-20 دقیقه یک بار باید مزرعه زعفران را آبیاری کنید.
در صورت وجود بارندگی به میزان بیشتر از 25 میلیمتر ومرطوب بودن سطح خاک آبیاری زمین باید به تعویق بیفتد.باید توجه داشته باشیدکه آبیاری را در شب های یخبندان انجام ندهید؛زیرا به پیاز زعفران آسیب وارد میشود.اگر بعد از آبیاری سله به وجود آید باید سله شکنی کنید.با سله شکنی کود حیوانی با لایه سطحی خاک مخلوط می شود.سله شکنی باعث می شود گل ها به آسانی از خاک بیرون بیایند.بعد از سله شکنی برای هموار کردن سطح خاک وچسباندن خاک به پیاز ها باید زمین را ماله بکشید.
کود دهی
برای تقویت بوته ها ودرشت شدن پیاز ها باید از کود اوره استفاده کنید.این کود را به میزان 100 کیلوگرم در هکتار ،در3نوبت (هر نوبتkg33) قبل از آبیاری نوبت دوم در سطح مزرعه پخش کنید.در صورت مصرف نکردن کود اوره در زمان آبیاری ،می توانید با محلول کود اوره با غلظت 5 در هزار طی 2 تا3 نوبت در ماههای بهمن واسفند ،نیاز گیاه به ازت را تامین کنید.
برداشت زعفران
گل دهی زعفران بعد از آبیاری نخست به فاصله 2-3 هفته متناسب با درجه حرارت هوا انجام می شود.گل ها در هوای نسبتا گرم دیرتر و در هوای نسبتا سردودر زیر سایه زودتر باز میشوند.هر غدر آبیاری اول دیرتر انجام می شود. به طور معمول دوره  گل دهی حدود15-20 روز ودوره برداشت حدود10-15 روز است.
در دوره برداشت تعداد گل ها در یک هفته بهاندازه ای زیاد میشود که گاهی در یک روز لازم است در 2 نوبت گل ها را برداشت کنید.
زمان وطرز برداشت گل ها
برداشت گل زعفران فقط با دست انجام می گیرد.بهترین
 زمان برداشت گل (به منظور حفظ مرغوبیت،عطر ورنگ زعفران) صبح خیلی زود وقبل از باز شدن غنچه ها است؛
زیرا جمع آوری غنچه ها آسان تر است وکلاله گل نیز کمتر
 آسیب میبیند.
قسمت قابل استفاده در گل زعفران کلاله قرمز رنگ آن به همراه میله خامه است .برای جدا کردن کلاله از گل باید سعی کنیدغنچه ها را در همان روزکه باز شده اند بچینید؛سپس لوله گل را با ناخن بشکافیدومیله سفید مادگی (خامه) را به همراه 3 کلاله قرمز رنگش از درون لوله گل بیرون آورید.
دسته کردن زعفران:
پس از جدا کردن مادگی آنها را در یک جهت روی هم بچینید به طوری که خامه ها روی یکدیگر وکلاله ها نیز روی هم قرار گیرند؛سپس دسته های زعفران را با نخ قرمزابریشمی یا نخ معمولی ببندید.
خشک کردن زعفران:
پس از دسته بندی زعفران دسته های زعفران را در سبدی که داخل آن را با پارچه نازکی پوشانیده ایددر سایه قرار دهید یا در اتاقی که حرارت آن با توجه به فصل سرما مناسب است آویزان کنید.
هرچند روز یکبار دسته ها را بر گردانیدتا دسته های زعفران خشک شوند.وقتی که رشته ها ی کلاله با فشار بین 2 انگشت خرد شوند؛میتوان گفت دسته ها خشک شده اند وآماده مصرف وعرضه بازار هستند.خشک کردن صحیح و دسته بندی مناسب زعفران اثر زیادی در کیفیت بازار پسندی آن دارد.
علف های هرز وآفت ها وبیماری های زعفران:
علف های هرز نقش مهمی در کم شدن رشد ومحصول زعفران دارند.بوته زعفران ظریف وکوتاه است وبه راحتی به وسیله علف های هرز ازبین می رود.برای مبارزه با علف های هرز 2 روش وجود دارد.
الف:روش مکانیکی
ب:روش شیمیایی  
الف:روش مکانیکی(وجین کردن ):نخستین وجین زعفران بعد از برداشت گل ها ،دومین وجین با فاصله حدود یکماه،وجین سوم به هنگام برداشت علوفه زعفران و آخرین وجین در صورت نیاز در فصل تابستان انجام دهید.
ب:روش شیمیایی:به هنگام خواب تابستانی زعفران،میتوانید از بعضی علف کش ها استفاده کنید.برای این کار بهتر است با کارشناسان حفظ نباتات مشورت کنید.
آفت های زعفران:
کرم پیازخوار:یکی از آفت های زعفران ،کرم پیاز خوار سفید رنگ است.این کرم در زیر خاک فعالیت می کند.پژمردگی زرد شدن برگها وخشکیدن ناگهانی آنها می تواند نشانه وجود این آفت باشد.
این آفت خسارت زیادی به گیاه زعفران وارد می کند.برای مبارزه با این آفت می توانید از سم سوین استفاده کنید.
خرگوش:تنها سبزی قابل توجه در فصل زمستان برگهای سبز زعفران است .خرگوش برای رفع گرسنگی علاقه وافری به خوردن این سبزی خوش خوراک دارد.
موش:موش ها از پیاز وبرگ های زعفران تغذیه می کنند.بهترین راه مبارزه با این حیوان استفاده از قرص های (تدخینی) در سوراخ ها وطعمه مسموم در لانه آنهاست.
بیماری های زعفران
سیاهک زعفران:مهمترین بیماری زعفران (سیاهک زعفران) است.این بیماری به صورت لکه های ریز قهوه ای رنگ وپس از مدتی به صورت سیاه رنگ بر روی برگ ها دیده می شود.
به محض دیدن این لکه ها بر روی برگ،برگهای آلوده را خارج کنید وآنها را بسوزانید.  
تشخيص زعفران :
چون زعفران بسیار گران قیمت می‌باشد، از قدیم سوداگران حقه باز در آن دستکاری می‌کردند و مجازات تقلب در زعفران گاهی حکم اعدام داشته‌است. مهم ترین تقلبی که به عنوان زعفران صورت می‌گیرد گل رنگ می‌باشد که شباهتی به زعفران دارد و می‌تواند ایجاد رنگ زرد کند.گاهی برای اضافه شدن وزن به آن روغن یا آب نبات و عسل اسپری می‌کنند. بهترین نوع زعفران زعفرانی است که به آن دختر پیچ می‌گویند یعنی صد درصد طبیعی است و سر ریشه دست نخورده‌است مانند رشته‌ای نخ قرمز است که پایین آن سفید و نیمه بالای آن قرمز است.

+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 9:1 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

میوه کاری PDF چاپ ايميل
نوشته شده توسط مدير سايت   

ميوه‌كاری را می‌توان فن كشت و پرورش گياهان چند ساله‌ای كه بخشی يا تمام ميوه آنها بصورت خام يا پخته مورد تغذيه انسان قرار می‌گيرد تعريف كرد. از آنجا كه بيشتر درختان ميوه، پس از كاشته شدن، چند سال طول می‌كشد تا به بار بنشينند و علاوه بر مخارج سنگين اوليه، در طول اين مدت نيز هر ساله هزينه‌هايی برای نگهداری و پرورش آنها لازم می شود، ميوه كاری نياز به سرمايه‌گذاری به نسبت درازمدت دارد. بنابراين، اگر از ابتدای امر دقت و توجه كافی نشود، شايد پس از چند سال منجر به زيان‌هايی جبران ناپذير گردد. در اين بخش از سایت، مسايل مربوط به ميوه‌كاری، در سه قسمت شامل: احداث باغ جديد، نگهداری از باغ احداث شده و در آینده نیز ويژگی‌های مهمترين ميوه‌های ايران، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 احداث باغ جديد :

در احداث يك باغ جديد دو حالت ممكن است رخ بنمايد. در حالت اول، محصول ويژه‌ای (مانند سيب، بادام و غيره) مورد نظر است و برای كشت آن بايد زمين مناسبی يافت شود. در حالت دوم، كه بيشتر همگانی است، زمين ويژه‌ای موجود است و بايد درختی را كه با آن زمين و منطقه سازش داشته باشد كشت شود.

در هر دو حالت، احداث باغ شامل چهار مرحله است:

1- بررسی عوامل محيطی

2- بررسی عوامل اقتصادی

3- گزينش رقم و تهيه نهال

4 - آماده ساختن زمين و كاشت نهال

- عوامل محيطی :

واكنش درختان ميوه به عوامل محيطی، به دليل چند ساله بودن و نحوه رشد و باروری آنها، تا حدودی با ساير گياهان متفاوت است. از آنجا كه درختان ميوه، پس از بالغ شدن، حجم زيادی پيدا می‌كنند و بايد با فواصل به نسبت زيادی از يكديگر كشت شوند، تغيير دادن عوامل تشكيل‌دهنده محيط رشد و مناسب كردن آنها برای گياهان كاشته اغلب اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار است. در نتيجه، بايد كوشش شود تا محيط كشت اين گياهان از ابتدا مناسب باشد مهم‌ترين عوامل محيطی، كه نحوه رشد و ميزان محصول يك درخت را تعيين می‌كند عبارتند از:

الف - دما:

همانند ساير گياهان، درختان ميوه برای رشد و توليد محصول يك دامنه گرمايی و يك دمای مناسب ويژه خود هستند. افزون بر اين، دما در زندگی درختان ميوه‌ اثرهای ويژه ديگری نيز دارد. از آن جمله، درختان ميوه خزان دار بايد در طول زمستان به تعداد ساعت‌های معين، دمايی كمتر از هفت درجه سانتی‌گراد دريافت كنند تا از حالت استراحت بيرون آمده آغاز به رشد كنند. اين امر، يكی از مهم‌ترين عوامل محدود كننده مناطق كشت درختان ميوه مختلف مي‌باشد،‌ بدين معني كه: اگر سرمای لازم تأمين نگردد در بيشتر موارد جوانه‌های گل در بهار نمی‌شكفند و محصولی به دست نخواهد آمد. اثر بسيار مهم ديگر دما بر درختان ميوه سرمازدگی بهاره است. بسياری از نقاط دنيا، با وجود برخورداری از دامنه دمايی و ميزان سرمای مناسب برای كشت درختان ميوه، به دليل داشتن سرمای ديررس بهاره كه به طور معمول پس از شكوفايی جوانه‌ها بروز می‌كند و موجب سرمازدگی گل‌ها و گاهی ميوه‌ها می‌شود، برای ميوه‌كاری مناسب نيستند. از ديگر عوامل دمايی كه در ميوه‌كاری مؤثرند می توان از نوسان دمايی يا تفاوت زياد دمای شب و روز (كه رشد درختان را مختل می‌سازد) و تگرگ (كه به برگ‌ و ميوه‌ها آسيب وارد می‌آورد) نام برد.

ب - نور :

آزمايش‌های مختلف ثابت كرده كه به غير از توت‌فرنگی، ساير ميوه‌ها برای گل انگيزی به طول روز (نور گاه) حساس نيستند و تنها اثر اين عامل روی آنها كمتر و يا بيشتر كردن دوره فتوسنتز در هر روز می‌باشد. بر خلاف طول روز، شدت نور در رشد و باروری درختان بسيار مؤثر است. تغيير دادن شدت نور در سطح باغ كاری غير عملی است و تنها راه نور رسانی كافی به درون درخت، دادن شكل و تراكم مناسب به شاخساره آن است. از اثرهای بسيار مهم نور در درختان ميوه، ايجاد رنگ در ميوه‌هاست. برای مثال در ميوه‌های سيب، اگر شدت نور (بويژه در دو – سه ماه آخر فصل رشد) كافی نباشد توليد رنگ سرخ دچار اختلال می‌گردد و به اين دليل پيشنهاد شده است كه در مناطقی كه پاييزی ابری يا مه آلود دارد، به جای سيب‌های سرخ، انواع زرد‌ و سبز آن كشت گردد.

پ - موقعيت محل :

مجموعه عوامل عرض جغرافيايی، ارتفاع از سطح دريا، و مقدار شيب زمين، موقعيت محل را تشكيل می دهند. اثر اين عوامل، در درجه اول روی مقدار دمای محيط و در درجه دوم روی شدت نور است. بدين ترتيب كه هرچه عرض جغرافيايی بيشتر باشد چون نور خورشيد با زاويه كمتری به سطح زمين می‌تابد، ميزان دمای محيط و شدت نوری كه در دسترس گياهان قرار می‌گيرد كمتر مي‌شود. زياد شدن ارتفاع از سطح دريا نيز باعث كاهش دمای محيط می‌گردد و در نتيجه گاهی مناطق شمالی تر ولی كم ارتفاع‌تر (مانند خوزستان) از مناطق جنوبی‌تر ولی مرتفعتر (مانند فارس) گرمترند. شيب زمين بر حسب جهت آن می‌تواند بر دما اثر مثبت و يا منفی داشته باشد. در نيمكره شمالی، ‌شيب‌‌های رو به جنوب حداكثر مقدار نور خورشيد را دريافت می‌دارند.

اينگونه زمين‌ها در بهار زودتر گرم می‌شوند، در تابستان گرمتر و خشكترند، و در پاييز ديرتر سرد می‌گردند. بنابراين در مناطق سردسير، خطر سرمازدگی زمستانه اين زمين‌ها كمتر ولی از نظر سرمازدگی بهاره (سرمازدگی گل‌ها) بيشتر است و در جمع، فصل رشد طولانی تر در اختيار گياه قرار می‌گيرد. مثال بارز اين نوع زمين‌ها، زمين‌های واقع در شيب‌های رو به جنوب دامنه البرز در كنار دريای مازندران است كه از ساير نقاط آن منطقه برای كشت مركبات مناسبتر است. شيب‌های رو به شمال، درست بر عكس شيب‌های رو به جنوب عمل می كنند و در مناطق گرمتر (مانند استهبان و نيريز فارس) برای كشت درختان خزان‌دار می تواند مفيد افتد. شيب‌های رو به شرق و يا غرب، حد واسط دو نوع ديگر هستند.

در نقاطی كه احتمال بروز سرمای ديررس بهاره زياد است، بايد كوشش شود تا حد امكان باغ‌های ميوه در زمين‌های شيب‌‌دار احداث گردند. دليل اين امر سنگين‌تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم است كه روی سطح شيب‌دار می‌لغزد و در نقاط گود و كفه‌ها جمع می‌گردد و به گياهان موجود در آنها آسيب‌ می‌زند. نمونه بارز اين شكل در جهرم در مورد مركبات و در نيريز در مورد بادام ديده می‌شود كه سرما، به دفعات، درختانی را كه در كفه بوده‌اند از بين برده در حالی كه به درختان مجاور آسيب وارد نشده است.

ت - خاك :

بيشتر درختان ميوه، به بافت خاك حساسيت زيادی نشان می‌دهند و اگر خاك دارای ژرفا (عمق) و زهكشی كافی بوده و از pH مناسبی نيز برخوردار باشد به خوبی در آن رشد كرده محصول كافی می‌دهند. البته لازم به تذكر است كه خاك‌های سبكتر بطور معمول از خاكهای سنگين‌تر، كم رطوبت‌تر بوده و به همين دليل در بهار زودتر گرم و در پاييز ديرتر سرد می‌شوند و چون از تهويه بهتری نيز برخوردارند، در صورت وجود آب و مواد غذايی كافی، درختان ميوه، در آنها بيشتر رشد می‌نمايند.

در بررسی خاك، به منظور احداث باغ، نكاتی كه از اولويت برخوردار هستند: در درجه اول ژرفای خاك، در درجه دوم ژرفای سطح آب زيرزمينی و در درجه سوم ميزان نمك‌های محلول (شوری) خاك است. كمبود مواد معدنی و آلی، و تا حدودی هم نامناسبی خاك، را می‌توان با افزودن مواد مورد نياز به خاك، جبران كرد. در صورتی كه ژرفای خاك كم باشد، می توان چنانكه در جهرم مرسوم است گودالهايی با ابعاد، به نسبت بزرگ (حدود 2 متر) حفر و آنرا با خاك مرغوب پر كرد و درخت را در آن كاشت. البته اين كار، گران تمام می شود و فقط برای فرآورده‌هايی مانند مركبات كه بازده بيشتری دارند مقرون به صرفه است. سطح آب زيرزمينی را می توان با زهكشی و ميزان نمك را با شستشوی خاك كاهش داد كه هر دو عملياتی گران هستند و تنها در صورت اجبار، به احداث باغ در زمينی با اين ويژگی‌ها اقدام می‌كنند.

ث - آب :

بر اساس يك قاعده كلی هر گاه منطقه‌ای دارای بيش از 700 ميلی‌متر باران ساليانه، با پراكندگی يكنواخت، باشد برای پرورش درختان ميوه به صورت ديم مناسب است. در نقاطی كه باران ساليانه 700-500 ميلی‌متر بارندگی داشته باشند نياز به آبياری مرتب در سراسر فصل رشد دارند. بيشتر نقاط ايران به جز كرانه‌های دريای خزر در گروه سوم قرار دارند و در آنها تنها گياهان بسيار مقاوم در برابر كم‌آبی (از قبيل انگور، بادام،‌ پسته و انجير) را می‌توان به صورت ديم پرورش داد و بقيه ميوه‌ها نياز به آبياری مرتب دارند. به دليل كمبود آب، اغلب تهيه آن احتياج به سرمايه به نسبت زيادی دارد كه بايد پيش از شروع به احداث باغ در نظر گرفته و تأمين شود. علاوه بر مقدار و قيمت آب، كيفيت آن نيز اهميت زيادی دارد زيرا آبياری مداوم يك خاك خوب با آب سنگين و يا شور، به تدريج، زمين را شور و نامناسب می‌سازد.

2- عوامل اقتصادی :

مهم‌ترين هدف از توليد هر نوع محصول، كسب درآمد است. همين هدف بايد در كليه فعاليت‌هايی كه برای بالا بردن ميزان و كيفيت فرآورده انجام می شود منظور گردد، به طوری كه فرآورده باغبانی، در ضمن برخورداری از كيفيت مطلوب، برای توليد كننده نيز كمترين هزينه‌ها را در بر داشته باشد. بطور كلی، عوامل اقتصادی مؤثر در توليد هر محصول،‌ از جمله ميوه‌ها را می‌توان به دو گروه: سرمايه‌گذاری يا هزينه‌های توليد، و عوامل مربوط به بازار‌ يا بازاريابی تقسيم كرد. گروه اول، هر زمان تابع شرايط خاص منطقه‌ای بوده و به تقريب اصولی متغير دارد كه بحث در مورد آنها از حد اين سایت خارج است، ولی در مورد بازار اصولی كلی وجود دارد كه در زير بطور مختصر تشريح خواهند شد.

به گفته اقتصاددانان، ارزش يك محصول تا زمانی كه به بازار نرسيده برابر صفر است. به عبارت ديگر، حتی بهترين محصول توليد شده اگر قابل حمل به بازار نباشد و يا خواستار نداشته باشد جز ضرر چيزی عايد توليد كننده نخواهد كرد. بنابراين بايد قبل از احداث يك باغ جديد، در مورد بازار فروش محصول آينده آن مطالعه و دقت كافی به عمل آيد.

بطور كلی فرآورده‌های باغبانی برای يكی از چهار منظور زير توليد ميگردند:

الف: صدور به بازارهای محلی برای مصرف تازه

ب: صدور به بازارهای دور دست برای مصرف تازه

پ: ارسال به كارخانه‌های كنسروسازی و ميوه خشك كنی.

ت: نگهداری در انبار و ارسال به بازار در فصل كمبود و گرانی برای دستيابی به سود بيشتر. توليد كننده، پس از گزينش نوع ميوه‌ای كه مايل به پرورش آن است، بايد رقمی برگزيند كه در عين شرايط سازگاری با منطقه، فراخور هدف توليد هم باشد. برای مثال: محصولی كه برای بازار محلی توليد می‌شود بايد زودرس، پرآب و خوش عطر باشد، محصول برای بازارهای دور در درجه اول نسبت به ترابری (حمل و نقل) آسيب‌ناپذير باشد، محصولی كه قرار است تبديل به كمپوت يا ساير فرآورده‌ها گردد بايد رنگ و طعم و بافت خود را پس از آزمايش حفظ كند، و ميوه‌ای كه به انبار فرستاده می‌شود بايد از قدرت انبارداری خوبی برخوردار باشد.

در مورد بازار بايد به سه نكته توجه كرد:

1- مقدار نياز بازار:

يعنی در بازار مورد نظر، برای چه مقدار از محصول توليد شده خريدار وجود دارد. اين امر عامل مهمی در تعيين سطح زير كشت می‌باشد.

2- پسند بازار:

يعنی چه رقمی از ميوه مورد نظر در بازار خواستار دارد،‌ برای مثال: سيب‌های قندك در تهران و ترش مصری در اطراف تهران و يا قندك در شيراز اشتباه خواهد بود.

3- فاصله محل توليد تا بازار:

هر چه اين فاصله بيشتر باشد مخارج ترابری و درصد تلفات بالاتر و بنابراين هزينه بازار رسانی بيشتر خواهد بود. به اين دليل، بهتر است كه فرآورده‌های آمايشی (فرايند شدنی)(Processable products) تا حد امكان در اطراف كارخانه‌ها، و فرآورده‌های انباری در اطراف شهرهايی كه امكانات لازمه را در اختيار دارند كشت شوند.

3- تهيه نهال:

پس از اينكه با توجه به شرايط محيطی منطقه و عوامل اقتصادی، نوع و رقم ميوه گزينش شد، بايد به تهيه نهال اقدام كرد. بيشتر درختان ميوه از طريق پيوند و تعدادی نيز از راه قلمه، خواباندن و بذر افزوده می‌شود. روش توليد نهال هرچه كه باشد، كيفيت نهال بالاترين اهميت را در رشد آن و باروری درخت دارد. باغدار بايد كوشش كند كه بهترين نهال ممكن را هر چند با قيمتی بسيار بالاتر از معمول، تهيه كند، زيرا درختان حاصل از چنين نهال‌هايی نه تنها در چند سال اول باروری جبران مخارج اضافی را خواهند كرد، بلكه پس از آن نيز پوسته، نسبت به درختان حاصله از نهال‌های نامرغوب، منافع بيشتری خواهند داشت.

هنگامی كه به دليل كوچكی سطح زير كشت، تعداد نهال‌های مورد لزوم كم باشد، بهتر است آنها را بصورت آماده از مؤسسات مورد اطمينان، خريداری كرد. اين امر، اولاً به باغدار امكان گزينش بهترين نهال‌ها را می‌دهد، ثانياً از صرف يكسال وقت برای توليد نهال جلوگيری می‌كند. اگر سطح كشت گسترده باشد، از آنجا كه گاهی خريد نهال بسيار گران تمام می‌شود، بهتر است كه باغدار با كشت بذر و پيوند روی نهال‌های حاصله، خود نهال‌های مورد نياز خود را تهيه كند. 

هنگام خريد نهال، بايد سعی شود كه كليه نهال‌ها دارای ريشه قوی و سالم باشند و چون به طور معمول بيرون آوردن گياهان از زمين و ترابری آنها از خزانه به محل كشت و در زمستان انجام می‌شود، بايد از آسيب ديدن ريشه‌ها توسط سرما جلوگيری به عمل آيد و پس از رسيدن به محل باغ نيز بايد بيدرنگ ريشه‌ها را در زير خاك قرار داد و تا زمان كاشت در همان‌جا نگاهداری كرد.

4- روش‌های كاشت :

الف: نقشه باغ:

درختان ميوه برای رسيدن به حداكثر رشد، و توليد بيشترين و مرغوبترين محصول، نياز به دريافت نور كافی دارند. اين امر ايجاب می‌كند كه هنگام كاشت، بين درختان مجاور فاصله بخصوصی، كه برای درختان مختلف متفاوت است و به اندازه آنها در حداكثر رشد بستگی دارد، رعايت شود. اگر همانطور كه در بيشتر باغ‌های سنتی ايران به چشم می‌خورد، درختان نزديكتر از فاصله لازم كشت شوند هنگام باروری روی يكديگر سايه می‌اندازند و ميزان محصولشان پايين می‌آيد. علاوه بر رعايت فاصله، درختان بايد روی رديف‌های منظم شمالی جنوبی كشت گردند تا اولاً بتوانند از نور آفتاب بيشتری استفاده ببرند و ثانياً امكان رفت و آمد كارگران و وسايل موتوری فراهم گردد. نسبت فواصل درختان روی رديف‌ها به فواصل بين رديف‌ها،‌ روش‌های كاشت مختلفی را بوجود می‌آورد كه از مهم‌ترين آنها می‌توان مربعی، مستطيلی، مثلثی و داربستی را نام برد.

در روش مربعی، فاصله درختان روی رديف‌ها با فاصله بين رديف‌ها برابر است، بطوری كه هر چهار درخت روی رئوس يك مربع، قرار می گيرند و بنابراين در باغ، علاوه بر رديف‌های شمالی جنوبی، رديف‌های شرقی غربی نيز وجود خواهند داشت. در اين روش، اگر فاصله مناسب در حين كاشت رعايت شده باشد، درختان در حداكثر رشد قسمت اعظم سطح باغ را می‌پوشانند و بين آنها فاصله كمی برای عبور و مرور كارگران و ماشين‌آلات باقی می‌ماند. در اين روش، در صبح و بعد از ظهر، درختان مجاور روی هم سايه می‌‌اندازند و به همين دليل، اين روش هرچند براي نقاط گرمسيری كه دارای نور بيشتر هستند قابل قبول است، برای نقاط سردسير شمالی كه شدت نور كمتری دارند مناسب نيست.

در روش مستطيلی فاصله درختان روی رديف‌ها، از فاصله بين رديف‌ها بيشتر است و به اين دليل با فرض تخصيص مساحتی مساوی با روش مربعی به هر دو درخت (مثلاً 10× 9/4 متر، برابر 7×7 متر) درختان، در صبح و بعد از ظهر، سايه كمتری روی هم می‌اندازند و هر درخت از نور بيشتری بهره‌مند می‌گردد.

در اين روش، درختان در حداكثر رشد، فواصل بين رديف‌ها را پر می‌كنند ولی در روی رديف‌ فاصله بيشتری برای درختان وجود خواهد داشت كه عبور و مرور وسايل را در جهت شمالی جنوبی تسهيل می‌كند. اين روش بويژه برای مناطق سردسير مناسب است و توصيه می شود.

در روش مثلثی كه لوزی و شش گوش هم خوانده می‌شود هر سه درخت روی رئوس يك مثلث(به طور معمول متساوی‌الاضلاع و گاهی متساوی‌الساقين) كه جهت قاعده آن شرقی غربی است، و هر چهار درخت روی رئوس يك لوزی كشت می شوند. اين روش از نظر سايه‌اندازی مانند روش مربعی است و تفاوتهای آن با روش مربعی اين است كه اولاً در اين روش رديف‌های شمالی - جنوبی وجود ندارد و ثانياً با رعايت فواصل مساوی، در اين روش حدود 16% بيش از روش مربعی، در واحد سطح، درخت كاشته می شود.

در روش داربستی درختان، به روش‌های ويژه‌ای پيرايش می‌شوند و توسط چند رديف سيم فلزی كه به پايه‌های متصل هستند، نگاهداری می‌گردند. در اين روش، درختان فقط از يك سو روی رديف قرار دارند و به طور معمول درختان هر رديف، در حداكثر رشد، فواصل بين خود را پر می‌سازند. چون گياهان، در اين روش‌ تنها «دو بعد» دارند. به بادهای عمود بر جهت رديف حساسند و به اين دليل در مناطقی كه دارای بادهای شديد و منظم هستند، راستای رديف بايد حتماً همسوی باد باشد تا يك سوی رديف‌ در تمام طول صبح و پيش از ظهر، سوی ديگر در تمام طول بعد از ظهر و عصر از نور آفتاب بهره‌مند گردد.

ب: پياده كردن نقشه باغ و تهيه محل كشت:

برای پياده كردن نقشه باغ، بايد اول محل كشت اولين درخت را تعيين و بر حسب آن محل اولين رديف درختان را توسط ريسمان مشخص ساخت. براي اينكار، در يكی گوشه‌های زمين نقطه‌ای كه به اندازه نصف فاصله كشت از دو مرز همان گوشه باغ (كه ممكن است ديوار و جوی آب، جاده و غيره باشد) فاصله داشته باشد با كوبيدن ميخ چوبی مشخص گردد، از اين نقطه توسط ريسمان، اولين رديف درختكاری كه ترجيح داده می‌شود شرقی غربی باشد، روی زمين ايجاد می شود. مرحله بعد در روش‌های مربعی و مستطيلی و داربستی، ترسيم دو خط عمود بر خط اوليه از دو انتهای آن است. در سطوح بزرگ برای جلوگيری از اشتباه اين كار بوسيله دوربين نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح كوچك می‌توان به شرح زير اقدام نمود:

اول به فاصله 3 متر از نقاط انتهايی الف و ب، دو نقطه ج و نقطه د روی پاره‌خط اوليه الف و ب مشخص می گردد. سپس به مركزيت نقطه الف قوسی به شعاع چهار متر، و به مركزيت نقطه ج قوسی به شعاع 5 متر چنان رسم می‌شود كه در نقطه س همديگر را قطع كنند. همين عمل را برای نقاط ب و د انجام می‌گيرد تا نقطه ش به دست آيد. بر حسب خواص مثلث قائم‌الزاويه، زوايای س- الف- ج- و ش- ب- د قائمه هستند. با امتداد دادن خطوط الف- س و ب- ش دو بعد ديگر از منطقه اصلی درختكاری را به دست می‌آوريد كه در روی آنها، به كمك متر فواصل بين خطوط را مشخص و توسط ريسمان به هم وصل می‌كنيم.

در روش مثلثی نياز به خطوط الف - س و ب - ش نيست و جای آن بايد پس از رسم خط الف - ب محل دومين درخت از سر رديف، با متر مشخص و بعد به مركزيت اين نقطه و نقطه الف دو قوس با شعاعی مساوی به فاصله مورد نظر چنان رسم شود كه همديگر را قطع كنند، نقطه تقاطع، محل اولين درخت رديف بعدی را مشخص خواهد كرد. اين عمل بايد آنقدر تكرار شود تا محل تمام رديف‌ها مشخص گردد در هر سه روش ذكر شده تعيين محل درختان روی رديف‌ها توسط متر انجام می‌گيرد. در صورتی كه شكل زمين باغ كاملاً منظم و يا جهت ديوارهای آن شرقی غربی و شمالی جنوبی نباشد، قطعاتی از باغ خارج از محوطه اصلی درختكاری قرار می گيرند كه در آنها می‌توان با امتداد دادن خطوط رسم شده محل درختان را مشخص كرد.

پس از تعيين محل درختان، توسط دست و يا مته خاصی كه به تراكتور متصل است گودالی متناسب با نوع و ژرفای (عمق) خاك و ابعاد ريشه نهال بزرگتر باشد ابعاد گودال، نيز بزرگتر گرفته می‌شود. حفر گودال با دست، كاری پرزحمت است در حالی كه با تراكتور اين كار با سرعت بيشتر و قيمت كمتر انجام می‌پذيرد. در خاك‌های ژرف (عميق) كه از بافت خوبی نيز برخوردار باشند می توان به جای حفر گودال، با استفاده از زيركاو (سوسولوز)Sous- soleuse (sub- soiler) كه در دو جهت عمود بر هم در روی رديف‌ها به زمين زده می‌شود خاك را سست كرد و در محل‌های تقاطع خطوط زير كاو درختان را كاشت.

پ: كاشت نهال و هرس اوليه :

در هنگام كاشت، بيشتر نهال‌های ميوه بايد ابتدا ريشه را با يك قيچی تيز هرس كرد تا اولاً سر ريشه اصلی قطع و گياه تحريك به توليد ريشه فرعی بيشتری شود. ثانياً سر ريشه‌ها، كه بيشتر در اثر كنده شدن از خاك خزانه زخمی و بطور نامرتب قطع شده، دارای يك سطح صاف شود، زيرا ريشه‌های زخمی و سر ناصاف سريع مورد حمله انواع قارچ‌ها و باكتری‌ها قرار می گيرند و از بين می‌روند، در حالی كه اگر محل بريده شده صاف باشد به راحتی ترميم می‌گردد و از نفوذ عوامل بيماری‌زا پوشاننده جلوگيری می‌كند.

برای كشت نهال، اگر خاك باغ حاصلخيز و دارای بافت مناسب باشد و توسط زير كاو آماده شده باشد، كافی است مقداری از خاك محل كاشت را با بيل برداشته، پس از قراردادن ريشه‌ها درون گودال، روی آنها را با خاك زبرين (سطح‌الارض) پوشاند. در مواردی كه برای كاشت، از گودال‌های دستی و يا مته‌ای استفاده می‌گردد،‌ بايد اول مقداری از خاك زبرين را با هم حجم ‌خودش كود دامی پوسيده مخلوط ساخته به شكل مخروطی، در ته گودال ريخت، سپس ريشه‌ها را روی اين مخروط مرتب كرد و روی آنها را با خاك پوشاند و گودال را پر ساخت.

در كاشت نهال، رعايت چند نكته ضروری است:

1- ژرفای كاشت بايد طوری باشد كه پيوند گاه (محل پيوند)، دست كم چند سانتی متر بالای سطح خاك واقع شود تا از ريشه دار شدن گياه در بالای پيوند كه ممكن است اثر پايه را خنثی كرده و نيز از گود افتادن درخت (يعنی قرار گرفتن طوقه آن در ژرفای زياد خاك) كه به اصطلاح باعث خفگی آن خواهد شد جلوگيری به عمل آيد.

2- در نقاطی كه باد منظم می وزد، رشد پيوندك بايد رو به باد قرار داشته باشد تا از شكسته شدن گياه در اثر فشار باد جلوگيری گردد. در نقاط بادخيز استفاده از قيم برای نگهداری نهال، در سال‌های اول، توصيه می‌شود. اين امر به ويژه برای گياهانی كه روی پايه‌های پاكوتاه كننده پيوند زده شده‌اند، از اهميت زيادی برخوردار است.

3- پس از انجام كاشت و پر كردن گودال، بايد با فشار دادن خاك اطراف نهال با پا يا با بيل، خاك اطراف ريشه‌ها را بطور كامل محكم كرد تا محفظه‌های هوا در اطراف ريشه‌ها باقی نماند و همچنين مقدار نشست خاك كه در اثر آبياری به وجود می‌آيد و باعث گود افتادن نهال می‌گردد به حداقل كاهش يابد.

4- بايد بيدرنگ پس از كاشت، نهال‌ها را آبياری كرد. در غير اينصورت درصد نهال‌هايی كه به اصطلاح نمی‌گيرند يعني خشك میشوند بالا خواهد رفت و نياز به كاشت مجدد يا واكاری خواهد بود.

5- بايد نهال‌های كشت شده را به روش‌هايی كه در بخش هرس گفته شدند پيرايش يا هرس و شكل‌دهی كرد.

داشت، يا نگهداری از باغ احداث شده :

هر باغ ميوه نياز به مراقبت‌های ويژه‌ای دارد تا بتواند به نحو بهينه رشد كرده و توليد محصول كند. مهمترين اين مراقبت‌ها، كه بطور كلی عمليات داشت ناميده می‌شوند، در زير مورد بحث قرار خواهند گرفت.

1- آبياری :

در شرايط مساعد، ريشه درختان تا ژرفای به نسبت زياد نفوذ می‌كند و در جهت افقی نيز بر حسب بافت خاك و نوع درخت از هر طرف 5/1 تا 3 برابر شعاع شاخساره و يا سايه انداز درخت پخش می‌گردد. ولی بررسی ها نشان داده كه قسمت اعظم ريشه‌های فعال يك درخت در زير شاخساره آن، تا ژرفای 60 سانتی‌متر زمين، قرار دارند. بنابراين گياه مهمترين قسمت آب و مواد غذايی مورد نياز خود را از اين قسمت خاك جذب می‌كند. همانطور كه پيشتر گفته شد، در نقاطی كه بارندگی ساليانه، كمتر از 700 ميلی‌متر و يا غير متعادل باشد بايد در ايام خشك، آب مورد نياز درخت را بوسيله آبياری تأمين كرد. در حال حاضر، در دنيا چهار روش آبياری عمده، مورد استفاده قرار می‌گيرد.

الف: روش كرتی(Basin irrigation) يا غرقابی(Flood irrigation) :

در اين روش، باغ به كرت‌هايی دارای يك تا چند درخت تقسيم و هر كرت در هر بار آبياری، با آب پر می‌شود. بازده مصرفی (Consumptive) اين نوع آبياری به نسبت كم است. يعنی قسمت مهمی از آبی كه به زمين داده می‌شود، بدون اينكه مورد استفاده درخت قرار گيرد، به ژرفای خاك فرو می‌رود و از دسترس ريشه‌ها خارج می‌گردد. از محاسن اين روش عدم نياز آن به تسطيح خاك و احتياج نداشتن به وسايل مدرن آبياری كه هر دو گران هستند می باشد. در ايران، در باغ‌های جوان نيز در مركبات كاری برای جلوگيری از شيوع بيماری‌های خاكزا(Soil- born diseases) نوعی از آبياری كرتی به نام طشتكی مورد استفاده قرار می‌گيرد كه خود به دو نوع زنجيری و شانه‌ای تقسيم می‌شود.

ب: روش نشتی(Furrow irrigation) :

در اين روش، در دو سوی رديف كشت، دو شيار به ژرفای 10 تا 15 سانتی‌متر و به عرض 25 تا 30 سانتی‌متر ايجاد و آب با فشار كم در آنها به جريان انداخته می‌شود. مرطوب شدن ريشه‌ها از طريق نشت تدريجی آب به خاك اطراف شيار و خيس ساختن محيط ريشه انجام می‌گردد. بازده مصرفی اين روش از روش كرتی بيشتر است و برای به كار بردن آن، بايد زمين بطور كامل صاف بوده و تسطيح شده باشد.

برای جريان انداختن آب از نهر اصلی به شيارها، و تنظيم مقدار آن، از سيفون‌های آلومينيمی و يا پلاستيكی استفاده می كنند. در آبياری نشتی، به تدريج كه بر عمر و اندازه درختان افزوده می‌شود بايد تعداد شيارها را در هر طرف درخت افزايش داد بطوری كه در حداكثر رشد، تمام سطح باغ از شيارهای موازی هم پوشيده و آبياری شود.

پ: روش بارانی(Sprinkler irrigation) :

در اين روش، درختان توسط فواره‌های چرخانی كه به لوله‌های خاصی متصلند آبياری می‌گردند. بازده مصرفی اين روش از روش‌های قبل بيشتر و حدود 80 درصد است و از محاسن آن می‌توان، عدم نياز به تسطيح امكان كاربرد كودهای شيميايی و سموم كشاورزی همراه با آبياری و در موارد خاص مبارزه با سرما را نام برد. مهمترين عيب اين روش بالا بودن قيمت لوله‌ها و پمپ‌ها و ساير مورد لزوم می ‌باشد.

ت: روش قطره‌ای :

در اين روش، آب توسط پمپ‌های ويژه‌ای، در لوله‌های پلاستيكی به نسبت باريك و قابل انعطافی كه در طول هر رديف روی سطح خاك قرار داده می‌شوند جريان می‌يابد و از طريق چكاننده‌های(Dripper) ويژه‌ای كه در طول لوله قرار دارند به صورت قطره‌هايی بيرون آمده، خاك اطراف درخت را مرطوب نگه می‌دارد. تعداد چكاننده‌ها برای نهال‌های جوان يك عدد است و به تدريج كه گياه بزرگ می‌شود به 3 تا 4 عدد برای هر درخت افزايش داده می شود. اين روش دارای بازده مصرفی حدود 95% بوده و از تسطيح خاك بی‌نياز است، ولی ايجاد آن گران تمام می‌شود. كاربرد اين روش در خاك‌های شور يا برای آب‌های سنگين و شور به سرعت شوری خاك را افزايش می‌دهد. برای جلوگيری از اين امر و مسدود شدن چكاننده‌ها در اثر رسوب نمك، بايد اندازه چكاننده‌ها را بزرگتر از حد مورد نياز گرفت تا آب، مقداری حركت ژرفايی(عمقي) پيدا كرده ضمن نفوذ به طبقات زيرين خاك، املاح اضافی را شسته همراه خود از طبقات فوقانی خارج سازد.

2- كود :

درختان ميوه از اين نظر بسيار شبيه ساير گياهان هستند و در اينجا تنها به ذكر چند نكته خاص اكتفا می‌گردد.

الف: از ميان مواد غذايی اصلی (يعني: نيتروژن، فسفر و پتاسيم) درختان ميوه، بطور معمول تا آغاز باروری، تنها به نيتروژن اضافی نياز دارند و مقدار فسفر و پتاسيم موجود در خاك برای تأمين نيازهای آنها تا آن زمان كافی است، مگر اين كه خاك از نظر اين دو عنصر، كمبودی داشته باشد.

ب: برای اضافه كردن نيتروژن به خاك، فرمولی كلی و بسيار تقريبی توسط باغداران به كار گرفته می شود. طبق اين فرمول، بايد بر حسب ميزان رشد، در هر سال 60 تا 90 گرم نيتروژن خالص تا حداكثر 500 تا 1000 گرم به ازا هر سال سن، به هر درخت داده می‌شود. بدين ترتيب، يك درخت پاكوتاه به ازاء هرسال سن خود 60 گرم (تا حداكثر 500 گرم) و يك درخت قوی و پر رشد به ازاء هر سال سن خود 90 گرم تا (حداكثر 1000 گرم) نيتروژن در سال دريافت خواهد كرد و پس از رسيدن به ميزان حداكثر، مقدار كود دريافتی سالانه آنها به ترتيب در 500 و 1000 گرم ثابت خواهد ماند كه بايد در دو يا سه نوبت، يكی در اول بهار و يك تا دو بار در طول فصل رويش، به درخت داده شود. ميزان مصرف كودهای فسفره و پتاسه، بر حسب نوع گياه و مقدار اين كودها در خاك، 50 تا 150 كيلو در سال در هكتار می‌باشد. برای مصرف، بايد كودها با خاك زير سايه‌انداز درخت مخلوط گردند و درخت مورد نظر، در صورت امكان، بيدرنگ آبياری شود.

پ: عناصر كم مصرف مانند آهن، روی، منيزيم و غيره را بايد تنها در صورتی به خاك اضافه كرد كه علايم خاص كمبود آنها در باغ ديده شود. برای تعيين مقدار مورد لزوم از عناصر ياد شده، بهترين راه تجزيه برگ درختان و اندازه‌گيری مقدار عنصر مورد نظر و مقايسه آن با مقدار يك گياه سالم و يا با اعداد جداول خاصی كه برای اين كار وجود دارند، می‌باشد.

ت: كودهای حيوانی دارای ارزش غذايی چندانی نيستند و بيشتر به خاطر بهبود خواص فيزيكی خاك و بالا بردن قدرت نگهداری آب، مورد مصرف قرار می‌گيرند.

بر حسب ميزان مواد آلی موجود در خاك، مصرف 40 - 10 تن كود دامی پوسيده در سال در هر هكتار باغ توصيه شده است.

ث: در بسياری از موارد، كشت كود سبز، به ويژه گياهان يكساله تيره لوبياسانان(Leguminosae) كه قدرت تثبيت نيتروژن هوا را دارند، در باغ توصيه می‌شود. اين گياهان، هنگامی كه در آخر فصل رشد بوسيله شخم با خاك مخلوط شوند، اولاً مانند كودهای دامی، خواص فيزيكی خاك را بهبود می‌بخشند ثانياً با رها كردن نيتروژن تثبيت شده خود در خاك حاصلخيزی آن را بالا می‌برند.

3- هرس :

بر حسب نياز به هرس می‌توان درختان ميوه را به سه گروه تقسيم كرد:

گروه اول شامل درختانی مانند مركبات است كه در دوران زندگی خود نيازی به هرس ندارند و بدون آن به طور طبيعی، شكل ويژه خود را پيدا و ميوه كافی توليد می‌كنند.

گروه دوم شامل درختانی مثل سيب، گلابی، بادام و گردو است كه بايستی در چند سال اول به آنها، از طريق پيرايش، شكل مناسب داد ولی وقتی رشد كردند و به بار نشستند، هرس را بايد به حداقل رساند.

گروه سوم شامل ميوه‌‌هايی مانند هلو، انجير و انگور است كه علاوه بر پيرايش شكل‌دهی، در دوران بلوغ نيز بايد مرتباً هرس شوند، تا با توليد شاخه‌های جوان، ميزان محصول آنان افزايش يابد.

4- گرده افشانی :

تمام درختان ميوه ايران، به غير از خرمالو و ارقام بدون هسته انجير و گلابی و مركبات برای توليد ميوه به گرده‌افشانی نياز دارند. از نظر عامل انتقال گرده می‌توان ميوه‌ها را به سه گروه تقسيم كرد.

گروه اول شامل دو درخت:

خرما و انجيرهای هسته‌دار كه هر چند بطور طبيعی می‌توانند مقدار بسيار كمی ميوه توليد كنند، برای توليد محصول اقتصادی بايد گرده افشانی بوسيله انسان انجام گيرد.

گروه دوم :

شامل گردو، پسته، فندق و توت و انار است كه در آنها گرده افشانی، توسط باد انجام می‌گيرد و نيازی به دخالت انسان نيست.

گروه سوم :

شامل ساير ميوه‌ها بويژه انواع دانه‌دار و هسته‌دار است كه گرده افشانی آنها توسط حشرات، بويژه زنبور عسل، انجام می‌شود و بنابراين كندوگذاری در باغ برای توليد محصول ضروری است. تعداد كندوی لازم برای هر هكتار، بر حسب اندازه درختان و ميزان گلدهی آنان، به يك تا پنج عدد بالغ می‌شود. لازم به تذكر است كه زنبورهای عسل در روزهای بارانی هنگامی كه باد شديد بوزد و وقتی دمای هوا از 18 درجه سانتی‌گراد كمتر باشد، قدرت فعاليت خود را از دست می دهند. اگر چنين شرايطی مصادف با ايام گلدهی درختان اين گروه بشود، در بعضی موارد دخالت انسان و گرده افشانی مصنوعی از طريق تكاندن شاخه‌های گلدار يك درخت مناسب، روی ديگر درختان باغ برای توليد محصول اقتصادی ضروری خواهد بود. 

5- تنك كردن(Thinning):

بيشتر درختان ميوه بيش از حد توانايی باردهی خود، گل‌ توليد می‌كنند كه اگر همگی اين گلها تبديل به ميوه شوند، درخت ضعيف و ميوه‌ها ريز و نامرغوب خواهند شد و ممكن است درخت دچار سال آوری (باردهی متناوب)Alternate bearing بشود. به همين دليل، بايد بيشتر گل‌ها و ميوه‌های جوان را حذف کرد. برای مثال، اگر تنها پنج درصد از شكوفه‌ها‌ی سيب و آلبالو و گيلاس، كه دارای ميوه‌های بسيار ريزی هستند، هر گاه 25 تا 35 درصد از شكوفه‌ها تبديل به ميوه شوند گياه محصول بسيار خوبی خواهد داشت. عمل حذف گل‌ها و ميوه‌های اضافی درختان تنك كردن ناميده می‌شود. از درختان ميوه برخی (مانند آلبالو، گيلاس، بادام، پسته، فندق و مركبات) نيازی به تنك شدن ندارند و می‌توانند كليه ميوه‌هايی را كه پس از انجام ريزش‌های طبيعی روی درخت باقی می‌مانند رشد بدهند و برسانند. در برخی (مانند زرد‌آلو و آلو) هرچند اگر تعداد ميوه‌ها كمتر باشد درشت‌تر خواهند شد، تنك كردن كمكی به اين امر نمی‌كند و بنابراين، اين گياهان را نيز تنك نمي‌كنند. ساير ميوه‌ها (بويژه سيب، گلابي، هلو خرما و انگور) به تنك شدن واكنش مثبت و زيادی نشان می‌دهند و بنابراين بايد بطور حتم تنك شوند. تنك كردن می تواند به طريق مكانيكی و يا شيميايی انجام گردد. در تنك كردن مكانيكی می‌توان از دست انسان (كه بسيار دقيق ولی گران و كند است)، از فشار آب (كه دقت زيادی ندارد و تنظيم گل‌های حذف شده با آن مشكل است) و از چوب‌های بلند (كه به درخت آسيب می زند) استفاده كرد. در تنك شيميايی، بر حسب نوع درخت، انواع مختلف اكسين با غلظت‌های 50-10 قسمت در ميليون و اتفون با غلظت‌های 300-20 قسمت در ميليون به كار می‌روند . از مواد ديگری كه در تنك كردن درختان ميوه بويژه انواع دانه‌دار و هسته‌دار از اهميت برخوردارند می‌توان سوين(Sevin (l-naplyl-N-metyl carbamate)) كه زنبور عسل در برابر آن بسيار آسيب‌پذير است و الجتول(Elgetol (dinitro orthocresol-DNOC)) را نام برد كه هر دو با غلظت‌های 1000-500 قسمت در ميليون به كار می‌روند. شدت تنك كردن (درصد گل‌ها و ميوه‌های حذف شده) بستگی به نوع درخت ميزان رشد آن و تعداد ميوه‌های تشكيل شده دارد. برای سيب و هلو بطور معمول توصيه می‌شود كه به ازای هر 30 برگ درخت و يا هر 10 سانتی‌متر طول شاخه‌ بارور، يك ميوه نگاهداری و بقيه حذف شوند كه البته اين ارقام بسيار تقريبی و غير دقيق هستند.

6- ساير عمليات برداشت :

علاوه بر آنچه كه بالا گفته شد، نگهداری درختان ميوه مستلزم انجام عمليات ديگری از قبيل جلوگيری از ريزش بی موقع ميوه‌ها، مبارزه با بيماری ها، آفات، علف‌های هرز، سرمازدگی و غيره نيز می‌باشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1387ساعت 10:0 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

سوالات تست ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد کشاورزی

پرسشهای چهار گزینه ای همراه با جواب

بخش تحقیقات و انتشارات  آنلاین کشاورز تنها

 

پرسش های چهار گزینه ای گیاه شناسی عمومی:

تست شماره4- تست گیاه شناسی عمومی شماره1 فصل فیزیولوژی گیاهی:

 

1-اکسین با غلظت کم کدامیک از فرآیند زیر را موجب می شود؟   (کنکور کارشناسی نا پیوسته امور  زراعی67)

1-تسریع در طویل شدن ریشه و ساقه

2-تسریع در طویل شدن ریشه و کند کردن رشد طولی ساقه

3-کند کردن رشد طولی ریشه و ساقه

4- تسریع در طویل شدن ساقه و کند کردن رشد طولی ریشه

 

 

2-کدامیک از هورمون های زیر از سبز شدن بذر جلوگیری می کند؟   (کنکور کارشناسی نا پیوسته امور  زراعی67)

1-اسید آبیزیک       2-اکسین           3-جیبرلین        4-سیتوکینین

 

3-از چهار نوع جیبرلین زیر کدام به نام اسید جبیرلیک معروف است؟

1-GA1                2-GA2          3-GA3              4-GA4

 

 

4-در اثر هیدرولیز ساکارز چه قند هایی حاصل میشود؟

1-گلوکز-گالاکتوز        2-گلوکز-لاکتوز         3-گلوکز-فروکتوز        4-فروکتوز-گالاکتوز

 

5-جهت تسریع در گل دادن آناناس چه هورمونی توصیه می کنید؟

1-IAA               2-IBA             3-GA3              4-C2H4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند 1384ساعت 20:54  توسط محمد آروین(آردین)  |  /**/ آرشیو نظرات

سوالات تست ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد کشاورزی

ماشین های کشاورزی    Farm Machinery:

 

تست شماره 3-  تست ماشین های برداشت شماره1- فصل ششم ماشین های برداشت غلات:

 

پرسشهای چهار گزینه ای

1-سکوی برش نقاله دار در کمباین برای برداشت چه محصولاتی به کار می رود؟  (کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی 76)

1-گندم و جو       2- ذرت و سورگوم     3 -خانواده بقولات     4 - برنج

 

2-کمباین برنج دارای چه نوع چرخ فلکی است؟   (کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مکانیزاسیون کشاورزی 77)

1-بردارنده با انگشتی                        2-پره ای ثابت

3-بردارنده بدون انگشتی                    4-پره ای با پره های متحرک

 

3-اتلاف کوبنده یا دانه کن در ذرت چین-دانه کنها یعنی چه؟    (کنکور کارشناسی ماشین های کشاورزی 76)

1-یعنی چوب بلال شکسته است.

2-یعنی پوست و چوب بلال خرد شود.

3-یعنی دانه ها از چوب بلال درست جدا نشوند.

4-یعنی دانه ها بر اثر بر خورد کوبنده شکسته شوند.

 

4-بیرون ریختن زیاد دانه از عقب کمباین دال بر این است که :

1-سرعت رفت و برگشت غربال زیاد است.

2-سرعت پیشروی کمباین کم است.

3-سوراخهای غربال کوچک است.

4-سرعت کوبنده زیاد است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند 1384ساعت 20:52  توسط محمد آروین(آردین)  |  /**/ آرشیو نظرات

سوالات تست ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد کشاورزی

بخش تحقیقات و انتشارات  آنلاین کشاورز تنها

پرسش های چهار گزینه ای خاک شناسی عمومی: 

 

تست شماره 2-تست خاک شناسی عمومی شماره1- فصل خواص فیزیکی خاک:

 

بافت خاک

1-با درشت تر شدن بافت خاک .تهویه و نفوذ آب به خاک .....    (کنکور کارشناسی ارشد زراعت 77)

1-و قدرت تبادل یونی خاک افزایش می یابد.

2- و قدرت تبادل یونی خاک کاهش می یابد.

3-افزایش و قدرت تبادل یونی خاک کاهش می یابد.

4- کاهش و قدرت تبادل یونی خاک افزایش می یابد.

 

2-مقدار تخلخل ریز (Micropore) در کدام بافت خاک بیشترین است؟(کنکور کارشناسی ارشد زراعت 76)

1- silty clay loam       2-silty clay        3-loamy sand      4-clay loam

 

3-در تعین بافت خاک به روش هیدرومتری 40 گرم خاک را توزین پس از 30 ثانیه هیدرومتر عدد 30 و پس از دوساعت عدد 15 را نشان داد.اگر غلظت نمونه شاهد 5 گرم در لیتر باشد.در صد رس این خاک چند  در صد است؟

1-10                         2-15                 3- 25                4- 30

 

 

4-برای تعیین بافت خاک از کدام روش استفاده میشود؟  (کنکور کارشناسی  تولیدات  گیاهی  72)

1-اولسن

2-کجلدال

3-محلول دو مولار کلرید پتاسیم

4-هیدرومتر

 

5-کمترین  قطر ذرات خاک مربوط به کدام گزینه است؟  (کنکور کارشناسی دانشگاه  آزاد اسلامی  تولیدات گیاهی  75)

1-سیلیت                     2-رس               3- هوموس         4-ماسه   

 

6-در کدامیک از خاک های زیر ریشه درختان سطحی می شود و سر شاخه ها رشد کمی دارند؟            (کنکور کارشناسی  ارشد باغبانی 76)

1-رسی.لومی              2-رسی و کم عمق     3- شنی          4- عمیق و حاصلخیز

 

7.کدام گزینه عامل سله بندی در خاک است؟  (کنکور کارشناسی  ارشد زاعت 74 و دانشگاه آزاد اسلامی   77)

1-مخلوط رس و سلیت                         2-مخلوط رس و ماسه نرم

3-مخلوط رس و مواد آلی                      4-رس به تنهایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند 1384ساعت 20:47  توسط محمد آروین(آردین)  |  /**/ آرشیو نظرات

 

1.انجام عمل هرس ر کدام گیاه الزامی است؟    (کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تولیدات گیاهی 76)

1-خرما                2- پرتقال                  3-نارنگی                  4-چای

 

2.کدامیک از ارقام زیر نوعی گلابی است؟

1-  تاناکا            2-شامپانی                  3- پرومیه                  4- بارتلت

 

3.جهت کشت هلو در اراضی قلیایی و آهکی کدام پایه کاربرد دارد؟

1-گوجه              2-بادام                       3-زرد آلو                 4 -هر سه مورد

 

4.هدایت درخت در پای دیوار گسترده و روی داربست را به نحوی که داربست و دیوار با یکدیگر فاصله داشته باشند چه می نامند؟

1-پالیسه              2-کنتراسپالیه               3-پرومیه                   4-اسپالیه

 

5.خرمای زودرس را معمولا به چه صورتی برداشت می کنند؟ (کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد  زراعی 76)

1-تانار               2-رطب                      3- خلال                   4-هر سه حالت

 

6.فرم هرس جامی مخصوص  میوه های .... است؟

1-هسته دار-یک شاخه عمود بر تنه            3-دانه دار- وسط درخت خالی                

2-هسته دار-وسط درخت خالی                   4- دانه دار- یک شاخه عمود بر تنه     

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 3:15 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

پرسش های چهار گزینه ای گیاه شناسی عمومی:

تست شماره4- تست گیاه شناسی عمومی شماره1 فصل فیزیولوژی گیاهی:

 

1-اکسین با غلظت کم کدامیک از فرآیند زیر را موجب می شود؟   (کنکور کارشناسی نا پیوسته امور  زراعی67)

1-تسریع در طویل شدن ریشه و ساقه

2-تسریع در طویل شدن ریشه و کند کردن رشد طولی ساقه

3-کند کردن رشد طولی ریشه و ساقه

4- تسریع در طویل شدن ساقه و کند کردن رشد طولی ریشه

 

 

2-کدامیک از هورمون های زیر از سبز شدن بذر جلوگیری می کند؟   (کنکور کارشناسی نا پیوسته امور  زراعی67)

1-اسید آبیزیک       2-اکسین           3-جیبرلین        4-سیتوکینین

 

3-از چهار نوع جیبرلین زیر کدام به نام اسید جبیرلیک معروف است؟

1-GA1                2-GA2          3-GA3              4-GA4

 

 

4-در اثر هیدرولیز ساکارز چه قند هایی حاصل میشود؟

1-گلوکز-گالاکتوز        2-گلوکز-لاکتوز         3-گلوکز-فروکتوز        4-فروکتوز-گالاکتوز

 

5-جهت تسریع در گل دادن آناناس چه هورمونی توصیه می کنید؟

1-IAA               2-IBA             3-GA3              4-C2H4


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 3:13 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

نام گیاه : زوفا

نام علمی : hyssopus officinalis

عنوان مقاله : ژوپیتر علامت سرطان

مقدمه :

زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمار می رود . از دم کرده پیکر رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سیاه سرفه ، برونشیت و آسم استفاده میشود . مواد موثره این گیاه سبب افزایش فشارخون ، هضم غذا و همچینین کاهش تورم می شود . زوفا اگر چه تلخ مزه است ولی به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و همچنین در تهیه سس مورد استفاده قرار میگرد.

اسانس زوفا :

خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد . این اسانس در صنایع کنسرو سازی ، نوشابه سازی و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد .به علت نوش فراوانی که در گلهای این گیاه به وجود می آید در ردیف گیاهان مولد عسل قرار دارد . عسل حاصله از آن کیفیت بسیار مطلوبی دارد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد 1385ساعت 21:41  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

عناب: ziziphus

عناب یکی از گونه های بی شمار ziziphus[rhamnaceae] است که میوه آن خوراکی است ، با این حال تنها گونه دیگر ازziziphus ،عناب هندی حساس به سرما [z.mauritiana] نیزبه خاطر میوه اش بسیار کشت میشود . پراکنش طبیعی کنونی عناب از اروپای جنوب شرقی تا چین را در برمیگیرد وبه طور متناوبی در جنوب شرقی ایالات متحده کشت می شود . محاسبات، تنوع دامنه کشت آن را نشان میدهد ولی بشر آن را از خاور میانه به روم انتقال داده که در آنجا به وسیله پلینی شناخته شده است .به مدت چهار هزار سال درخت عناب در چیت کشت می شده است .

تولید سالانه این میوه در چین 450 هزار تن است که درمیزان آن در باغات 290 هزار هکتار عناب در چین به میزان هکتار مرکبات در فلوریدا محاسبه میشود

کاربرد های دارویی این گیاه

عناب هم میوه ای خوشمزه است وهم دارویی گیاهی موثری به شمار میرود . این میوه به افزایش وزن بدن کمک میکند ، قدرت ماهیچه ها را زیاد نموده و بنیه بدن را افزایش میدهد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد 1385ساعت 21:40  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام :گل گاو زبان

borago officinalis

گل گاو زبان از گیاهان دارویی و دارای روغنی است که به علت خاصیت شفا دهندگی از مدتها قبل به خصوص در فرانسه شناخته شده بود. این گیاه دارای شاخه های تو خالی وابدار است و ارتفاع آن به 50 سانتی متر میرسد. برگهای این گیاه نسبتا بزرگ وچین خورده به رنگ سبز تیره و تخم مرغی شکل نوک تیزاند که به طور متنا وب بر روی ساقه گیاه قرار دارند. تمام سطح گیاه پوشیده از کرکهای سفید و منشعب است.گلهای این گیاه در انتهای ساقه قرار دارد و به رنگ روشن و ستاره ای شکل است. میوه این گیاه به شکل چهار فندق کوچک و به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است. این گیاه در فرانسه "شکوفه آبی تندرستی" نامیده می شود. زیرا گلهای ان به رنگ آبی است و داروی خوبی است برای دهقانان که معمولا نیاز به تنفس بیشتر در هنگام کار کردن دارند. بعضی از نویسندگان معتقد ند که نام لاتین آن یک اسم تغییر شکل یافته است به معنی "قلب " و به معنی "من اورده ام" زیرا اعتقاد بر این است که این گیاه قلب را تقویت می کند.

امروزه ثابت شده که محصولات حاصل از برگها و پودر این گیاه خاصیت ضد افسردگی دارد و باعث افزایش نشاط روحی می شود. به طور مثال : شربت ساخته شده از پودر این گیاه خاصیت ضد افسردگی و ضد استرسهای روحی و آرامش دهنده و تسکین دهنده قلب می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد 1385ساعت 21:38  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام

اندام مصرفي

خواص و موارد مصرف

سداب

اندام هوائي گياه

نيرو دهنده، ضد تشنج، قاعده آور، ضد خونريزي

سر خار گل

ريشه

تقويت سيستم ايمني بدن

سريش

ريشه ،بذر

درد پهلو، سرفه، يرقان، قاعده آور،جوش خوردن استخوان، ورم بيضه

سگ دندان

برگ

 

سنبل الطيب

ريشه

ضد تشنج، کاهش دهنده ميزان ادار در بيماران قندي، رفع ناراحتي عصبي

سنبل الطيب

ريشه و رزيوم

رفع اختلالات عصبي، رفع بيخوابي، کم کننده فعاليت دستگاه عصبي مرکزي

سير

برگ و کورم

ضد عفوني کننده، هضم کننده غذا، اشتها آور، صفرا بر، کم کننده فشار خون

شب بوي بياباني

برگ

 

شکر تيغال

پيله حشره

گلودرد، رفع حالت سرفه

شيرين بيان

ريشه و رزيوم

مدر، شستشو دهنده دستگاه گوارش ،بادشکن ،رفع ورم معده و سوزش آن

صابوني

ريشه

سيفليس ،بياريهاي مزمن پوستي، رماتيسم ،رفع کم خوني دختران جوان

عروسک پشت پرده

ميوه، برگ

تصفيه کننده خون، رفع ناراحتي هاي جلدي، رفع سنگ کليه، رفع يرقان

علف توت روباهي

تمام قسمتهاي گياه

جلوگيري از خونريزي رحمي، درمان سوختگي ها و زخمها

علف مار

ميوه، ريشه ،پوست

درامراض مربوط به انسداد طحال

عناب

برگ ميوه ريشه

نرم کننده سينه و بند آورنده خون ،کاهش تب، افزايش شير ،کاهش نيروي جنسي

فراسيون سفيد

سرشاخه گلدار،برگ

ضد برونشيت، آبله، سرفه هاي مزمن ،تب بر ،خلط مجاري تنفسي

فرنجمشک

سرشاخه گلدار

ضد اسياسم ،تقويت معده، ضد تنگي نفس

قيچ

سرشاخه

ضد قارچ، ضد کرم، قابض

کرقيچ برگ باريک

برگ

ضد ميکروب

کرفس وحشي

کليه اندامها

مدر،مقوي معده، نيرودهنده، باد شکن ،صفرابر، تب بر

کلماتيس

تمام قسمتهاي گياه

دردهاي مفصل، رفع سردرد، مدر، التيام زخم هاي چرکي

کنگر فرنگي

ريشه، برگ، نهنج

افزايش ترشحات صفرا، اثر مدر، مقوي صفرا، بر تب بر، ضد روماتيسم

گاو زبان

سرشاخه گلدار، برگ

نرم کننده مدر ،آرام کننده ،تصفيه کننده خون ،رفع زکام ،برونشيت ،سرفه

گاو زبان افعي

سرساخه گلدار

ضد ميکروب التيام دهنده زخمها معالجه بيماريهاي پوستي (دمل و سياه زخم)

گاو زبان سبز

 

 

گزنه

سرشاخه گلدار برگ

افزايش خون، مدر، قابض، قاعده آور، ضد انگل و کرم

گل اروانه

سر شاخه

رفع ناراحتي هاي پوستي مانند جوش وزخمها

گل راعي

سر شاخه گدار

مسکن، مسهل صفرا ،اثرات ضد تورمي، درمان عفونتهاي دستگاه تناسلي زن

گل ساعت

کليه قسمتهاي گياه

آرام کننده ناراحتي هاي عصبي رفع بيخوابي ضعف اعصاب

گل قاصدک داروئي

ميوه، برگ

 

گل گاو زبان ايراني

تمام قسمتهاي گياه

مدر، معرق، آرامبخش، رفع سنگ کليه و مثانه، تقويت کبد

گل ماهور

 

خلط آور، آرام کننده اتهاب دهان و گلو، رفع برونشيت، مدر

گل مغربي

بذر

تصفيه کننده خون ،تنظيم فشار خون و سيستم عروق قلبي

گلپر

ريشه ،برگ ،ميوه

معطر ساختن غذا، رفع نفخ ،سوءهضم

گلپر دشتي

ميوه

 

گون سفيد و زرد

صمغ

تهيه موسيلاژ تهيه قرص ها امولسيون دهنده در صنايع آرايشي و بهداشتي

گون گزي

مان (گزانگبين)

توليدگز، عامل مولد گزانگبين پوره حشره است

لاله واژگون

دانه گرده و نوش پياز سمي

محرک دستگاه هضم، نرم کننده، ضد روماتيسم

ماميران

سر شاخه گلدار

سييفليس، بيماريهاي مزمن پوستي، رماتيسم، رفع کم خوني دختران

مخلصه (بابونه کبير)

سر شاخه گلدار

ضد درد، ملين، نرم کننده ،معرق، ضد ميگرون

مرز نجوش

سر شاخه گلدار

آرام کننده، نيرودهنده، مدر، معرق، کنترل ترشحات، عرق بدن

مرز نجوش

سر شاخه گلدار

آرام کننده، نيرودهنده، مدر، مقوي معرق، معرق

مريم گلي

برک و شاخه گلدار

تسهيل کننده عمل هضم، ضد تشنج، تب بر، ضد عفوني کننده، قاعده آور

مريم گلي

برگ و سر شاخه گلدار

تب بر، تسهيل کننده عمل هضم غذا، ضد عفوني کننده خون، قاعده آور

مريم نخودي

سر شاخه گلدار

مقوي، نيرو دهنده رفع سردرد رفع بيماري دستگاه تناسلي

مريم نخودي طناز

گل، برگ

قابض، ضد روماتيسم، کاهش دهنده التهابات، تب بر، ضد عفوني کننده ،مدر

موسير

کورم زيرزميني

اشتها آور، رفع بي خوابي، دافع سنگ کيسه صفرا و کليه و مثانه

نپتا

 

قاعده آور، باد شکن، معرق ،خنک کننده، ضد عفوني کننده، محرک

نعنا

برگ سرشاخه

نيرودهنده ،مقوي معده، باد شکن ،ضد تشنج

 وايول

سر شاخه

استفاده در صنعت و توليد کائوچو

وشا

صمغ

مقوي و نيرودهنده قاعده آور خلط آور

هميشه بهار

گل و برگ

معرق تصفيه کننده خون قاعده آور التيام دهنده بيماريهاي پوستي

مركز مقالات كشاورزي كشاورز تنها-محمد آردين

محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد 1385ساعت 20:57  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام

اندام مصرفي

خواص و موارد مصرف

آنفوزه

رزين

ضد کرم،ضد تشنج،رفع يبوست در افراد مسن،رفع آسم

آويشن

سرشاخه گلدار

باد شکن،مقوي معده،مدرو قاعده آور،رفع اخلاط خوني،سياه سرفه

آويشن شيرازي

برگ و سرشاخه جوان

بيماري دستگاه تنفسي، سياه سرفه،گلودرد،دردهاي عصبي،دردمعده

استاخيس

گل و برگ

ضد قارچ،

اسطوخودوس

برگ و گل

مقوي معده،مدر،نيرو دهنده،درمانسرماخوردگي،بادشکن

اسفرزه

دانه

رفع التهاب،رفع رماتيسم،مدر،قابض ،ملين،تسهيل کننده عمل هضم

اشک

برگ

 

اشنان

سر شاخه

در صنعت براي بيرنگ کردن تارهاي ابريشم

افسنطين

برگ،سرشاخه گلدار

رفع آسم،تقويت قلب،محرک جريانگردش خون،رفع سرماخوردگي

اکاليپتوس

برگ

ضد عفوني کننده،تسکين رماتيسم و آسم و برونشيت مزمن،کرم کش،تب تر

انيسون

بذر

محرک دستگاه هاضمه ،باد شکن،رفع ناراحتي معده و روده

بابونه

گل

تصفيه کننده خون،زياد کننده ترشح صفرا،رفع دردهاي قاعدگي زنان،رفع ميگرن

بابونه اروپايي زرد

گل، سرشاخه گلدار

دفع کرم،رفع ناراحتي معده و روده، رفع دردهاي قاعدگي زنان،رفع ميگرن

بادرنجبوبه

برگ و سرشاخه جوان

نيرو دهنده،رفع کرم خوني،ضعف اعصاب،تسهيل کننده عمل هضم

بارهنگ

تمام قسمت گياه

تصفيه کننده خون،آرام کننده ،درمان ناراحتي هاي آسم،رفع نزله هاي مزمن

باريجه

صمغ

در تهيه چسب بي رنگ،تثبيت کننده بوي عطرها،محرک ،داروي سينه

بالنگو

دانه

رفع خونريزي لثه،تقويت کبد،خنک کننده و آرام بخش،رفع يبوست

برازمبل

سرشاخه و ريشه

ضد مالاريا ،ضد سالک

بلادون (شابيزک)

برگ، ريشه، ميوه،دانه

آرام کننده،درمان آسم و سياه سرفه ،آپانديس ،باز کننده مردمکچشم

بومادران

سرشاخه گل دارو

نيرودهنده،ضد تشنج،قاعده آور،بند آورنده خون

بومادران قالهر

سرشاخه کلدار

معرق،محرک ،تونيک ،مقوي و قاعده آور،گرفتگي مجاري ،سرماخوردگي

پنج انگشت

ميوه

مقوي و اشتها آور،ازدياد شير ،تنظيم عادات ماهيانه در زنان

پنيرک

گل

رفع سرفه، التهاب مخاط، بيماري کليه و مثانه، سرخک، آبله، يبوست

پونه

برگ و سرشاخه

باد شکن، خلط آور، رفع سياه سرفه

ترخون

برگ، سرشاخه جوان

اشتها آور ،مقوي معده، قاعده آور،ضد کرم

تره

برگ، دانه

ضد عفوني کننده روده ها ،مقوي کليه و مثانه، تقويت نيروي جنسي

تره خوني نوانسار

برگ

ضد نفخ ،محرک دستگاه گوارش، ضد باکتري

چاي ترش

برگ

 

خار مريم

تمام قسمتهاي گياه

بند آورنده خون، افزايش فشار خون، اشتها آور، رفع سنگهاي صفراوي، تب بر

ختمي

ريشه ،گل، برگ

رفع کننده تحريکات جلدي نرم، کننده برطرف کننده سرفه و گلو درد

خردل زرد

دانه

قرمز کننده پوست

خواجه باشي

تمام قسمتهاي گياه

تنظيم جريان خون، تسکين درد قاعده آور

درمنه دشتي

شرشاخه گلدار

رفع کرم، ضد نفخ، رفع سردردو سرفه، ضد عفوني کننده قوي و حشره کش

درمنه کوهي

بذر، سرشاخه

 

رازيانه

 

مقوي،قابض، خلط آور،ضد تشنج، مقوي قلب، قاعده آور، التيام دهنده

رزماري

ريشه ،برگ ،ميوه

دفع ادرار،قاعده آور، آرام کننده، ضد التهاب و ضد باکتري، زيادکننده شير

روناس

ريشه و رزيوم

مدر،ضد تشنج، صفرابر، مقوي معده، نيرودهنده بسيار قوي

ريواس

دمبرگ ضخيم شده

مسرت بخش ،مقوي معده و روده،اشتها آور، بادشکن

زرشک البرز

ميوه برگ، پوست ،يشه ،ساقه

مقوي کبد و قلب، رفع کننده اسهال، ضد انگل،صفرابر

زرين گياه

سرشاخه گلدار،برگ

درمان رماتيسم ،دردهاي مفصلي

زعفران

کلاله

سهولت هضم، مسکن تقويت معده، محرک نيروي جنسي، قاعده آور

زنبق

ريزوم

مدر خلط آور، دفع کرم، مسهل قوي، محرک دستگاه هضم

زنجبيل شامي

ريشه

مقوي، نيرو دهنده، اشتها آور،ضد باکتري، ضد عفوني کننده

زنيان

ميوه

باد شکن ،ضد تهوع، مقوي باء، ضد کرم، مدر، رفع برونشيت ،خلط آور

زوفا

برگ و سرشاخه جوان

نيرو دهنده ،آرام کننده سرفه، خلط آور، مقوي معده، ضد کرم

ژرانيوم

اسانس

 

محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد 1385ساعت 20:56  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

آويشن: مسكن، ضد سرماخوردگي
اسطوخودوس: تقويت كننده اعصاب
بادرنجبويه: استفراغ هاي دوران بارداري
بومادران: ضد ورم معده و روده
بهارنارنج: نشاط آور ، تقويت قلب
بيدمشك: ضد تپش قلب
پونه: ضد سياه سرفه و گريپ
چهارعرق سرد: تب بر
چهارعرق گرم: مفيد براي هضم غذا
رازيانه: معطركننده، محرك
خارشتر: سنگ شكن، ضد سياه سرفه
زيره: ضد چاقي، تصفيه كننده خون
سنبل الطيب: خواب آور، تقويت قلب
شاتره: ضد خارش هاي پوستي
شنبليله: ضد قند، نيروبخش
شيرين بيان: درمان قاطع زخم معده و اثني عشر
شويد: ضد چربي خون
كاسني: مفيد براي كبد، ضد جوش
گزنه: ضد چربي خون و قند خون
مورد: ضد خونريزي، درمان اسهال و بواسير
نعناع: ضد دل درد ، دل پيچه
يونجه: چاق كننده، كاهش قند خون

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1385ساعت 21:35  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

آويشن كوهي يكي از گياهان زيبا و معطر است كه در اكثر مناطق معتدله رويش دارد. نمونه اهلي اين گياه آويشن شيرازي است كه بصورت كشت داده شده مورد بهره برداري قرار مي گيرد و در شيراز كشت مي شود.از نظر شكل ظاهري و طعم اين دو نوع آويشن با هم فرق دارند. البته خواص درماني آويشن كوهي بسيار بيشتر از آويشن شيرازي است.

اين گياه بوي بسيار مطبوع و مزه تندي دارد و به خاطر خاصيتش در شدت دادن به جريان خون، به هر عضوي كه ماليده شود خون به آن طرف سرازير مي شود. براي ريزش مو، جوشانده اين گياه استفاده مي شود تا جريان خون را در آن قسمت بيشتر كرده و پياز مو تغذيه شود.اين گياه داروي بسيار خوبي براي دستگاه تنفسي و بيماريهايي از قبيل زكام، برونشيت، آسم، گريپ و .... است. همچنين اين گياه داروي خوبي براي معده مي باشد و ناراحتيهاي معده را از نظر هضم، نفخ به طور كلي برطرف مي كند.

اين گياه از جمله گياهان نيروزا است و همچنين ضد ترشح و ضد عفونت نيز مي باشد.

براي مصرف اين گياه تقريباً ۱٠ گرم آن را با يك ليتر آب مخلوط مي كنند و به صورت جوشانده مورد استفاده قرار مي گيرد كه مصرف خوراكي دارد.

 جوشانده ٥٠ گرم از اين گياه به علاوه يك ليتر آب به صورت غليظ براي مصرف موضعي مورد استفاده قرار مي گيرد.

آويشن باغي يكي از قديمي‌ترين گياهان دارويي و ادويه‌‌اي است. تيموس (Thymus) كلمه‌اي يوناني و به معناي شجاع است. مردم يونان باستان اين گياه را نماد شجاعت ميدانسته‌اند. از آويشن باغي در اكثر فارماكوپه‌هاي (دارونامه‌ها) معتبر به عنوان يك گياه دارويي نام برده شده و خواص درماني آن بر شمرده شده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1385ساعت 21:32  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

آنغوزه با نام علمي Ferula assa-foetida L از گياهان دارويي مهم تيره چتريان است. اين گياه علفي, چند ساله و منوكارپيك است به طوري كه در طول رويش فقط يكبار به گل مي رود و سپس دوره رويشي آن خاتمه مي يابد. ريشه اين گياه شيره اي را در خود ساخته و ذخيره مي كند كه با عمل تيغ زدن مورد بهره برداري قرار ميگيرد. اين شيره مصارف دارويي داشته و جهت تهيه داروهاي ضد انگل, ضد تشنج و قاعده آور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مطالعه در مرتع آنغوزه منطقه خمروت شهرستان زرند ( واقع در شمال غرب كرمان ) به منظور تعيين بهترين روش تيغ زني براي گياه دارويي آنغوزه انجام شد . در اين تحقيق اثرات پنج روش تيغ زني عرضي ( شاهد ) , دو طرفه , يكطرفه , طولي و تلفيقي ( تركيبي از يكطرفه و طولي ) برروي عملكرد شيرابه دهي و بقاي گياه آنغوره در قالب طرح كاملا تصادفي در پنج تكرار مورد بررسي قرارگرفت . نتايج تجزيه واريانس نشان دادكه اثر تيمارها (روشهاي تيغ زني ) بر عملكرد شيرابه و بقاي گياهان تيغ خورده در سطح احتمال 1/0 درصد معني دار بود . ميانگين عملكرد توليد شيرابه در روشهاي تيغ زني عرضي ( شاهد ) , دو طرفه , يكطرفه, طولي و تلفيقي به ترتيب 94/62 , 64/59 , 08/39 ,66/19 و38/42 گرم در هر بوته بود و درصد سبز شدن ( بقا ) گياهان نيز به ترتيب 12, 86 , 94, 76, 96 درصد بود . از آنجايي كه روش تيغ زني دو طرفه از نظر عملكرد توليد شيرابه (64/59 گرم در بوته)  با روش تيغ زني عرضي ( شاهد ) (94/62 گرم در بوته) تفاوت معني داري نشان نداد و از طرف ديگر بقاي گياهان در روش دوطرفه (86 درصد) تفاوت معني داري (درسطح احتمال 1/0درصد) با روش تيغ زني عرضي(12درصد) داشت, لذا روش دوطرفه جهت بهره برداري ازگياه آنغوزه توصيه مي شود.

واژگان كليدي : آنغوزه , Ferula assa-foetida L, تيغ زني , بهره برداري , گياه دارويي , عملكرد , شيرابه, بقا

مقدمه
       آنغوزه با نام علمي .Ferula assa-foetida L از گياهان دارويي مهم تيره چتريان(1) مي باشد. اين گياه علفي, چند ساله و مونوكارپيك2 است به طوريكه در طول رويش فقط يكبار به گل مي رود (سال پنجم يا ششم رويش ) و سپس دوره رويشي آن خاتمه مي يابد. ارتفاع اين گياه متفاوت و بين 2 تا 5/2 متر است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1385ساعت 21:30  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

چگونگي استفاده از تعدادي از گياهان داروئي مقیسه شرافتی دانشجوی مهندسی تولیدات گیاهی,فوق دیپلم گیاهان داروئی ,عضو انجمن گیاهان داروئی ایران وعضو باشگاه پژوهشگران جوان Mogheiseh_sherafati@yahoo.com mogheiseh.sherafati@gmail.comبادام : Almond   
نام علمی : Amygdolus
روغن بادام : براي بدست آوردن روغن بادام ، مغز بادام را پس از تميز كردن و خشك كردن خرد مي كنند و بصورت خمير در مي آورند و سپس آنرا تحت فشار قرار داده  و روغن آن را استخراج مي كنند . اين روغن را فشار اول مي نامند .تفاله بادام را كه از فشار اول باقيمانده تحت اثر حرارت و مواد شيميايي قرار داده و روفن فشار دوم را بدست مي آورند . بدليل اينكه روغن بادام گران است معمولا تقلب كرده و آنرا با روغن هاي ديگر مانند روغن مغز هسته زردآلو و هلو مخلوط كرده و بام روغن بادام مي فروشند .همانطور كه گفته د اگر روغن بادام تلخ يا مغز زردآلو و يا هلو تحت اثر آّب قرارگيرند اسيد سيانيدريك و آلدئيد بنزوئيك توليد مي شود كه سمي است بنابراين براي گرفتن روغن از اين هسته ها نبايد از آب استفاده كرد اسانس بادام تلخ : اين اسانس مايعي زلال و بيرنگ است كه در اثر كهنه شدن برنگ زرد كمرنگ در مي آيد . بوي آن قوي ، طعمش سوزاننده و تلخ و بسيار سمي است . اسانس بادام تلخ بسهولت با اكسيژن هوا تركيب و اكسيد مي شود . بنابراين بايد هميشه محتوي آن كاملا پر و در بسته بوده و در جاي تاريك و سرد نگاهدري شود .شكوفه و گل بادام : گل و شكوفه درخت بادام داراي بوي مطبوعي و طعم تلخ مي باشد
پوست ميوه بادام : بصورت جوشانده مصرف مي شود . طرز تهيه آن به اين صورت است كه 50 گرم پوست بادام شيرين را در يك ليتر آب ريخته و مدت چند دقيقه آنرا مي جوشانند سپس آنرا صاف كرده و مصرف مي كنند .برگ درخت بادام: براي تهيه جوشانده برگ درخت بادام 50 گرم برگ درخت را در يك ليتر آب مي جوشانند و سپس صاف مي كنند .مغز بادام : معمولا بصورت خشك شده و خام و يا بوداده مصرف مي شود
.شير بادام : شير بادام را از مغز بادام بو نداده و خام تهيه مي كنند . براي تهيه آن 50 گرم مغز بادام را كاملا آسياب كرده كه بصورت پودر در آيد . سپس مقدر 50 گرم شكر يا قند به آن اضافه كرده و با يك ليتر آب مخلوط مي كنند مايعي مانند شي بدست مي آيد .نوع ديگر شير بادام براي كودكان شير خوار و اطفال بسيار مفيد است و مي تواند جانشين شير مدر و يا مكمل آن باشد بدين ترتيب بدست مي آيد كه مقدر 50 گرم بادام را بمدت چند دقيقه در آب گرم قرار مي دهند تا پوست آن كنده شود سپس آنرا آسياب كرده و بصورت پودر در مي آيند و مقدر كمي آب را بان اضافه مي كنند و بهم مي زنند تا بشكل خمير در آيد سپس خمير حاصل را با يك ليتر آب مخلوط و بهم مي زنند و سپس مقدر 50 گرم عسل بآن اضافه مي كنند تا كاملا حل شود . اين مايع را از پارچه ململ مي گذرانند تا مايعي مانند شير از آن باقي بماند.البته اگر اشخاص بالغ بخواهند از شير بادام استفاده كنند احتياجي به صاف كردن آن نخواهد بود .طريقه ديگري كه آسان تر است بدين صورت مي باشد كه مقدر 50 گرم بادام پوست كنده يك ليتر آب و 50 گرم عسل يا شكر را در داخل مخلوط كن برقي بريزيد و تا مايعي مانند شير بدست آيد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1385ساعت 23:19  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

مقدمه: طب گياهي به عنوان يکي از روش‌هاي طب مكمل، از هزاران سال قبل مورد استفاده بوده است. طب مکمل شامل گروهي از روش‌هاي درماني غير آکادميک است که از حدود سه دهه قبل تحت عنوان طب جايگزين و سپس به عنوان مكمل‌هاي طب رايج ناميده شده‌اند. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت بيش از 60 درصد جمعيت جهان از ترکيبات گياهي براي درمان استفاده مي‌کنند که اين آمار در کشورهاي توسعه نيافته بالاتر و در کشورهاي توسعه يافته کمتر است. به طور کلي استفاده از درمان‌هاي گياهي در دنيا رو به افزايش بوده و همچنان استانداردهاي اين روش و چگونگي ارتباط آنها با اصول طب رايج مورد اختلاف است. هدف: اين پژوهش با هدف "تعيين ميزان آگاهي و نگرش در خصوص طب گياهي و ميزان استفاده از اين روش" انجام شده است. نوع مطالعه، تحليلي و جمعيت تحت مطالعه شامل جمعيت شهر تهران (گروه سني بالاي 15 سال) بوده است. اين مطالعه در سال 1382 در شهر تهران به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انجام شده است.
يافته‌ها: در اين مطالعه 4123 نفر تحت بررسي قرار گرفتند. 6/75 درصد از جمعيت تحت مطالعه از طب گياهي آگاهي داشته و 4/38 درصد كل افراد و 8/50 درصد افراد آگاه از طب گياهي از آن استفاده كرده بودند. بيش از 60 درصد کل جمعيت مناطق مختلف شهر تهران از اين روش آگاه بوده و بين 70-19 درصد جمعيت مناطق نيز از اين روش استفاده کرده بودند. تمامي مناطق جهت استفاده از طب گياهي هزينه کرده بودند. طريقه آشنايي با طب گياهي اغلب از طريق اطرافيان بوده است. اغلب استفاده‌کنندگان از طب گياهي ميزان تاثير اين روش را زياد اعلام کردند. افراد اغلب به کادر غير پزشکي مراجعه کرده و عمدتاً به علت بيماري‌هاي گوارشي، تنفسي و اعصاب و روان از اين روش استفاده کرده بودند. زنان، متاهلين و سالمندان بيشتر از ساير گروه‌ها از طب گياهي استفاده كرده بودند.
نتيجه‌گيري: با توجه به آگاهي بالاي افراد نسبت به طب گياهي و ميزان استفاده بالا از اين روش در جامعه، انجام تحقيقات منسجم در خصوص تعيين ميزان اثربخشي اين روش و برنامه‌ريزي جهت چگونگي ارايه اين روش در آموزش‌هاي دانشگاهي امري ضروري به نظر مي‌رسد. به طور كلي، سياستگذاران امر سلامت در راستاي در دسترس قرار دادن روش‌هاي اثربخش و پيشگيري از اثرات نامناسب احتمالي بايد نظام آموزشي مورد نياز و نظام ارزيابي اثربخشي اين روش‌ها را تعيين نمايند.

pdf-طب گياهي: آگاهي، بينش و عملکرد در جمعيت شهر تهران

منبع

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت 1385ساعت 21:17  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

مقدمه: درمان فوري ترومبوآمبوليسم مصرف داروهاي فيبرينوليتيك مانند استرپتوكيناز (SK) و اوروكيناز (UK) مي‌باشد. بايست توجه داشت كه اين داروها علاوه بر ليز لخته نابه‌جا داراي عوارض جانبي مثل ايجاد حالت ليتيك عمومي، كاهش فيبرينوژن سرم، تاثير بر ميخ‌هاي هموستاتيك بدن و خونريزي‌هاي كشنده، ايجاد حالت آلرژي و كهير نيز مي‌باشند. هدف: امروزه مطالعات بر روي تركيبات طبيعي و گياهان با خواص دارويي انجام گرفته است. در اين مطالعه به منظور يافتن تركيباتي كه بتواند به تنهايي يا به عنوان داروي مكمل در درمان ترومبوآمبوليسم به كار روند به بررسي تاثير كرفس‌كوهي (Amirkabiria odoratissima Mozaffarian) پرداخته شد. روش تحقيق: براي اين منظور عصاره‌ پلي‌فنليك گياه تهيه شد و نيز اسانس‌گيري به روش تقطير با بخار آب از برگ گياه انجام گرديد و اسانس آن به وسيله دستگاه GC/MS آناليزگرديد. اثرات فيبرينوليتيك استرپتوكيناز (به عنوان شاهد مثبت و مقايسه)، عصاره و اسانس كرفس كوهي به روش فلوريمتري انجام گرديد. ابتدا فيبرينوژن با ماده (فلورسئين ايزوتيوسيانات) FITC نشان‌دار و سپس در محيط پلاسمايي با استفاده از يون كلسيم لخته نشان‌دار تشكيل گرديد و به آن استرپتوكيناز (1000-100 واحد در ميلي‌ليتر) و اسانس در رقت‌هاي (V/V 10/1 و100/1، 1000/1) و عصاره در رقت‌هاي (V/V 1/1 و 10/1، 100/1، 1000/1) اضافه شد و پس از زمان‌هاي 15، 30 و 60 دقيقه فلورسانس اندازه‌گيري شد. يافته‌ها: نتايج حاصل رابطه خطي بين فلورسانس و غلظت‌هاي 300 تا 700 واحد در ميكروليتر استرپتوكيناز را نشان داده است. اسانس كرفس كوهي در حل لخته تاثير داشته و با گذشت زمان مجاورت اسانس با محيط افزايش ناچيزي نشان داده است. عصاره گياه مزبور در حل لخته داراي اثري نسبي بوده است. نتيجه‌گيري: نتايج نشان داده است كه عصاره كرفس كوهي داراي اثرات قابل توجه فيبرينوليتيك مي‌باشد. لذا بررسي فراكسيون‌هاي مختلف اين گياه و نيز جداسازي و خالص نمودن آن جهت بررسي اثرات فيبرينوليتيك توصيه مي‌گردد.

pdf-بررسي اثـر فيبرينوليتيـك كـرفـس كوهي

منبع

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت 1385ساعت 21:15  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

كليات گياه شناسي

صبر زرد يكي از گياهاني است كه قبل از ميلاد مورد مصرف مردم بوده است . كلئوپاترا ملكه مصر پوست خود را هر روزه با آن ماساژ مي داد كه از شر آفتاب مصر در امان باشد وحتي مصريان آنرا براي موميائي مردگان خود بكار مي بردند . در كتاب مقدس ام اين گياه بكرات آمده است .

صبر زرد فاقد ساقه بوده و لي برگهاي آن دراز و تا ارتفاع 30 سانتيمتر مي رسد . گلهاي اين گياه برنگ زرد مي باشد كه در انتهاي ساقه اي كه از وسط برگها خارج مي شود مي رويد .

تركيبات شيميايي:

صبر زرد موادي نظير آلوئين ‌فامودين ، آنترا كينون ،‌ايزوباربالوئين و مقدري در حدود 12 درصد صمغ مي باشد .

خواص داروئي:

صبر زرد از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است شيرابه آن به مصرف طبي مي رسد .

1)تقويت كننده بدن است

2)يبوست را برطرف مي كند و روده ها را تميز مي كند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1385ساعت 21:2  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام گیاه : زوفا
نام علمی : hyssopus officinalis
عنوان مقاله : ژوپیتر علامت سرطان
مقدمه :
زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمار می رود . از دم کرده پیکر رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سیاه سرفه ، برونشیت و آسم استفاده میشود . مواد موثره این گیاه سبب افزایش فشارخون ، هضم غذا و همچینین کاهش تورم می شود . زوفا اگر چه تلخ مزه است ولی به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و همچنین در تهیه سس مورد استفاده قرار میگرد.

اسانس زوفا :
خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد . این اسانس در صنایع کنسرو سازی ، نوشابه سازی و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد .به علت نوش فراوانی که در گلهای این گیاه به وجود می آید در ردیف گیاهان مولد عسل قرار دارد . عسل حاصله از آن کیفیت بسیار مطلوبی دارد .

مشخصات گیاه :
زوفا گیاهی خشبی وچند ساله است . منشا این گیاه آسیای صغیر گزارش داده شده و همچنین زوفا در سطح وسیعی در مرکز و جنوب اروپا ، عمدتا در روسیه ، بلغارستان، مجارستان ، ایتالیا ف اسپانیا، فرانسه و کشمیر و هند کشت میشود . واز دریای خزر تا دریای سیاه همچنین درمناطق شنی نواحی مدیترانه می روید.
ریشه زوفا مستقیم است وانشعابات فراوانی دارد ساقه چهارگوش ، مستقیم ارتفاع آن cm70_50 است . قسمت تحتانی (پای ساقه ) چوبی و قهوه ای رنگ و از انشعابهای فراوانی برخوردار است ولی قسمت فوقانی آن نرم و سبز رنگ می باشد . برگهای صاف ، فاقد دندانه، باریک، کشیده وکم وبیش نیزه ای شکل ورنگ آن سبز روشن است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1385ساعت 20:0  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

ترکیبات شیمیایی:البته این گیاه دارای طعم و اسانس معطر می باشد . تحقیقات جدید نشان داده است که شنبلیله دارای اسید نیکوتینیک یا نیاسین که ویتامین B3 نیز نامیده می شود ،‌می باشد . این ویتامین عامل جلوگیری کنند ه از بیماری پلاگرا می باشد و همچنین اثر گشاد کننده عروق را نیز درا است .

خواص داروئی:یکی از دانشمندان با تحقیقات زیادی که روی شنبیلیه انجام درد دریافت که شنبلیله در رفع سل استخوانی اطفال بسیار موثر است . شنبلیله در طی قرون گذشته در ایران برای بسیاری از بیماریها مصرف می شده است . برای این منظور حتی از دانه شنبلیله استفاده شده است و بیماریها سریعا بهبود پیدا می کند .

شنبلیله چون دارای مواد فسفره ،‌آهن ،‌ازته و یاستازهای مختلف می باشد تقویت کننده لوزالمعده نیز می باشد و بنابراین دستگاه هاضمه را بکار انداخته و لاغری های مفرط را از بین می برد .

شنبلیله بطور کلی شفادهنده بیماریهای روحی و جسمی است وحتی اثرات مفیدی در اشخاص مبتلا به مرض قند و سل ریوی و استخوانی دارد . در قدیم شنبلیله برای مداوای بیماری قند بکار می رفته است دانه شنبلیله با این همه خواص مفید دارای بوی ناپسند است بنابراین برای استفاده از آن دانه در شده آنرا با مواد معطر باید مخلوط نمود که بوی بد آن را تا اندازه ای برطرف کنند .


طرز استفاده: برای تهیه پماد شنبلیله 3 تا 4 قاشق سوپخوری در دانه شنبلیله را با سرکه مخلوط کرده و برای رفع التهابهای سطحی پوست بدن مصرف کنید .برای تقویت عمومی بدن بهتر است که دانه شنبلیله و گیاه آن را قبل از غذا مصرف کرد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1385ساعت 20:59  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

يکي از موارد مهم در مورد گياهان داروئي و طب سنتي، بحث مزاج و مزاج شناسي است. در واقع استفاده از گياهان داروئي و تاثير آنها در درمان بيماريها ارتباط نزديکي با مزاج افراد دارد. قدما معتقدند که در آفرينش اجسام عنصري خالص يافت نمي شود و تمام موجودات، اشيا و آنچه ديده مي شود مخلوط يا ممزوجي از عناصر به نسبتهاي مختلف است. خواص مختلفي که در اجسام ديده مي شود به علت همين اختلاف ترکيبي آنها است.
بايد دانست که هر فردي داراي مزاجي است مربوط به خود که با مزاج ساير افراد متفاوت است. دانشمندان طب گياهي معتقدند همانطور که افراد از حيث شکل، اندام، قد وزن و بالاخره صورت ظاهري تفاوت دارند از حيث حالت وضعيت بدني نيز مختلف اند و اين اختلاف به علت موادي است که بدن آنها را مي سازد، ورود روزانه اجزا و مواد مختلف به بدن باعث بوجود آمدن مزاج مي شود. لذا مزاج ممزوجي از ترکيبات مختلف است.
براي تعريف مزاج، بيشتر عمل فيزيولوژي را مورد نظر قرار مي دهند. زيرا وضع ديناميک يعني طرز عمل اعضا در تغيير مزاج موثر است. با وجود اينکه اعمل حياتي را نمي توان از هم جدا دانست و اگر عضوي نسبت به ساير اعضا بيشتر کار کند و يا عملي در دستگاه بدن انسان از ساير اعمال بيشتر انجام پذيرد آن عضو از نظر تشريحي و آن عمل از نظر فيزيولوژي، مي تواند معرف مزاج شمرده شود، در ميان اعمالي که حيات انسان به آنها متکي است، اعمال شيميايي بيشتر از اعمال فيزيکي مورد اهميت است. بنابراين مزاج ها روي اعمال شيميايي بدن از هم متمايز مي گردند. اعمال شيميايي بر چهار گونه هستند که متابوليسم بدن را تشکيل مي دهند.
در واقع مزاج عبارت است از وضع فيزيولوژي فعلي و طرز واکنش آن که قابل تغيير نيز مي باشد. به اين جهت فقط با علائم فيزيولوژي که آن هم قابل تغيير است شناخته مي شود لذا براي شناخت ارزش هر کس و معرفت به احوال و اوضاع او بايد قبلا شکل خارجي او که حاکي از سرشت و ساختمان او است در نظر گرفته شود مثل قد، اندام، شکل، سر و گردن، چاقي و لاغري. سپس مزاج او که به وضع کنوني دلالت دارد مورد توجه قرار گيرد. براي اين کار علاوه بر علائم ظاهري بايستي از تجزيه خون، ادرار و راديوگرافي و غيره نيز کمک گرفت.
تغييرات مزاج در طب با رژيم غذائي ، بهداشت، کار و مسکن، آب و هوا مرتبط است.لذا با رعايت آنها انحراف مزاج از سلامت به سوي بيماري را مي توان پيشگيري نمود.
مزاج ممکن است گرم، سرد، خشک، و يا رطوبتي باشد. که گرمي را به علت وجود انرژي و سردي را به علت تفرق و ضعف ، رطوبت را به علت جمع شدن مايعات در سلولهاي بدن و خشکي را بيانگر حالاتي از ماده مي دانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1384ساعت 21:31  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

سال هاي متمادي زعفران به عنوان يك رنگ دهنده، ادويه و يك مطبوع كننده غذا مورد استفاده قرار مي گرفت، اما مطالعات اخير نشان داده است در زعفران موادي وجود دارد كه نشاط آور بوده و خاصيت آرام بخشي قابل توجهي در انسان دارد. آزمايشگاه هاي پزشكي دريافته اند مصرف زعفران انسان را از حالت غم و اندوه خارج مي كند و حالت مفرح و شادي به او دست مي دهد. صنايع داروسازي در سطح جهان درصدد هستند داروهاي ضدافسردگي از زعفران به دست آورند.

مطالعات پژوهشگران پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي (دكتر شاهين آخوندزاده) نشان مي دهد، گياه زعفران در مقايسه با ايمي پرامين، يك داروي ضدافسردگي است. با توجه به مصرف کاملا رايج زعفران و يا چاي زعفران در درمان افسردگي هاي ضعيف در طب سنتي ايران وعدم بررسي علمي اين خاصيت ، زعفران در يک کارآزمايي باليني با ايمي پرامين مقايسه شد. مقايسه يافته هاي اين مطالعه نشان داد که ايمي پرامين و زعفران داراي اثر يکساني بر روي بيماران افسرده سرپايي با شدت ضعيف تا متوسط مي باشند.

نتايج پژوهش‌هاي انجام شده بر روي حيوانات آزمايشگاهي هم نشان داد كه زعفران، داراي اثر شاداب‌كننده و ضد افسردگي مي‌باشد.
دكتر محمدرضا خليقي، استاد فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد معتقد است اثرات ضد افسردگي در زعفران به علت وجود ماده‌اي به نام سافرانين مي‌باشد و معمولا در افرادي كه مقدار مصرف بالايي دارند، مي‌تواند اين خاصيت را ايجاد كند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1384ساعت 21:30  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

طبق آمارهاي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي سالانه حدود ‪۶۰۰‬ تن ازاين محصول در اروميه توليدمي‌شود كه ‪ ۳۰۰‬تن آن دركارخانه‌ها و واحدهاي توليدي فرآوري مي‌شود و ‪ ۳۰۰‬تن ديگر هر سال به صورت سنتي به عرق بيدمشك تبديل مي‌شود.

كارخانه‌هاي تبديلي اروميه با جذب اين مقدار محصول حدود ‪ ۶۰۰‬هزار ليتر عرق بيدمشك توليد مي‌كنند كه اكثر اين توليد نيز به خارج از استان صادر مي‌شود.

بيدمشك كه در اصطلاح محلي"پيش پيشا" ناميده مي‌شود از محصولات سنتي و بومي اروميه است كه به دليل عطر و طعم مطبوع از شهرت زيادي در كشور برخوردار است.

" بيدمشك " از خانواده درخت "بيد" است كه در كنار مزارع و اطراف نهرهاي آب در سطح روستاها و مناطق شهري كاشته مي‌شود.

عرق بيدمشك به واسطه داشتن خواص درماني مانند رفع كم خوني، ناراحتي‌هاي قلبي و اعصاب و سرگيجه و همچنين داشتن عطر و طعم مطلوب و ملايم از ديرباز مورد توجه خانواده‌ها بوده است.

"بيدمشك" در اروميه با شيوه "تعريق" و با وسيله‌اي كه خانواده‌ها در محل به آن "ني‌قازان" مي‌گويند تهيه مي‌شود.

يكي از محصولات مشهور اروميه كه از بيدمشك تهيه مي‌شود و مشتريان زيادي نيز در سطح استان و كشور دارد نقل بيدمشك است.
شكوفه‌هاي بيدمشك در اروميه نويددهنده فصل بهار هستند كه با شكفتن آن زندگي دوباره طبيعت نيز آغاز مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1384ساعت 21:25  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

محلول رها ( Raha oral solution ).
شکل داروئي : محلول خوراکي.

موارد مصرف : ترک اعتياد به مواد مخدر ( ترياک و مشتقات آن).

اجزاء فرآورده : درهر 5 ميلي ليتر محلول رها، عصاره هيدروالکلي گياهان زير بکار رفته است :
زرشک 42% = 1/2 ميلي ليتر.
سنبل الطيب 20% = 1 ميلي ليتر.
بابونه 20% = 1 ميلي ليتر.
بيد 10% = 5/0 ميلي ليتر.
اسفند 5% = 25/0 ميلي ليتر.
مواد کمکي گياهي 3% = 15/0 ميلي ليتر.

مواد موثــره :

زرشک : ايزوکيـنولئين ها، بربرين، بربامين، بربروبين، بروولاسين، کولومبامين، ايزوتتراندرين و مواد ديگري نظير اسيد کليدونيک.

سنبل الطيب : والپوتريات، والترات، ديدرووالترات، اسوالترات، اوژنول، والريانول، کاتي نين، والرين، اسکي تان تين.

بيد : ترکيبات فنوليک، ساليسين، سالي کورتين، ترامولاسين، پوپولين، فراژلين، ترياندرين، ويمالين، اسيد هاي وانيليک، کافئيک، پارالوژيک. فلاونوئيدها شامل ايزو کوئرستين، نارينژين، بابونه : سزکوئي ترپن ها ( مانند بيزابولول و کامازولن) فلاونوئيدها ( گلوکوزيد اپي جنين) کورستين، اپي اين و لوتئولين
اسفند : هارمين، هارمالين، هارمالول، پگانين، وازي سين ووازوسينون، مشتقات کينازولين.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1384ساعت 21:24  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

اسامی: ثوم، سیر خوراکی، سیر ترشی

نام علمی: Allium sativum

نام خانواده: لاله liliaceae

نوع گیاه: بوته

قسمت مورد استفاده: پیاز (bulb)

مواد موثر دارویی: روغن فرار، موسیلاژ، نشاسته، آلیئین، آلیسین،اینولین، آلبومن، ساپونین، نیکوتین آمید، ساتیدین، املاح معدنی، آمینواسیدها، ویتامینهای C, B2, B1, A ،یک گلیکوزید گوگردی، الکالوئید، آنزیم، آنتی بیوتیک با خاصیت ضد قارچ و آلیستاتین 1و2

خواص دارویی: پایین آورنده قند خون، معرق، مدر، خلط آور، ضد اسپاسم، آنتی بیوتیک(میکروب کش و ضدعفونی کننده) ، ضد ویروس، پایین آورنه فشار خون، ضد کرم ، بادشکن، ضد رماتیسم و برونشیت مزمن، ضد مالاریا،رفع سرفه و آسم بکار می رود.

و استعمال خارجی آن در از بین بردن التهاب و التیام دهنده زخم و میخچه و بیماریهای پوستی کاربرد دارد. در منظم کردن قاعدگی، جلوگیری از جمع شدن کلسترول، پایین آورنده قند خون و سیاه سرفه و برای از بین رفتن بوی بد آن جعفری و عسل استفاده می شود.

موارد در پزشکی: پایین آورنده قند خون ، صفرا آور، معالج عرق النسا، هضم کننده غذا، اشتها آور و پیشگیرا از بروز سرطان، معالج استسقاء توصیه کردند.

مقدار مصرف: 4-2 گرم روزی 3 بار بصورت دمکرده یا همراه غذا مورد استفاده قرار می گیرد.

عوارض جانبی و سمیت: ممکن است در بعضی از افراد ایجاد آلرژی یا حساسیت کند. زیادهع روی در خوردن سیر برای خون و چشم و بواصیر و زنان حامله چندان مناسب نیست و تولید صفرا می کند. مصرف خوراکی عصاره سیر یا اسانس آن می تواند باعث تهوع ، استفراغ و اسهال شود. به دنبال استنشاق پودر سیر حملات سخت آسم مشاهده شده است و اثرات شبه هورمونی سیر و عصاره آن در مطالعات آزمایشگاهی گزارش شده و با موشهای صحرایی و گربه ها اثرات شبه ACTH که این هورمون باعث ترشح کورتیزول می شود که باعث افزایش متابولیسم طبیعی بدن می شود و انرژی را در بدن بالا برده و سوخت و ساز پروتئینها را افزایش می دهد و طی این روند قند خون افزایش پیدا می کند. ترشح بیش از حد این هورمون موجب آتروفی شدن تیموس ، طحال ، غدد لنفاوی و باعث کاهش پاسخهای ایمنی می شود.

موارد عدم استعمال و اعتیاد: به علت ایجاد آلرژی در دوران حاملگی و شیردهی نباید مصرف شود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 3:0 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

 

عوامل بیرونی و درونی در رشد گیاهان موثرند از مهمترین عوامل درونی ، هورمونها و از مهمترین عوامل بیرونی نور و دما را می‌توان نام برد. هورمونها عهده‌دار تنظیم و هماهنگی فرآیندهایی هستند که در نقاط مختلف پیکر گیاهان صورت می‌گیرند. این مواد از ترکیبات آلی هستند که در بافتهای ویژه‌ای ساخته می‌شوند و مستقیما از یاخته‌ای به یاخته دیگر و یا از طریق آوندها در سراسر گیاه انتقال می‌یابند و در محل هدف تاثیر می‌گذارند. بعضی از هورمونها نیز اثر بازدارندگی دارند. بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریککننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمونهای گیاهی محرک رشد هستند، در حالی که هورمونهای دیگری همین فرآیندها را کند می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند.

انواع هورمونهای گیاهی....

اکسین:

فراوانترین اکسین طبیعی اسید اندول استیک است. مناطقی از گیاه که فعالیتهای رشد و نمو درآنها شدید است معمولا بیشترین مقدار اکسین را تولید میکنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1387ساعت 21:0  توسط محمد آروین(آردین)  |  نظر بدهید

دولپه ای های بزرگ:

تاج خروس  Amaranthaceae :

گیاهانی هستند علفی با برگهای متناوب -گل آذین سنبله-متراکم-میوه کپسول-به صورت علف هرز یک جنس از این خانواده به نام  Amaranthus  تاج خروس

جنس رینتی این خانواده با رنگ قرمز و ارغوانی.  Cleosiv:در این گیاه بالطبع کاسبرگها و برگها گلبرگ مانند خواهند بود.

 

 

Polygonaceae:

به خانواده هفت بند .گیاهانی علفی-برگها متناوب-گوشوارک ها در این خانواده به صورت غلافی ساقه رو محصور می کند .این گوشوارک را  Ochera می نامند

گل آذین سنبله یا خوشه مانند-گلبرگ مانند پرچمها 6 تا 9 میوه فندقه بصورت گلپوش-مادگی 3 برچه ای.

Polygonum  علف هفت بند -گلپوش گلبرگ مانند

 Rumex  ترشک  - گلپوش کاسبرگی

Qneum  ریواس - برگها قاعده ای-رگ بندی پنجه ای -پرچمها 9 عدد-در مناطق کوهستانی رشد می کند.سرشار از اسید اگزالیک است.خصوصیات مهم آنها داشتن Ochera است.

 

 

Nyctaginaceae:

از جنس این خانواده  Mirabils   لاله عباسی

                          Bougainvillea گل کاغذی

لاله عباسی به رنگهای مختلف زرد و ارغوانی-میوه فندقه-سیاه رنگ-میوه داخل کاسه محصور شده-گل کاغذی دارای خار است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 12:54  توسط محمد آروین(آردین)  |  نظر بدهید

نامهاي انگليسي: Swertia, Felwort, Marsh felwort

گياهي است پايا، سبزمات،‌ايستاده،‌بدون كرك، به ارتفاع 80 45 سانتي متر با بن ضخيم و ريزومي.

ساقه: متعدد، ساده، ايستاده، ضخيم، محكم، غير چوبي و علفي، منتهي به گل آذين طويل.

برگ: برگهاي پاييني وسيع، پهن دراز يا خطي، سرنيزه اي، در قاعده كم و بيش چسبيده بهم يا آزاد، بدون كرك، سبزمات يا متمايل به آبي.

گل: سفيد، كرم يا كرم متمايل به سفيد، متوسط با دمگل بلند، مجتمع در گل آذين خوشه اي ساده يا پانيكولي، محكم و وسيع شامل تعدادي گرزنهاي كم گل، كاسه تا قاعده منقسم، شامل 4 و به ندرت 5 تقسيم با لوب سر نيزه اي خطي نوك تيز برابر با نيمه طول جام، جام چرخي، داراي 4 و به ندرت 5 گلبرگ پهن دراز نوك تيز، هر يك در قاعده داراي 2 چاله نوشجاي تماماً پيوسته بهم به صورت يك چاله مدور.

موسم گل: ارديبهشت خرداد.

رويشگاه: اين گياه در مناطق مرطوب چمن زار رشد مي كند. در ايران در نواحي البرز (كندوان) و در غرب (اشترانكوه، راسوند، بروجرد و الوند) مي رويد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 18:29  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

 

پس از اجراي اصلاحات ارضي ، در ايران اراضي كشاورزي كه در برخي نواحي متوسط آن بين 10-5 هكتار بالغ مي شد ، اكنون پس از يك نسل كوچكتر گرديده و براي كشاورز جواني كه مي خواهد از مزاياي زندگي بهتر بهره مند شود درآمدلازمه را نداشته و اصولا قادر به تامين زندگي يك خانوار روستايي نخواهد بود ، كه خود يكي از دلايل كوچ كشاورزان به شهرها يا مهاجرت آنها براي كشت به ساير مناطق مستعد از اين مسئله اساسي سرچشمه مي گيرد.

دلايل اهميت كشت در گلخانه عبارتند از :

1- با ايجاد گلخانه و بهره برداري فشرده و استفاده تكنيكهاي جديد حتي كشاورزاني كه اراضي كوچك مقدار محدودي آب در اختيار دارند ، قادر به كسب درآمد كافي خواهند شد ، يعني با افزايش عملكرد در واحد سطح منافع مكفي عايد آنها خواهد شد .

2- زود رسي در بازار سبزي و صيفي عامل مهمي در مسب درآمد است كه پرورش دهنده با تجهيزات به وجود آورده قادر شد حداقل يك ماه در اكثر مناطق توليد زود رسي به وجود آورده و در پاره اي نواحي در هر زمان از سال كه مايل باشد توليد را عرضه نمايد.

3- كيفيت محصولات گلخانه اي به دليل استفاده بذور خالص بسيار بالا بوده و در بساط فروشندگان بمثابه نگين درخشش دارد كه خود به اهميت اقتصادي اين توليد كمك مي كند .

4- صرفه جوبی در آب به دليل سيستمهاي تحت فشار نيز از جمله امكانات مساعد توليد در گلخانه است.

5- نيروي انساني مورد نياز براي توليد 20 تن محصول در گلخانه نسبت به توليد در هواي آزاد يك سوم كاهش مي يابد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مهر 1386ساعت 17:55  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

وجود يك سيستم توزيع مناسب داراي اهميت زيادي است. توزيع دي اكسيد كربن عمدتاً به حركت هوا در ميان گلخانه وابسته است. اين موضوع ناشي از آن است كه دي اكسيد كربن در خلال فرآيند پخش نمي تواند مسافت زيادي را طي نمايد. به عنوان مثال هنگامي كه براي يك محوطة بزرگ و يا براي چند گلخانة متصل به هم، تنها يك منبع دي اكسيد كربن مورداستفاده قرار مي گيرد، سيستم توزيع مناسبي بايد نصب شود. اين سيستم بايد به گونه اي طراحي شود كه توزيع يكساني را در سطح گلخانه، بخصوص زماني كه از دي اكسيد كربن مايع يا دي اكسيد كربن مربوط به گاز دودكش استفاده مي شود، فراهم نمايد. فن هاي جريان افقي يا سيستم هاي فن- جت، توزيع يكنواختي را به وسيلة حركت حجم زيادي از هوادر گلخانه (هنگامي كه دريچه هاي بالايي بسته شده و فن هاي خروجي در حال كار نمي باشند) فراهم مي نمايند. امروزه پرورش دهندگاني كه از دي اكسيد كربن مايع يا دي اكسيد كربن مربوط به گاز دودكش استفاده مي كنند، از سيستم توزيعي با شير مركزي همراه با لوله هاي منحصر به فرد، كه داراي سوراخ هايي با فاصله مساوي هستند، استفاده مي كنند. اين لوله ها در قسمت پايين محصولات (سايه بان) قرار گرفته اند. البته جريان هوا در گلخانه نيز كسب دي اكسيد كربن توسط محصولات را افزايش مي دهد. در واقع با اين كار لاية مرزي اطراف برگها كاهش يافته و مولكولهاي دي اكسيد كربن به سطح برگها نزديكتر مي شوند.  ادامه مطالب را اینجا بخوانید.کلیک کنید.

+ نوشته شده در  شنبه سوم شهریور 1386ساعت 22:23  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

گیاهان گلدانی، تزئین زنده و زیبای خانه هستند و هر کسی با دانستن نیازهای ابتدایی این گیاهان که شامل نور، آب و غذا است، میتواند از آنها نگهداری کند و از این کار بسیار لذت ببرد.

نور

نور نخستین نیاز یک گیاه است. گیاهان غذای خود را از طریق فوتوسنتز و در نور خورشید تهیه میکنند. البته گیاهان متفاوت به میزانهای مختلفی از نور نیاز دارند. همواره باید هنگام تهیه یک گیاه، درباره نوع نوری که به آن نیاز دارد سوال کنید. نوع نور مورد نیاز گیاهان به سه دسته تقسیم میشود:

• نور مستقیم - در این حالت نور خورشید بدون هیچ مانعی مستقیما با گیاه برخورد میکند.
• نور غیر مستقیم - در این حالت نور خورشید فضای اتاق را روشن میکند و به گیاه میرسد اما مستقیم بر روی آن نمیتابد.
• نور پخش شده یا فیلتر شده - نور در این حالت از یک واسطه مانند پرده نازک یا صفحه ای مانند شیشه مات عبور میکند و سپس به گیاه میرسد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد 1386ساعت 20:17  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

صنعت گلکاری در اصل میتواند خیلی جذاب باشد.ولی برای یک کسب و کار خوب نباید فقط به زیبای گل توجه کرد بلکه به تولید یا فروش و مدیریت کسب و کار نیز توجه داشت تا سود بالا برود.برای تولید محصول باید تولید محصول با کیفیت خوب باشد.فروش خوب محصول نیز موثر است.و مدیریت آن به گونه ای باشد که سود آور باشد .بطور معمول کارهای تولیدی در ابتدا سود آور نمباشد.(معمولا 3تا 5 سال طول میکشد تا به مرحله سود آوری برسد).رقابت نیز مهم است (برای رسیدن به سود آوری بیشتر).

مثال: در شیراز تولید کننده گل بریدنی کم بود ولی چند سالی است که تولید کننده گلها افزایش یافته است(در امتداد محصولات مشتری های خوبی داشته اندد ولی با افزایش نسبی گلخانه ها رقابت ایجاد میشود و محصولات کیفیتشان بالا میرود تولید میشود.پس برای رقابت برای رسیدن سریعتر به سود آوری مهم است.بطور معمول از زمان کاشت تا زمان توزیع گل نباید کنترل داشته باشیم بر روی این چرخه تولید.دیده شده که وقتی که تولید کننده یک بار محصول را به بازار میبرد و کیفیتش خوب نبوده ولی سود زیادی میبرد ولی در سالهای آینده اینطور نمیباشد(چون در ابتدا با هزینه کم تولید بیشتر بوده).سوال :وقتی میگوئیم سطح کیفیت چه سطحی از کیفیت مورد نظر است؟؟؟

سوال دوم: آیا در همان زمان سطحی که قولشان را به مشتری داده را یا همان طور است(در همین سطح تولید میکنیم).

سوال سوم: آیا بطور مداوم سطح کیفیت  را افزایش میدهیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اردیبهشت 1386ساعت 23:51  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

در سال مصرف دارد(گل بریدنی).با این تفاسیر کشوری  میتواند موفق باشد که در این زمینه وارد بازار های جهانی شود و با ایجاد بازارهای بین المللی در وارد کردن گلهای که تولید نمی کنند و صدرات آن به جاهای دیگر زمینه را برای توسعه گلکاری فراهم نماید.

آمار مربوط به گلکاری(مربوط به سال 1375):

45 کشور در دنیا در لیست تولید کنندگان گل قرار دارند .مساحت زیر کشت کل 59000 هکتار و مهمترین کشور ها از نظر سطح زیر کشت بترتیب:

1- ژاپن 2- ایتالیا - هلند- آمریکا- مکزیک-اسپانیا-آلمان-کلمبیا -فرانسه- فلسطین اشغالی - که این کشور ها 80% سطح زیر کشت گلهای بریده را در اختیار دارند.

 

از نظر اقتصادی صادرات هلند بزرگترین کشور صادر کننده گل در دنیاست.و آلمان نیز بزرگترین وارد کننده گل است.در کشور های آسیایی تا سال 1995 ژاپن با حدود 15 میلیارد دلار ارز آوری در سال مقام اول و سپس تایلند با 26 میلیون دلار مقام دوم قرار داشتند.

 

از نظر صادرات گلهای بریده مهمترین کشور ها بترتیب:

1- هلند  2- کلمبیا 3- فلستین اشغالی -ایتالیا - آمریکا - اسپانیا - کنیا-فرانسه-مراکش-آلمان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اردیبهشت 1386ساعت 23:42  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

گل انگشت تانه Schlorophulariaceae

اسم علمی : (Foxglow)Digitalis purourcea بعضی ارقام سمی-ماده دیژیتالین از برگ . Dipurpurea

توضیحات:

نقطه های در دهانه گل دارد-احتیاج به نقاط خنک و سایه دار دارد-180-90 سانتیمتر-بوسیله بذر تکثیر میشود.در اردیبهشت یا خرداد در خزانه و وقتی 3-2 برگه شد به خزانه دوم منتقل میشودو در آبان به زمین اصلی.

 

گل نرگس Amaryllidaceae

اسم علمی:  (Narcissus-Daffodil , Jonguil) - نرگس شهلا  N.incompara bilis - نرگس فتان N.poeticus  آب زیاد باعث تولید برگ زیاد و گلدهی صورت نمیگیرد.بعنوان گل بریدنی استفاده زیادی دارد.

توضیحات:

در اثرتلاقی ارقام زیاد دارد-منشاء آن اروپا-آسیا و شمال آفریقا می باشد.و طبقه بندی آن بر اساس طول و شکل تاج:اگر کلاه مانند باشد Daffodil  گوید و اگر تاج لوله مانند باشد Narcissas  گویند.

نرگس منطقه کشت نرگس یا گل کوچک خوشه ای و بسیار خوشبو با اسم علمی  ahguil Narcissus tazetta  گویند سطح آن رااز شهریور تا آذر می کاریم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 22:11  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

یکی از جزوات برای شرکت در کارشناسی ارشد رشته باغبانی- موجود در فروشگاه کشاورز تنها برای خرید

 گلهای مقاوم به سرما:

استکانی یا  companula - بنفشه یا  viola sp - داوودی یا  chrysanthemum - فلکوس یا  phlox sp - فراموشم نکن myosotis sp - همیشه بهار یا calendula- مینا چمنی premis - شقایق یغمایی یا anemone sp- کورءوپیس یا  coreapsis sp- شب بو زرد gazania sp - شب بو زعفرانی (عسلی)- و....

نیمه مقاوم به سرما:

میمون یا antrihnum  - صدفی یا gypsophylla - قرنفل(بوقلمون) یا  dianthus barbctus و .....

حساس به سرما:

گل ابری یا ageratum -اطلسی یا  detunia - آهار یا  zinnia  - جعفری- celosia - helianthus - amaranthus - اخته یا  canna - کاغذ یکساله یا  helychysum  - cosmus - نیلوفر یا iaomea sp - گل ناز یا  portulaca sp  - و ......

 

راههای کنترل ارتفاع گیاه:

1- روش شیمیایی  با استفاده از (paclobutrazot)bonzi-(ethephone)florl...-dominoside-  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 21:53  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

در آن جا جامي بنوشانندشان كه آميخته با زنجبيل باشد.(انسان/ 17)

نام قرآني: زنجبيل

نامهاي متداول: فارسي: زنجبيل شنكليل؛ عربي: زنجبيل، زنجفيل، جنزبيل، زنزبيل؛ اردو، هندي، كشميري، پنجابي: سونته، اَدَرك؛ سانسكريت: اردركم، سرينجبر، بنگالي: آدا؛ تاميلي: اينجي؛ مراتي: آل؛ گجراتي: ادو؛ مليالمي: اينچي؛ انگليسي:ginger ، فرانسوي: gingembre؛ آلماني: Zingiberi, Ingwer؛ يوناني: zingberis اسپانيايي: jengibre؛ ايتاليايي: zenzero؛ روسي: imbir لاتيني: zingiber

نام علمي: Zingiber officinale (از تيره زنجبيل Zingiberceae)

اشاره قرآني:

"ويسقون فيها كاساً كان مزاجها زنجبيلاً." (انسان/ 17)

در آن جا جامي بنوشانند شان كه آميخته با زنجبيل باشد.

در اين آيه خداوند به اهل بهشت وعده فرموده كه به پاداش كارهاي نيكويشان در دنيا به آنان شرابي مي نوشاند با طعم زنجبيل. در تفسير مظهري آمده كه اعراب علاقه زيادي به زنجبيل داشتند لذا خداوند بنابر ذائقه آنان چيزي وعده فرمود. مولانا مودودي مي نويسد: اعراب عادت داشتند زنجبيل را با آب نوشيدني خود بياميزند.

زنجبيل كه نام علمي آن "زنجيبر افيسينال" است گياهي بومي هندوستان مي باشد و اعراب در روزگاران قديم زنجبيل يا بس (خشك) (سونته) را از هندوستان وارد مي كردند. كلمه عربي زنجبيل گويا مشتق از كلمه سانسكريت "سرينجبر" باشد. مولانا سيد سليمان ندوي گفته است "براي ما (هنديان) نهايت افتخار است كه چند كلمه اي از سرزمين ما سعادت راه يافتن به قرآن مجيد را پيدا كرده است. شكي نيست كه در رابطه با بهشت خداوند نام سه گياه معطر سرزمين ما (هندوستان) در قرآن مجيد آمده است. و اين سه عبارتند از مِسك، زنجبيل و كافور." و بنا به گفته مولانا ندوي اين سه كلمه به ترتيب از سه كلمه هندي مُشك، سرنجورا (جرنجبرا) و كارپورا (كاپور) مشتق شده است. او نيز نوشته است كه سواي زنجبيل و كافور، كلمه طوبي نيز مشتق از كلمه توپا در زبان سانسكريت مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی 1385ساعت 20:48  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

شايد خيلى ها با شنيدن نام اركيده گمان مى كنند كه با يك گياه خارجى و زينتى مواجه هستند كه در طبيعت ايران پيدا نمى شود. اما واقعيت اين است كه سرزمين پهناور ايران با تنوع عظيم گونه هايش به هيچ وجه از داشتن اين تكامل يافته ترين گل ها بى نصيب نمانده و دست كم 50گونه مختلف اركيده را در خود مى پروراند. اين 50گونه متعلق به 18 جنس مختلف اند كه از اين بين دو جنس Ophrys و Orchis داراى بيشترين گونه هايند.براى آشنايى با اركيده هاى ايرانى در اينجا چندگونه به اختصار توصيف مى شوند.


•ثعلب ميمونى
Orchis simia
 
 
ثعلب ميمونى گياهى است علفى چندساله و غده دار به ارتفاع 45 سانتى متر با برگ هاى مستطيلى درخشان و گل هايى به رنگ سرخ بنفش به تعداد زياد. كاسبرگ ها و گلبرگ ها با هم به شكل كلاهخود درآمده اند و گلبرگ لابل از كاسبرگ هم بلندتر است. اين گلبرگ در قاعده به بخش هاى جانبى  نوارى و يك بخش ميانى تقسيم مى شود كه قسمت ميانى خود به دو شاخه دورشونده كه رو به بالا خميده اند ختم مى شود. بين اين دو شاخه دندانه كوچكى به چشم مى خورد. شكل خاص گلبرگ لابل با گلبرگ ها و كاسبرگ هاى كلاهخودمانند به اين گل ظاهرى شبيه به ميمون داده است. اين گل در دامنه هاى آهكى، در ميان بوته زارها و درختان پربرگ تا ارتفاع 1300 مترى در نواحى شمالى، شمال غرب و غرب ايران مى رويد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1385ساعت 17:5  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

اكاليپتوس

درخت اكاليپتوس گياهي است مخصوص مناطق گرم و خشك. اكاليپتوس گياهي دارويي است كه از برگ آن براي بخور استفاده مي شود. ساقه و تنة اكاليپتوس خيلي صاف و ترد است و در مواردي مي توان از آن استفاده كرد، مثل ساخت وسايل ظريف چوبي. از درخت اكاليپتوس به دليل داشتن رشد فوق العاده اش مي توان به عنوان حصار و پوشش براي ساختمانها نيز استفاده كرد.

رز

گلي است كه به دليل تيغ دار بودن در آب و هواي گرم و خشك بيشتر به چشم مي خورد و رنگ گلبرگهاي آن زرد ، نارنجي، صورتي ،قرمز،سفيدو... است . اين گل جدا گلبرگ است و برگهاي ساده اي دارد . ريشه اين گياه راست است. اين گل جنبه تزئيني دارد و به دليل عطر خوش و زيبايي آن و پر بار بودنش كاشته مي شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1385ساعت 17:2  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

1- ديفن باخيا : بعنوان يک گياه آپارتماني چند ساله تلقي مي شود که درسايزهاي مختلف موجود ميباشد.

2- کوديوم : بعنوان يک درختچه آپارتماني محسوب مي شود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

3- آگلونما : بعنوان يک گياه آپارتماني دائمي تلقي ميشود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

4- دراسنا : بعنوان يک درختچه داخل آپارتمان تلقي مي شود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

5- فيکوس : بعنوان يک درختچه داخل آپارتمان تلقي مي شود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

6- يوکا : : بعنوان يک درختچه آپارتماني محسوب مي شود.

7- اسپاتي فيلوم : بعنوان يک گياه هميشگي آپارتمان محسوب مي شود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

8- پتوس : : بعنوان يک گياه دائمي آپارتمان تلقي مي شود و در سايزهاي مختلف موجود ميباشد.

9- مارانتا : : بعنوان يک گياه هميشگي آپارتمان تلقي مي شود و تا سايز60cm موجود ميباشد.

10- بذر چمن : بذر گياهان يکساله و دائمي و پيازهاي گل

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم شهریور 1385ساعت 20:19  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

 

 

از خانواده Crassulaceae بيش از دويست نوع آن تا كنون شناخته شده است . گياهي است آپارتماني و طالب گرما . آفتاب آب فراوان و خاك غني از مواد غذايي كه براي برگهاي گوشتالود و گلهاي قشنگ و خوشه ايش كاشته ميشود. برگهاي آن مقابل يكديگر قرار گرفته و گلهاي آن خوشه اي بوده و ساقه بلند دارد .

زمان گلدهي

                  مشخصات

      ارتفاع

            نوع

اسفند تا فروردين

برگها به شكل قلب برنگ قهو هاي

70 سانتيمتر

K.bebarensis

بهمن تا ارديبهشت

برگها مقابل يكديگر برنگ سبزروشن

40ساتنيمتر

K.blossfeidians

اسفند تا ارديبهشت

 

برگها بدون دمبرگ برنگ سبزتيره

25 سانتيمتر

K.marmorata

دي و بهمن  ماه

براي كشت در سبد و آويزان كردن

20 سانتيمتر

K.pumila

طرز تكثير : بوسيله قلمه و يا بذر تكثير مي شود

قلمه : درماههاي فروردين تا ارديبهشت  قلمه را از شاخه هاي گياه بطول 6-5 سانتيمتر تهيه كرده و در  خاك مخلوط از شن و خاك برگ قرار مي دهيم و همچنين مي توانيم قلمه ها را در ليوان آب قرار داده و در محلي گرم و آفتاب رو قرار داده بعد از بيست روز داراي بوته تازه اي خواهيم بود

بذر : خاك مورد نياز همان خاك قلمه مي باشد وليكن تهيه بذر مشكل است اما اگر توانستيد تهيه كنيد موقع كاشتن بذر ارديبهشت است و پس از اينكه گياه پنج سانتيمتري رسيد به گلدان كوچك كه داراي خاك پيت است منتقل مي نمايم و زماني كه 15 سانتيمتر رسيد به گلدان اصلي منقل مي كنيم

آفت : يك نوع شپشك آرد آلود كه به ريشه اين گياه حمله مي كند و باعث خرابي و سياه شده ريشه مي شود . به محض ديدن پوسيدگي در برگها بايد با آن مبارزه كرد .

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم شهریور 1385ساعت 20:17  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

 

اندازه: ارتفاع 10 سانتیمتر – فاصله کاشت 10 سانتیمتر

محل : سایه و آفتاب

خاک : مرطوب

حساسیت :مقاوم به سرما

عمر گل : دو هفته برنگهای سفید - بنفش روشن و تیره دورنگ

قطر گلها 5 سانتیمتر

برگها : نازک و کشیده و باریک با راه راه سفید

کابرد : در حاشیه ها- باغچه های سنگی- میان چمن – بطور پراکنده و توده ای

ازدیاد : پیازها میتوانند بدون آنکه هر ساله نیاز به جابجائی داشته باشند در جای خود باقی بمانند. در ماه اردیبهشت پس از قهوه ای شدن برگها پیازهارا خارج نموده و تمیزکرده در مکان هواداری خشک کرده و در فصل کاشت مورد استفاده قرار گیرد

توصیه ها : از انجائیکه این گیاه دارای واریته های متعددی است بایستی در تنظیم و ترکیب رنگها دقت و توجه داشته و هنگام کاشت پیازها را در عمق 5 سانتیمتر بکارند

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم شهریور 1385ساعت 20:14  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

1 ـ گلسرخ پاكوتاه گل درشت Rosier the يا گلسرخ چاي اين رقم از سال اول كاشت گل مي كند، منتها در سال اول گلش ضعيف است، معمولاً از ارديبهشت تا آبان ماه گل دارد ولي در نقاطي كه تابستان گرم دارد در اين فصل گل نمي كند و فقط بهار و پائيز گل ميدهد . بيشتر نژادهاي اين رقم گلسرخ به سرماي زمستان مقاوم هستند . اين گلسرخ ها روي نسترن وحشي پيوند مي شوند محل پيوند در روي طوقه يا كمي بالاتر از آنست بنابراين شكلشان بوته اي مي باشد. اين رقم را بطور منفرد يا دسته هاي 3 تا 5 تائي در وسط چمن و يا در حاشيه ها و يا در قطعاتي مجزا به فواصل 75 سانتيمتر تا يك متر مي توان كاشت. 2 ـ نسترن پاكوتاه يا (پوليانتا) Rosa Polyantou اين رقم گلهاي ريزي دارند كه بطور مجتمع در راس ساقه قرار گرفته و در هر دسته تا حدود چهل گل ريز دارد. خصوصيات اين نوع كه خيلي پر گل است و از ارديبهشت تا آبان ماه مرتباً گل مي كند مقاومتش به سرما خيلي زياد است و بيشتر حاشيه ها را با آن تزئين مي كنند ، بايد دقت نمود كه در حاشيه فقط از يك رنگ كاشته شود تا جلوه بيشتري نمايد و از نظر نمو و قد يكنواخت باشد، اين رقم بوسيله قلمه يا پيوند زياد مي شود ولي معمولاً‌ آنرا از راه قلمه زياد مي كنند. بطور خلاصه اين نوع گل سرخها داراي گلهاي فراوان بوده و دوره گل كرد در آنها طولاني است و مقاومت به سرماي شديد دارند و نسبتاً مقاوم به امراض آفات مي باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مرداد 1385ساعت 20:30  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

درخت تاق:

اين درخت با آب و هوای خشک و زمينهای نسبتا" شور نواحی کويری بسيار سازگار بوده و در خاکهای سبک و شنی و همچنين بر روی تپه های شنی بخوبی رشد و نمو می کند.
بهمين دليل از اهميت بسزايی در رابطه با کوير و تثبيت شنهای روان در مناطق کويری کشور برخوردار است به علاوه چوب آن از نظر سوخت و تهيه ذغال مورد توجه بوده و همچنين در صنعت نئوپان هم مورد استفاده قرار می گيرد.
در خت تاغ بدليل حفظ رطوبت خاک موجبات رشد و نمو ساير گياهان طبيعی را فراهم می آورد بطوری که منطقه تاغ کاری شده پس از مدتی به صورت مرتع مشجری در می آيد که می تواند مورد استفاده دامها قرار گيرد


Cyperus conglomerates
کلبيت:
گونه اي از «جگن» که در گويش محلي بيابان نشينان بنام «کلبيت» شهرت دارد، گياهي است بوته اي پايا که در تمام عرصه هاي شني نوار ريگ بلند آران و بيدگل (تپه هاي ماسه اي ، بستر کوچه ريگها ، چاله ريگها و حتي روي شنزارهاي روان) استقرار دارند
.
کلبيت از جمله گياهان شن دوست بسيار سازگار به خاکهاي شني و فقير از مواد غذايي مي باشد. اين گياه بصورت پوشش غالب ، ايجاد تيپ گياهي يکنواختي و همگني را در شنزارها بوجود مي آورد. از طرفي ، در جوامع گياهي اسکنبيل ، دم گاوي ، خارسوف ، نترونسي، بصورت گونه غالب يا همراه ، مشاهده مي شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1385ساعت 19:23  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

زرشك بي دانه به روش غيرجنسي و معمولاً به وسيله پاجوش تكثير مي شود معمولاً از پاجوش هاي ۲ تا ۳ ساله كه داراي ريشه كافي بوده و در حدود ۶۰ ـ ۶۰ سانتي متر طول دارد، استفاده مي شود. بهترين زمان جداسازي و كاشت پاجوش ها اواخر آبان و اوايل آذر است. پاجوش ها از درختچه هاي شش ساله و مسن تر تهيه مي شود. انواع ديگر زرشك به وسيله بذر، خوابانيدن، پيوند و قلمه زدن تكثير مي شوند

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1385ساعت 19:20  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

گلهاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعي‌محيط زندگي انسان مي‌بخشند.
حس زيبايي پسندي‌، بسياري از انسانهاي خوش ذوق را در فصول مختلف به دشتها و كوههاي اطراف شهرهامي‌كشاند. در بهار، وجود گلهاي لاله‌، لاله واژگون‌، كلاغك و... كه به صورت خودرو در اين مناطق مي‌رويند،يكي از عوامل اغناي اين حس در وجود انسان به شمار مي‌رود. گلهاي پيازي با زيبايي و عطردل‌انگيز خود، ديدگان و مشام جويندگان زيبايي را نوازش مي‌دهند و با نظمي كه خداوند در رويش و تكثير اين‌گياهان زيبا قرار داده‌، هر سال در زمان خاص خود مي‌رويند و گلدهي را آغاز مي‌كنند.
گلهاي پيازي كه در فضاي سبز مصنوعي خانه و خيابان كاشته مي‌شوند در طول سال نياز به مراقبتهاي ويژه‌اي‌دارند و انسان شهري اگر خواستار بهره‌گيري از زيبايي آنهاست بايد زحمت نگهداري اين گلهاي را نيز بعهده‌گيرد.
با توجه به استقبال عامه از گلهاي پيازي در زير به معرفي برخي از گونه ها مي پردازيم
1- گل اختر canna indica
(ريشه به صورت ريزوم‌)
پس از باز شدن و پژمردن تمامي غنچه‌ها، ساقه گل را از سطح زمين قطع كنيد ولي آبياري را به ميزان كمتر ادامه‌دهيد تا وقتي كه برگها زرد شوند، در اين زمان برگها را نيز حذف كنيد. در مناطقي كه فاقد زمستان سردمي‌باشند ريزوم را مي‌توانيد درخاك باقي بگذاريد و يا آن‌ها را از خاك در آورده‌، در محل خشك و خنك كه‌داراي جريان هوا باشد انبار كنيد تا زمان كاشت مجدد فرا برسد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 20:25  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

ختمي چيني

تصوير
از گلهاي عجيب و شگفت انگيزي كه روياهاي جهانگردان را در جزاير گرمسير اقيانوس آرام، به حقيقت پيوند مي زند ختمي چيني است . اين گلها معروف به گلهاي جادويي هستند. مردم اين جزاير معتقدند زماني كه اين گلها پديد مي آيند،‌ ديگر ارواح خبيثه شانسي ندارند از اين رو در آنجا از پير و جوان، آويزههايي از اين گلهاي قيفي شكل و زيبا به رنگهاي سرخ ،زرد ،نارنجي و سفيد به گردن، سينه و گوشها مي آويزند و يا آنها را زينت بخش موهاي سر خود مي نمايند.
رويشگاه و ويژگيهاي گياه شناسي
اين گياه پايا،‌ بومي جنگلهاي گرمسير هندوستان بوده و از خانواده پنيركيان مي باشد. نام علمي اين گياه Hibiscus rosa – Sinensis است كه اولين بار گياهشناس معروف سوئدي به نام كارل فن لينه آن را نامگذاري كرده است. ارتفاع گياه به محل كاشت آن بستگي دارد و در فضاي آزاد مناطق گرمسيري تا 5 متر مي رسد ولي در گلدان بيشتر از 5/1متر رشد نمي كند. برگها تخم مرغي شكل، نوك تيز، سبز براق و دندانه دار مي باشند. گلها بر دو نوع هستند، بوته هايي با گلهاي پُرپر و ديگري بوته هايي با گلهاي كم پر كه بر روي شاخه هاي يكساله ظاهر مي شوند. گلدهي گياه در فصل تابستان آغاز شده و تا پايان پاييز ادامه مي يابد ، همچنين نگهداري اين گياه در فصل زمستان در گلخانه گرم، سبب گلدهي آن مي شود. قطر گلها حدود 10 تا 15 سانتيمتر مي باشدو گلها به رنگهاي سرخ ،زرد، نارنجي و سفيد ظاهر مي شوند. اين گياه معمولاً گلهاي زيادي توليد مي كند ولي دوام گلهاي آن بسيار كم است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 20:21  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات


مشخصا ت ظاهري: داراي ارتفاعي در حدود10 سانتيمتر،دنباله دارپايا،مي تواند همچون گياه يك ساله مورد استفاده قرار گيرد.
ويژگيها: برگهاي سبزقلمي شكل با بافت نرم،قطر1 سانتيمتر،برروي ساقه هاي دنباله دار و منتشر قرارگرفته اند.گلهاي استكاني ستاره اي شكل آبي رنگ،5/2 سانتيمترقطرداشته كه گياه را مي پوشانند.گلهاي درخشان ازاواسط تابستان تا اوايل پاييزمي شكفند.
محل نگهداري : آفتاب كامل تا نيمه سايه،ازگوشه هاي بادگير دوري كرده تا ساقه هاي دنباله دار را باد نبرد.
موارد استفاده: يك گياه بارزبراي سبدمعلق با گلجاي جلوي پنجره اي بشمار مي رود و گلهاي آبي رنگش در تابستان گرم،تأثير خنك كننده اي دارد.
رشد دركمپوست: بيشتر كمپوستها را تحمل مي كند.
مراقبت ويژه: هر دنباله اي را در صورت شكستن يا زرد شدن قطع كنيد.
ازدياد: اين گياه را مي توان به دو روش تكثيركرد:1ـ تقسيم بوته مادري 2ـ قلمه هاي انتهايي ساقه
بهترين زمان براي تكثيراواسط بهارتا اوايل تابستان است.تكثيراين گياه ازطريق تقسيم بوته مادري آسانتر است.ولي بايد دقت كنيد تا به گياه مادري صدمه وارد نشود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 20:19  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام علمي : Hedera helix
خانواده : ARALIACEAE
نام انگليسي : IVY
پاپيتال گياه پوششي و هميشه سبزي است كه داراي ساقه هاي دائمي چوبي و بالا رونده چسبنده ميباشد. زيستگاه اوليه آنها اروپا، آسيا و شمال آفريقا بوده است. اين گياه هميشه در بيشه ها، پرچينها و محلهاي سايه رشد كرده و براي پوشش ديوارها و فنسها ايده آل ميباشد.
انواع مختلف پاپيتال داراي برگهايي بزرگ يا كوچك با بريدگيهايي در حاشيه هستند كه پس از بلوغ تغيير شكل داده، فاقد لب، تيره رنگتر و ضخيمتر ميگردند ، هم چنين جوانه هاي گياه نيز سختتر ميشوند. رنگ برگها از سبز تيره تا سبزمايل به خاكستري و يا برگهاي ابلق «سبز و زرد» بسته به واريته گياه تغيير ميكند. به طور كلي نسبت به شرايط محيطي داراي قدرت سازگاري بالايي ميباشد و در حرارت بالا و پايين و روشنايي كم و زياد ميتواند رشد كند. آن دسته از پاپيتالها كه برگهاي ابلق دارند، نسبت به سرما و خسارات ناشي از باد متحمل تر ميباشند. انواع ضعيف پاپيتال را ميتوان در گلخانه و محيط هاي بسته پرورش داد.
اين گياه پوششي تا هنگاميكه در كنار يك مانع عمودي قرار نگيرد بالا نميرود. اگر مانع عمودي يك درخت باشد بهتر است از بالاروي پاپيتال جلوگيري نمود و يا اينكه به صورت كنترل شده آن را هدايت كرد زيرا تجمع آن روي تنه درخت سبب خشك شدن درخت ميگردد.
رشد اين گياه در ابتدا كند ميباشد، در عين حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد كمتري دارند. اوايل تا اواسط پاييز زمان گلدهي پاپيتال ميباشد. گلهاي آن به صورت نامشخص به رنگ سبز مايل به زرد و نيمه كروي با بويي مشابه بوي عسل ميباشند. اين گلها تا هنگاميكه گياه 10 ـ 5 ساله نشده است، ظاهر نميشوند. ميوه هاي آن سمي بوده و توسط پرندگان جابجا ميشوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 20:5  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

معرفي گياهان پوششي (سدوم‌)
تصوير
خانواده CRASSULACEAE مركب از 20 جنس است و بيش از 1000 گونه را شامل مي‌شود كه تقريبا" برروي تمامي كره زمين‌، بر روي صخره‌هاي ساحلي‌، قلل كوهها، در دشتها و جنگلها و به خصوص در نقاط شني‌و بين سنگريزه‌ها پراكنده مي‌باشند.
سدوم به تنهايي بيش از 600 گونه از گياهان خشبي‌، نيمه خشبي و علفي را در بر مي‌گيرد. سدوم (sedere) درزبان لاتين به معناي نشستن است و وجه تسميه آن را مي‌توان روييدن و قرار گرفتن اين گياه در بين درزها وحفره‌هاي صخره‌ها و پوشاندن سنگها دانست‌. برگها و ساقه‌هاي برخي از گونه‌هاي اين جنس كه بومي مناطق‌گرم و خشك محسوب مي‌شوند به سبب سازگاري با محيط رشد، آبدار و متورم مي‌شوند و اين خود زيبايي‌اين گياه را دو چندان مي‌سازد. رنگ زيباي آبي و خاكستري برگهاي آن به سبب مقابله با آفتاب سوزان‌، در بين‌گونه‌هاي اين جنس به خوبي جلب توجه مي‌كند و اين خود امتيازي براي اين گونه از گياهان به شمار مي‌رود.نگهداري گونه‌هاي مختلف سدوم در محيط شهر بسيار آسان است زيرا اين گونه گياهان به خوبي شرايط نامناسب را تحمل مي‌كنند، در عين حال گياهاني هستند كم توقع و نياز خاصي به خاكهاي غني و يا تركيب‌ويژه‌اي از خاك ندارند. نسبت به خاكهاي آهكي حساسيتي ندارند و در خاكهاي شني و فقير به خوبي رشد ونمومي‌كنند. از آب زياد و آبياري بيش از حد گريزانند، بنابراين وجود زهكشي خوب در گلدان يا خاك براي‌آنها كاملا" ضروري است‌. زماني كه ريشه‌هاي گياه گسترش مي‌يابند مي‌توان آبياري را به حداقل كاهش داد.آبياري و كوددهي بيش از حد، رنگ زيباي گياه را كدر مي‌سازد و از تعداد گلها مي‌كاهد.
بيشتر گونه‌هاي اين گياه نورپسند بوده‌، آفتاب سوزان كشور ما را تحمل مي‌كنند. به سبب خصوصيات خوب‌اين جنس و زيبايي خاص گونه‌هاي آن‌، اين گياهان از ديرباز مورد توجه قرار گرفته‌اند و براي كاشت در باغها وتزيين محيط‌هاي بسته انتخاب مي‌شده‌اند.
در هر حال كمتر گياهي را مي‌توان زيباتر از گونه‌هاي سدوم پيدا كرد.
برخي از گونه‌هاي آن مانند S.pachyphllum (در كشور ما به نام سدوم غوره‌اي معروف است‌)،S.morganianum،S.burrrito بايد در زمستان به مكان گرمي انتقال داده شوند. كليه گونه‌هايي كه براي كاشت‌در فضاي سبز انتخاب و معرفي مي‌شوند سرماي زمستان را به خوبي تحمل مي‌كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 20:1  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

 

تصويرتصويرتصوير

آفتابگردان گياهي يك ساله و چندساله، داراي سه نوع ريشه است : نخست، ريشه اصلي كه تا 4/2 متر در عمق زمين فروميرود. دوم ، ريشه هاي فرعي كه در 25 سانتيمتري عمق خاك پراكنده ميشوند و مهمترين بخش ريشه را تشكيل ميدهند و سوم ، ريشه هاي سطحي كه نزديك به سطح خاك هستند.
ساقه آفتابگردان اندكي خشن است، قطر آنها 5/2 تا 5/7 سانتيمتر است و ارتفاعشان تا 4 متر ميرسد. برگها به طور متناوب روي ساقه ميرويند. اين برگها عريض، تخم مرغي يا مثلثي شكل دندانه دار ، كركدار و زبر هستند. از اين روي، گوسفندان، بويژه برهها، از خوردن آن امتناع ميكنند. طول برگها به 40 سانتيمتر و عرض آنها به 15 تا 20 سانتيمتر ميرسد. برگها رو در روي آفتاب قرار گيرند به طوري كه پهنك برگهايي كه در معرض نور هستند، همراه با تغيير جهت آفتاب تغيير جهت ميدهند و همواره به حالتي تقريباً عمود بر اشعه آفتاب قرار ميگيرند. پهنك برگ آفتابگردان، به هنگام طلوع خورشيد به سوي مشرق، در غروب به سوي مغرب و در ظهر رو به بالاست.
گلهاي آفتابگردان در انتهاي ساقه ميرويند و گل آذين آن به صورت كلاپرگ (كپهاي) است. اين گلها روي نهنج (طبق) قرار دارند. قطر طبق در حدود 5 تا 15 سانتيمتر است. ليكن در پارهاي اوقات به 40 سانتيمتر ميرسد. طبق داراي 800 تا 1500 گل است. گلهاي اطراف طبق كاسبرگ و گلبرگ دارند. رنگ گلبرگها معمولاً زرد يا قهوهاي مايل به قرمز است و عمر گلها اغلب به 6 هفته ميرسد. اين گلها اندام زايشي ندارند. از اين روي بارور نميشوند، ليكن حشرات، بويژه زنبور عسل را به سمت طبق هدايت ميكنند.گلهاي داخل طبق كاسبرگ ندارند اما اندام ماده و نر دارند و بارور ميشوند و توليد دانه ميكنند. امروزه ثابت شده است كه گلهاي وسط ديرتر از گلهاي كناري ميرسند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 19:45  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات


« بن ساي» مجموعهاي از باغباني و هنر است كه به واسطه آن گياه با يك تغيير شكل تحميل شده به يك مجسمه زنده تبديل ميشود. هنرمند با استفاده از مفاد زيبايي، وهمي از طبيعت را در غالب شكل مينياتوري پديد ميآورد. بنساي يك آرايش غيرطبيعي نيست بلكه در قالب يك تغيير شكل ساده، طبيعت اصلي را ذهن آدمي تداعي ميكند.
« بن ساي » در اصل واژهاي ژاپني و به معني كاشت گياهان در گلدانهاي كمعمق است . به اين ترتيب كه گياه در گلدانهايي كمعمق با خاك كم و در شرايط محدودكننده از نظر رشد قرار ميگيرد و با آرايش زيبا وتربيت صحيح به درختي مسن ولي كوچك تبديل ميشود. براي تحقق اين هدف تمام قسمتهاي گياه اعم از ريشهها، تنه، شاخهها، ميوهها و گلها حايز اهميت هستند.
ريشهها
ريشههاي گياه بنساي شده، در عين استحكام، سلامت و گستردگي، بايد ظاهري كهن به درخت ببخشند. درروشهاي متقارن، نامتقارن و اريب، ريشهها در تمام جهات گسترده شدهاند. اما در روشهاي بادزده، صخره،رويشي و .... ريشهها غالباً در جهت خلاف انحناي تنه گسترده شدهاند. تا بدين ترتيب به گياه ظاهري متقارن ببخشند. تعدادي ازريشهها روي خاك قرار داده ميشوند تا قدمت درخت را از نظر ظاهري افزايش دهند و تصور فرسايش خاك را در سالهاي گذشته در ذهن القا كنند. براي تحقق اين مهم، در زمان انتقال گياه به گلدان بزرگتر، تعدادي از ريشهها را روي خاك قرار ميدهند و روي آنها را با خزه اسفاگنوم و مقدار كمي خاك ميپوشانند. در طي آبياريهاي مكرر، اين پوشش نازك، از بين ميرود و پوست ريشه در معرض نور خورشيد، سخت ميشود و بدين ترتيب هدف ما در القاي تصور كهن بودن گياه تحقق مييابد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 19:43  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

نام علمي : Beaucarnea spp
خانواده : Liliaceae
درخت پاي فيل :Botle Palm, Pony tail
جنس بوكارنه‌آ از چند گونه تشكيل شده و ظاهري درخت مانند دارد كه اين حالت درختي بودن آن به موطن اصلي‌اش مكزيك و تگزاس ارتباط دارد. فرم درختي آن در طراحي فضاي سبز مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه گونه مهم آن Beaucarnea recurvate است. شاخه‌ها و برگ هاي اين گياه به كندي رشد مي‌كنند. نمونه‌هاي كوچك آن را در ظرفهاي كوچك قرار مي‌دهند و كاربردي در حد يك گياه آپارتماني دارد و زماني كه به حد كافي رشد پيدا كرد به زمين اصلي منتقل مي‌شود.

نيازها و تكثير گياه
بوكارنه‌آ جهت رشد به نور زياد نياز دارد و بايد در محل پرنور قرار گيرد. اين گياه از طريق بذر و جوانه تكثير مي‌يابد و نهال آن در خاك‌هاي مخلوط بازهكشي خوب به سرعت رشد مي‌كند. درجه حرارت گلخانه براي ادامه رشد اين گياه بايد بالاي 13 درجه سانتيگراد باشد. طول برگ‌‌هاي افتاده بوكارنه‌آ گاهي به 90 سانتيمتر و عرض آنها به 5/2 سانتيمتر مي‌رسد. برگ‌هاي آن از بالا به طرف پايين ريخته شده و ريشه غده‌اي برآمده‌اي دارد كه قسمتي از آن بر روي سطح خاك نمايان مي‌شود. با ادامه رشد گياه برگ‌هاي سبز رنگ تحتاني شروع به ريختن مي‌كنند و تنه قهوه‌اي رنگ آن به تدريج شكل مي‌گيرد و برآمدگي غده‌اي شكل ريشه گياه شروع به بزرگ شدن مي‌كند. اين گياه در زمان فعاليت خود در صورت كمبود آب و در زمان خشكي از ذخيره آبي موجود در خود استفاده مي‌كند. بوكارنه‌آ به آرامي رشد مي‌كند و سرماي تا 5- درجه سانتيگراد را تحمل مي‌نمايد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 19:40  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

004206.jpg
نام رايج: پوتوس 
نام عليScindapsus aureus :
نام خانوادگيAraceae :

اين گياه زيبا توانايي اين را دارد كه اتاق شما را تبديل به يك جنگل كوچك كند. برگ هاي قلبي شكل سبز تيره يا ابلق پوتوس روي شاخه هايي مي رويند كه بسيار سريع رشد مي كنند و خاصيت بالا رونده دارند. شما مي توانيد اين شاخه ها را روي ديوار اتاق هدايت كنيد و فضاي سبز واقعي را براي خودتان به وجود بياوريد.
پوتوس به راحتي تكثير مي شود و ارزان قيمت است. اين گياه نيم سايه را ترجيح مي دهد، اما گونه هاي ابلق آن، رنگ خود را در سايه از دست مي دهند. نور مستقيم آفتاب براي پوتوس مناسب نيست. اين گياه در تابستان هفته اي سه بار و در زمستان هفته اي دوبار به ميزان كمي آب نياز دارد. خاك مناسب پوتوس خاك سبك است و تكثير آن از طريق ريشه دار كردن قلمه هاي ساقه كه داراي حداقل يك جفت برگ باشند انجام مي شود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 19:28  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

004236.jpg
گياهان و گل دان ها را حتما از گل خانه ها و باغ هاي پرورش گل معتبر كه تحت نظر متخصصان فعاليت مي كنند تهيه  كنيد تا از سلامت و كيفيت گياه مورد نظرتان مطمئن شويد.
هنگام خريد، اسم كامل گياه، خصوصيات و نيازهاي آن را از فروشنده بپرسيد و در مورد بيماري هايي كه ممكن است گريبان گيرش شود اطلاعات كسب كنيد.
مكان نگه داري گياه، از نظر روشنايي و حرارت، يكي از مهمترين مسايلي است كه بايد از آن اطلاع درست داشته باشيد. اگر گياه شما در جاي مناسبي قرار نگيرد مي پژمرد و از بين مي رود.
ميزان آبياري گياه و اين كه روزانه يا هفتگي بايد به آن آب بدهيد، خيلي مهم است. بعضي از گل ها در زمستان نياز به آب ندارند و برخي ديگر را بايد در فصل سرد هم آب داد. آبياري بيش از حد نياز گياه، درست مثل كم بود آب، مي تواند موجب پلاسيدگي و تغيير رنگ برگ هاي آن شود.
خاك مناسب هر گياه با ديگري متفاوت است. بسياري از گياهان آپارتماني با خاك سبك كه آميزه اي از خاك باغچه و خاك برگ است سازگاري دارند. ميزان كوددهي به گل دان هاي متفاوت، بسته به نوع آن ها و فصل نگه داري شان تغيير مي كند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1385ساعت 19:26  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

تمام ارقام شمعدانی را در مناطق معتدل میتوان در هوای آزاد کاشت و عده کمی از آنها طاقت سرما را دارند و بقیه را باید در موقع شروع سرما به گلخانه برد تا از سرما محفوظ باشند .

شمعدانی زونال یا حلقه ای و شمعدانی پیچ برای کاشت در حاشیه ها مناسبند .

ولی شمعدانی عطری و اژدر مناسب نیستند .

در حاشیه ها نباید ارقام مختلف زیادی را باهم کاشت و حتی الامکان باید حاشیه عریض باشد تا رنگ گلها بیشتر و بهتر جلوه کند .

معمولا دو یا سه واریته اصلی در یک حاشیه ندرتا بنظر خوب می آیند .

حاشیه شمعدانی باید در آفتاب کامل در تمام روز قرار گیرد البته در وسط روز کمی سایه داشته باشد بهتر است .

در محل سایه شمعدانی بعوض گل کردن شاخ و برگ زیادی تولید می کند .

خاکهائی که کود زیاد خورده اند و غنی هستند بوته را بیشتر قوی می کنند و عوض اینکه بوته به گل بنشیند شاخ و برگ زیادی میدهد .

خاکهای اسیدی مانند خاک جنگل هائی که به بتازگی به باغ تبدیل شده اند نتیجه مطلوبی برای شمعدانی ندارند .

خاکهای لیمونی رسی برای شمعدانی خیلی مناسب است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 2:58 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

مقاله :  بررسي اثر برخي تركيبات شيميايي بر رفع خفتگي و القاي جوانه زني در دانه زيره سياه [.Bunium Persicum (Boiss.) Fedtsch]

زيره سياه يكي از اعضاي خانواده چتريان مي‌باشد و در برخي نواحي ايران به صورت خودرو وجود دارد. دانه زيره سياه به علت خفتگي به سختي جوانه مي‌زند و به همين دليل در ايران رويش آن به برخي رويشگاههاي طبيعي خاص محدود شده و زراعت نمي‌شود. برخي عوامل شيميايي و فيزيكي مي‌توانند موجب رفع خفتگي دانه گياهان و القاي جوانه‌زني در آنها شوند. هدف از اين پژوهش يافتن تيمارهاي مناسب براي برطرف نمودن خفتگي بذر زيره سياه بوده و چندين روش براي شكست خفتگي در دانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. براي تعيين اثر تيمارهاي مختلف هورموني و شيميايي در برطرف نمودن خفتگي بذر زيره سياه از غلظتهاي مختلف نيترات پتاسيم، پلي‌اتيلن گليكول، تيواوره، جيبرلين، كينتين، بنزيل آدنين به تنهايي و يا همراه با نمك سديم اتيلن‌دي‌آمين تترا استيك اسيد، جيبرلين همراه با بنزيل آدنين و بنزيل آدنين همراه با پلي‌اتيلن گليكول استفاده شد. براي تعيين اثر نور و دما بر جوانه زني بذر زيره نيز دسته‌اي از بذرها در تاريكي و دماهاي 15 و 20 درجه سانتي‌گراد و دسته‌اي ديگر در فتوپريود 8 ساعت روشنايي و 16 ساعت تاريكي و دماهاي مذكور قرار داده شدند. با توجه به بررسيهاي انجام شده مشخص شد كه بين ميزان جوانه زني در نور و تاريكي اختلاف معني‌داري وجود ندارد و جوانه زني در دماهاي پايين‌تر (15 درجه سانتي‌گراد) بهتر صورت مي‌پذيرد و در اين شرايط (دماي 15 درجه سانتي‌گراد و تاريكي) بنزيل آدنين 5-10 مولار همراه با جيبرلين 10 ميلي‌گرم در ليتر...


عرق اسطوخودوس

خواص دارويي:

معطركننده - ضدعفوني كننده - مقوي - رفع آسم - بند آورنده خون

نوع گياه مورد استفاده جهت تقطير:

گياه استوخودوس Lavandula Stoechas 

Labiatae  از تيره

مناطق رويش يا كشت:

دامنه هاي كم ارتفاع - سواحل دريا - نواحي مختلف اروپا - جنوب غربي آسيا - شمال آفريقا -جزاير قناري

مواد موثره:

فنكون ، سينئول


 

 کلیات گیاهشناسی

آقطی سیاه که در همدان انگور کولی نامیده می‌شود از زمانهای قدیم مورد مصرف مردم بوده و از آن برای رفع امراض مختلف مانند دفع بلغم و صفرا استفاده می‌کرده‌اند. آقطی سیاه که خمان کبیر نیز نامیده می‌شود درختچه‌ای است که ارتفاع آن در نواحی مساعد به 10 متر می‌رسد. این درختچه معمولا در کنار جاده‌ها و حاشیه جنگلها و در نواحی مرطوب و سایه می‌روید. برگهای آن سبز رنگ ، بیضوی ، دندانه‌دار و مرکب از 7 - 5 برگچه می‌باشد. اگر برگها شکسته و مالش داده شود بوی بدی از آن متصاعد می‌شود. گلهای آن سفید و خوشه‌ای است که در اواخر بهار ظاهر می‌شود. میوه آقطی سیاه گوشتی ، ریز مانند انگور و به رنگ آبی سیر می‌باشد. قسمت مورد استفاده این درختچه گل ، برگ و پوست داخلی ساقه آن است. آقطی سیاه در ایران در نواحی آذربایجان و همدان می‌روید.


 

به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا): حسين علي‌اسدي دانشجوي كارشناس ارشد علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس در مقاله‌اي از زيتون به عنوان ميوه‌اي مقوي و مقدس نام برده است.

در اين مقاله آمده است: درخت زيتون از جمله درختان مقدس است كه در اديان آسماني و به ويژه در قرآن مجيد با حرمت از آن ياد شده و به عنوان شجره طيبه و مباركه معرفي شده است.

تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه اين ميوه خواص ارزشمندي از نظر دارويي، غذايي و خوراكي داشته و در كنترل و پيشگيري از بسياري بيماريهاي خطرناك همچون قلبي، عروقي، سرطان و ديابت موثر و در تندرستي جامعه نقش موثري دارد.

اين مقاله مي‌افزايد: روغن زيتون با داشتن اسيدهاي چرب غيراشباع بهترين و مناسب‌ترين غذاي قابل تجويز براي بيماران مبتلا به امراض قلبي، گرفتگي شريان كرونري و ديابتي است.

اسيد اولئيك موجود در روغن زيتون بر روي ژن‌هاي عامل بروز سرطان سينه تاثير مهاركنندگي دارد.

همچنين پلي فنل‌هاي موجود در روغن زيتون كه داراي خاصيت آنتي اكسيداني هستند، راديكال‌هاي آزاد را مهار كرده و خطر ابتلا به انواع ديگر از سرطان را كه در اثر فعاليت راديكال‌هاي آزاد رخ مي‌دهند، كاهش مي‌دهد


 1. گياه مرزه اثرات ضدانعقادي دارد
  ... 8 , 2006 Sunday 1385/07/16 يكشنبه > > > > > > > گياه مرزه اثرات ضدانعقادي دارد تاريخ خبر : 1385/03/10 منبع خبر...
  لینک خبر

 2. تيميان THYMIAN
  ... vulgaris > > برگ اكاليپتوس 5% Eucalyptus globulus > > برگ مرزه 7% Satureja hortensis > > دانه رازيانه 0/5%...
  کلیک کنید.لینک خبر

 3. بيماريهاي معده و گوارش ( نسخه هاي تك دارويي )
  ... شماره 20 - داروي ضد درد معده و بادشكن دارو : تمام گياه مرزه ( Satureia hortensis ) > > مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم...
  لینک خبر متن بالا

 4. شربت تيميان
  ... > > فرار اكاليپتوس ( اكاليپتول ) ، رازيانه ( آنتول ) ، مرزه ( كارواكرول ) نيز > > اثرات خلطآور و ضدسرفه گزارش...
  لینک خبر متن بالا.کلیک کنید.

مرکز تحقيقات گياهان دارويي- دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
مقدمه: جنس Dracocephalum در ايران داراي 8 گونه علفي معطر است و نه تنها به عنوان سبزي معطر در تهيه غذا به كار مي‌رود بلكه در گياه درماني براي رفع سوء هاضمه كاربرد وسيعي دارد. گونه‌هاي مختلفي از اين جنس با نام بادرشبو يا وارشبو در عطاري‌ها به فروش مي‌رسد. در كشور ژاپن تنها يك گونه آورده شده از چين موجود است كه كاربرد درماني ندارد و به عنوان گياه زينتي كاشته مي‌شود.
هدف: هر چند بررسي‌هايي روي فيلوژني اين جنس با ديگر جنس‌هاي نزديك انجام شده اما تاكنون مطالعه‌اي روي ارتباط انسابي گونه‌هاي مختلف اين جنس صورت نگرفته است. در اين مطالعه ارتباط فيلوژنتيك ميان برخي از گونه‌هاي جنس Dracocephalum با روش تزايد تصادفي DNA چند شكلي (پلي‌مرف) مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: فاصله ژنتيك به منظور ترسيم نماي كلادوگرام براي گونه‌هايي كه ارتباط انسابي نزديكي دارند محاسبه شده است. براي تاييد مطالعه فيلوژني رديابي تركيبات اصلي موجود در سطح برگ گونه‌هاي مذكور در استخراج تركيبات فرار با اتر و با روش كروماتوگرافي گازي صورت پذيرفته است.
يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد كه فاصله ژنتيك ميان نمونه‌هاي مختلفي از D. kotschyi - گونه انحصاري ايران - بسيار ناچيز است. اين نزديكي در ميان نمونه‌هاي مختلفي از گونه D. arguense بومي شرق آسيا نيز به طور مشخصي به چشم مي‌خورد.
D. subcapitatum بومي تركمنستان ارتباط انسابي نزديكي با گونه D. kotschyi دارد. رديابي ليمونن – 10- آل در دو گونه مذكور و كموتايپ متفاوت آنها از گونه D. arguense نيز مويد نظريه فوق است.
نتيجه‌گيري: نمونه‌هاي گونه D. kotschyi قرابت ژنتيکي نزديکتر و نيز مارکرهاي کموتاگزونوميک شبيه‌تري با گونه
D. subcapitatum دارا هستند در حالي‌که نمونه‌هاي D. arguense از نظر کموتاگزونومي و فيلوژني با دو گونه قبلي تفاوت واضحي دارند.   منبع

+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1385ساعت 16:42  توسط اسماعیل سعیدی فر  /**/ 

نام رایج گیاه :pyrethrum’
اسم لاتین:pyrethrum cinerariaefolium 
خانواده گیاه : asteraceae

پیرتر گیاهی است با خاصیت حشره کشی، به طور طبیعی که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزی معمول میباشد .
ماده حشره کشی این گیاه از سر شاخه های گل خشک شده دریافت میشود .
ازسال 1950 فرآوری این گیاه تنها متمرکز به کنیا بود ولی اکنون پرورش آن به استرالیا نیز گسترش یافته است.
این گیاه به طور معمول به دلیل خاصیت حشره کشی خوسش پرورش می یابد وماده موثره آن pyrethrin در سر شاخه های گیاه یافت میشود .این گیاه در اکثر کشورها یافت میشود بویژه در کنیا و تانزانیا و اکوادر و رواندا که به طوریکه برآورد شده هرساله تولیدات این گیاه 34/2میلیون پوند محصولات این کشور ما به خود نسبت داده است.خرمن سر شاخه ها به دو طریق است : هم به صورت کار دستی و هم به صورت مکانیزه که نوع دوم یعنی در مقیاس مکانیزه کارآیی کاملتری داشته و از کاردستی می کاهد

آرایش گیاه:inflorescence

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 2:57 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

گردو علاوه بر اينكه يك ميوه خوشمزه است مزاياي فراواني براي سلامتي دارد كه يكي از مهمترين آنها وجود چربي امگا - ‌٣ در گردو است.
به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، مطالعات جديد نشان مي‌دهد كه گردو حاوي اسيد‌هاي چرب امگا - ‌٣ است. ماهي شناخته شده‌ترين منبع اين گروه از چربي‌هاي مفيد است اما گردو حاوي نوع امگا - ‌٣ با عنوان اسيد آلفا لينولينك (ALA) است.

به گفته محققان و كارشناسان تغذيه مصرف بالاي اين اسيد چرب فرد را در برابر حمله قلبي محافظت مي‌كند. مطالعات نشان مي‌دهد كه ‌٢ گرم در روز اسيد آلفا لينولينك كه در يك اونس گردو يافت مي‌شود، براي دستيابي به اين مزايا كافي است.

مغز گردو داراي چند اسيد آلما، مقدار كمي اسانس، اگزالاك آهك و ويتامين‌هاي A، B ،D و E است. اين ميوه همچنين ‌١٢ درصد ارسينك دارد.
برگ درخت گردو نيز داراي ‌٣ درصد اينوژيت، اسيد الاژيك، اسيد گاليك و اسانسي با بوي مخصوص و مقداري پارافين، تانن، مواد چرب و املاح معدني از قبيل باريوم، منيزيم، پتاسيم، كلسيم و كاروتن است.
به علاوه پوسته گوشتي ميوه سبز گردو داراي امولسيون، قند و اسيد‌هاي آلي از جمله اسيد سيتريك، اسيد ماليك، فسفاتها و اگزالات كلسيم است. لازم به ذكر است كه عصاره برگ اين درخت خاصيت ميكروب كشي و باكتري‌كشي دارد.
مقدار فسفر موجود در مغز گردو با ماهي، برنج و حتي تخم مرغ برابر است. در مغز گردو پروتئين، فيبر، منگنز، منيزيم و مس هم وجود دارد. برگ و پوست اين ميوه مقوي است و خاصيت تصفيه كنندگي خون را دارد. از برگ و پوست ميوه گردو به خاطر وجود ماده تلخ و تانن براي درمان بيماري‌هاي پوستي استفاده مي‌شود.
مغز گردو همچنين حاوي تركيباتي به نام استرول است كه به طور طبيعي در تركيبات گياهي توليد مي‌شوند كه به لحاظ ساختار شيميايي شبيه به كلسترول هستند. برخي از استرولهاي گياهي در طول موسسه گوارش و در جريان عمل هضم جذب نمي‌شوند و مسير جذب كلسترول در جريان خون را نيز مسدود مي‌كنند. يك اونس مغز گردو حاوي ‌٥٠ ميلي گرم استرول گياهي است كه دانشمندان معتقدند اين ماده نقش مهمي در حفاظت شيميايي و نيز حفاظت عروقي در بدن ايفا مي‌كند.
به علاوه گردو حاوي فلاونوئيدي بنام اسيد الاژيك است كه اين ماده مي‌تواند رشد سلول‌هاي سرطاني را مسدود كند.
در هر ‌١٠٠ گرم مغز گردوي خام و خشك به ترتيب ‌٣/٥ گرم آب، ‌١٤/٨ گرم پروتئين، ‌٦٥ گرم مواد چربي، ‌١٣ گرم مواد نشاسته‌اي، ‌١٠٠ ميلي گرم كلسيم، ‌٣٨٠ ميلي گرم فسفر، ‌٣ ميلي گرم آهن، ‌٢ ميلي گرم سديم، ‌٥٠ ميلي گرم پتاسيم، ‌٣٠ واحد ويتامين آ - ‌٠/٣٥ ميلي گرم ويتامين ب‌ -6، ‌٠/١٢ ميلي گرم ويتامين ب-2، ‌١ ميلي گرم ويتامين ب-3 و ‌٢ ميلي گرم ويتامين c وجود دارد.
به لحاظ خواص دارويي لازم به ذكر است كه گردو خونساز است و خاصيت تصفيه كنندگي خون را دارد.
براي درمان بيماري‌هاي ريوي استفاده مي‌شود. دل پيچه را آرام مي‌كند. مخلوط گردو، عسل و مربا براي تقويت اشخاص لاغر و تحريك توان جنسي بسيار مفيد است. مرباي مغز گردو ملين است و نيز آپانديس را تقويت مي‌كند. مصرف گردو از بدن در برابر تشكيل سنگ كليه و سنگ كيسه صفرا محافظت مي‌كند. پوست درخت گردو و پوست سبز اين ميوه قابض است. مصرف گردو به همراه موز و انجير نيز تقويت كننده مغز و تمركز است. اگر ‌١٥ تا ‌٢٠ گرم برگ گردو را به مدت ده دقيقه در يك ليتر آب بجوشانيد و مصرف كنيد ورم روده و معده را بهبود مي‌بخشد نيز خاصيت انگل كشي دارد. همچنين دم كرده‌ برگ گردو گاهي از سوي پزشكان گياهي براي درمان خستگي و ورم و مداواي سرمازدگي و امراض پوستي كه البته به صورت خارجي و غير خوراكي استفاده مي‌شود، تجويز مي‌گردد. از اين دم كرده براي درمان ورم لثه و لوزه نيز استفاده مي‌شود.
از آنجا كه اين ميوه داراي مس است به جذب آهن در بدن كمك مي‌كند. از جوشانده برگ گردو همچنين براي شست و شوي زخم‌ها و التيام آنها استفاده مي‌شود.

در مورد تركيبات روغن گردو نيز گفتني است كه در يك قاشق غذاخوري از روغن اين ميوه ‌١٢٠ كالري، ‌١٤ گرم چربي كلي، ‌٢/١ گرم چربي اشباع شده، ‌١/٣ گرم چربي‌هاي اشباع نشده تك زنجيره‌اي، ‌٦/٨ گرم چربي‌هاي اشباع نشده چند زنجيره‌اي يافت مي‌شود. اما لازم به ذكر است كه روغن اين ميوه‌ فاقد فيبر غذايي، پروتئين، كربوهيدرات، كلسترول و سديم مي‌باشد. اين در حالي است كه در يك اونس از خود مغز گردو به ترتيب ‌٤/١ گرم فيبر خوراكي، ‌٤ گرم پروتئين، ‌٥ گرم كربوهيدرات و ‌٣ ميلي گرم سديم، ‌٤/٠ ميلي گرم مس، ‌٤٨ ميلي گرم منزيم و ‌٨/٠ ميلي گرم منگنز وجود دارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:32 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

سعید حسینی :سلام- ممکن است لطفا اطلاعاتی درمورد گردو ومیزان زمین موردنظر جهت کشت درخت ونیز میزان اب مورد نیاز هر درخت در سال اعلام بفرمایید.

درباره گردو اطلاعات زیادی در همین وبلاگ میتوانید پیدا کنید اما در مورد زمین بستگی به خودتان دارد چقدر زمین داشته باشد بهتر است زیر ۲ تا ۳ هزار متر نباشد.در مورد نیاز ابی ان باید گفت در ماهای اخر بهار و تابستان به ابیاری نیاز دارد و با توجه به امکاناتی که دارید و با توجه به شرایط اب و هوایی بایستی آبیاری انجام شود.برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا استان محل زندگی و امکاناتی را که در دسترس دارید بفرمائید تا اطلاعات دقیق تری برای شما دوست گرامی فراهم نمائیم همچنین نرم افزار گردو تهیه شده در شرکت کاملیا می تواند کمک خوبی باشد موفق باشید.

درختی خزاندار و بزرگ گسترده اما نه زیاد متراکم می باشد.توجه قابل ملاحظه ای به فواید گردو در سلامتی انسان شده زیرا که مصرف میزان متعادل ان سطح کلسترول لیپوپروتئین کم تراکم را تا حدود ۱۶٪در مردان کاهش میدهد.نشان داده شده که این میزان کاهش برای کم کردن خطر احتمالی جمله های مغزی و قلبی کافی می باشد.

گرده افشانی توسط باد انجام میشود.در اب و هوای معتدله خنک تا گرم رشد خواهد کرد.اقلیم های خنکتر نیاز به ازقام زود بالغ دارند.دماهای خیلی بالا(بیشتر از ۳۸درجه) می تواند به پوست سبز اسیب برساند و باعث کیفیت ضعیف مغز شود.

سرمای دیررزس بهاره می تواند به گل ها و شاخه های جدید اسیب بزند.

نیاز ابی ان حداقل ۷۶۰ میلمتر بارندگی مورد نیاز بوده و ابیاری در مناطق خشکتر مفید خواهد بود.کمبود ابیاری(جایی که تنش ملایم اب در اواسط فصل پس از گلدهی اما قبل از اینکه گیاه برای پر کردن نات نیاز شدید به کربوهیدرات داشته باشد بکار برده میشود)ممکن است گلدهی و تولید نات را بهبود بخشیده و رشد رویش را کاهش میدهد.

هوای مرطوب در زمان برداشت باعث لکه دار شدن مغز و پوسته چوبی میشود.درختان در سطح ایستایی بالای اب در خاک می تواند اسیب ببیند و نیاز به زه کشی خاک تا عمق ۳متر دارند.حساس به پوسیدگی قترچ ریشه در شرایطی است که به مدت طولانی در معزض خاک مرطوب قرار می گیرد.

هوای خنک و مرطوب بهار را نمی پسندد.این شرایط درختان را به سوختگی باکتریایی مستعد سازد.

اگر در معرض بادهای مستمر قرار گیرد بسیار کند رشد کرده و محصول میدهد.

تکثیر معمولا از طریق پیوند است وگاهی کوپیوند وصله ای.در مناطق گرم ممکن است با استفاده از پیوندک خفته در فضای باز انجام شود.در پایه و پیوندک هاب ضعیف تر نیاز است که از پیوندک رومیزی و دمای ۲۶تا۲۸ درجه استفاده گردد.کارهای اخیر نشان داده است که میتوان با استفاده از اگروباکتریوم که تومورهای در قلمه شاخه تحریک کرده از انها ریشه هایی به اسانی بیرون می اید.

گردو ابتدا در سیستم مربعی با فواصل ۱۲تا۱۸ متر کاشته می شد.ارقام کالیفرنیایی جدید بسیار متراکم بوده و سیستم مربعی ۹متر توصیه میشود.

تربیت و هرس نخستین یصورت پیشاهنگ مرکزی صورت گرفته و پس از ان هرس کمتری موردنیار است.

درختان خوب در سالهای ۴تا۵ و ارقام ضعیف سالهای ۸تا ۱۰ اولین بار برداشت میشود.

زمان باروری و تولید کامل سالهای ۱۰ تا ۲۰

زمان شکفتن جوانه در بهار است و زمان گلدهی ۱۰ تا ۱۲ روز پس از باز شدن حوانه ازاد است و تمام گلهای ماده ۱۵ تا ۱۸ روز دیرتر

 نیاز به ازت و پتاسیم متوسط و مقدار کمی فسفر نیاز دارد.گردو به کلسیم پاسخ داده و دادن اهک مفید است.

عمر معمول باردهی ۵۰تا۱۰۰ سال است.منبع نارون

  نوشته شده در  شنبه پانزدهم دی 1386ساعت 6:10  توسط  عیسی کرامتلو  |  یک نظر
فروش نهال گردو با قیمت توافقی:مصطفی لو 09112729598

09112729598

 

 

شما هم میتوانید تبلیغات خود را رایگان در این وبلاگ قرار دهید.

  نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 20:19  توسط  عیسی کرامتلو  |  یک نظر
نمونه گردو های باباردهی شدید

 

 

 

 

 

این گردو ها در حوزه روستاهای مرکز خدمات قلعه قافه(شهرستان مینودشت) میباشد.

 

باردهی گردو 2ساله در دل سنگریزهها

باردهی گردوی دوساله در دل سنگریزها

 

 

 

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم تیر 1385ساعت 18:26  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

ميزان مصرف آب در باغهاي گردو

تا كنون در مورد ميزان مصرف آب در باغهاي گردو بررسي كاملي انجام نشده،زيرا اين كار مستلزم آزمايشهاي پيگير و مداومي است كه بتواند مقدار آب مورد نياز درخت گردو را،با توجه به رطوبت خاك به وسيله تانسيومتر مشخص كند.

تغييرات مصرف آب در يك هكتار باغ گردو بر حسب سن درخت:

متر مكعب آب به هكتار

سن درخت به سال

70

1

                                      200        

2

400

3تا5

600

6تا7

800

8تا9

900

10تا11

تا1100

از 11 سال به بالا

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1385ساعت 2:17  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

دوره هاي بحراني آبیاری باغات گردو

در طول دوره رشد گياهي،درخت گردو مراحل مختلفي را مي گذراند كه طي اين مراحل غفلت در آبياري نه فقط محصول سال،بلكه توليد كمي و كيفي سالهاي آينده را نيز مورد تهديد قرار مي دهد.اثر اين غفلت به شرح زير است:

-اثرهاي تخريبي كمبود آب بر اندازه ميوه و رشد گياهي(خرداد(

-اثرهاي تخريبي كمبود آب بر تشكيل جوانه هاي ميوه دهنده(سال بعد)و بر مغز گردوي سال(تيرماه(

-اثرهاي تخريبي كمبود آب بركيفيت كامل مغز گردوو خشبي شدن شاخه هاي سال(در مرداد و شهريور(

بايد دانست ارقامي كه ميوه آنها جانبي است در مقابل كمبود آب حساس تر از ارقامي هستند كه ميوه آنها انتهايي است.بنابراين در شرايط كم آبي به منظور رفع اثرهاي اين كمبود،اولا بايد ارقامي انتخاب شود كه ميوه آنها انتهايي باشد،ثانيا آب مورد نياز آنها بايد قبلا پيش بيني و تامين و از هدر رفتن آب با تدبرهاي لازم جلوگيري شود.

چون تبديل عناصر معدني براي رشد كامل اندامهاي مختلف گياه به آّب و قدرت تحرك آن متكي است،كمبود آب،يا خشكي خاك،عمل جذب عناصر غذايي ونحوه استفاده ازآنها را مختل مي كند و به خطر مي اندارد.

  نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1385ساعت 23:49  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

درمناطقي كه بارندگي كم و توزيع آن نامناسب باشد  آبياري درختان گردو ضروري است.آب غير كافي موجب رشد كم،كاهش عملكرد و كاهش كيفيت ميوه مي شود و آب بيش از حد نيز باعث كندي رشد و نيز موجب بروز بيماريهاي طوقه و ريشه مي گردد.طي آزمايشي درختان گردو آبياري شده را بادرختان آبياري نشده مقايسه كردند و مشاهده نمودند كه در اثر آبياري وزن ميوه از 7.6 به9.6 گرم و قطر ميوه از 40به 42ميلي متر افزايش يافت.رنگ پوست و درصد چروكيدگي نشاندهنده كيفيت مغز است.با انجام آبياري كيفيت مغز بهتر شده عملكرد 4.3درصد افزايش مي يابد.عدم آبياري در يك فصل موجب كاهش رشد درخت و كاهش وزن مغز گردو مي شود.بعلاوه آبياري مجدد در سال بعد موجب افزايش وزن مغز مي گردد.تنش آب در شروع دوره رشد ميوه موجب تشكيل درصد زيادي از ميوه هاي كوچك مي شود.آبياري در اواسط و يا اواخر تابستان،بعد از سخت شده پوست ميوه ها تاثيري در افزايش اندازه ميوها نخواهد داشت.مطالعات انجام شده در مورد آبياري نشان مي دهد كه ريشه هاي گردو در خاكهاي شني لومي رطوبت را از عمق 3 متري خاك جذب مي كنندو 80%از رطوبت جذب شده از عمق 2 متري خاك به بالا صورت مي گيردولي در خاكهاي سنگين،قسمت زياذي از آب جذب شده از قسمت فوقاني خاك و از عمق يك متري خاك صورت مي گيرد.آبياري براي درختان پيوندي و درختان جوان بسيار ضروري استولي در درختان بالغ با افزايش توسعه ريشه ها،ميزان نياز به آب كمتر مي شود.مقدار آبياري و تعداد آن به سن درخت،نوع خاك،مقدار بارندگي و پراكنش آن،استفاده از مالچ و سيستم مديريت خاك بستگي دارد. ادامه دارد

  نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1385ساعت 20:35  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

باردهی گردوی دوساله

 باردهی گردوی 2ساله روستای زندانچال –شهرستان مینودشت- ۷ میوه در یک خوشه!!!

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین 1385ساعت 23:51  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

طراحي نسخه آزمايشي نرم افزار گردو به پايان رسيد

بالاخره بعد از ماهها طراحي و نگارش نسخه آزمايشي گردو به پايان رسيد.در اين نرم افزار علاقه مندان با كليه مسائل مريوط به گردو بصورت بخش به بخش همراه با تصاوير رنگي آشنا خواهند شد.انشاءالله در صورت حمايت موسسات و ادارات مربوطه نسخه تكميلي آن همراه با فيلم و تصاوير ويژه در اختيار علاقه مندان خواهد گرفت.اين برنامه چنانچه با حمايت موسسه يا اداره اي مواجه گردد نسخه تكميلي تا چند ماه آينده در دسترس دوستداران ان قرار خواهد گرفت كه احتمالا اولين كاري است كه به اين شكل در مورد گردو انجام گرفته است.انگيزه انجام اين كار  به اين علت بود برا اساس آمارفائو ايران مقام سوم توليد گردو را بعداز چين و آمريكا دارد ولي ايران در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن ندارد و وضعيت باغداري گردو در ايران در سطح بسيار ضعيفي مي باشد و نياز مند توجه ويژه مسولين مي باشد تا اين رتبه اي كه در جهان داريم را ازدست ندهيم .منابع اصلي در نسخه تكميلي يافته هاي جديدي است كه در گردو كاري در كشورهاي پيشرفته به دست آمده است.براي نگارنده بسيار جالب توجه بود وقتي با امكانات و روش هاي مديريت باغات در كشورهاي خارجي اشنا مي شد و لي متاسفانه در كشور ما هنوزما در انجام پيوند مشكل داريم اميد است اين كار كوچك راهي در جهت پيشرفت گردو كاري در ايران باشد.جهت در يافت اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار آزمايشي و نسخه تكميلي نرم افزار گردو ميتوانيد به يكي از دوطريق زير عمل نمائيد.گردو

 

ايميل:kcameliamail@gmail.com

یا در قسمت نظر دهید خواسته خود را بنویسید.

 با تشكر از حسن توجه شما

مهندس عيسي كرامتلو

  نوشته شده در  شنبه دوازدهم فروردین 1385ساعت 9:28  توسط  عیسی کرامتلو  |  آرشیو نظرات

اهميت گردو

مغز گردو ارزش غذايي زيادي دارد و طرفداران آن هم زياد هستند .به طور معمول ،اين باغ ها توليد خـــوبي دارند .در بعضي از گونه هاي گردو هر در خت بين5 هزار تا 7 هزار گردو در يك سال ميدهد.

اگر هر گردو در سال حدود 3هزار عدد گردو توليد كند و قيمت هر گردو را صد ريال در نظر بگيريم سود هر درخت حدود 300هزار ريال در سال مي شود.با كاشتن 100اصله درخت در هر هــكتار ، حدود سي ميليون ريال در سال بدست مي آوريم.

عمليات كاشت

1-آماده سازي زمين شامل جمع آوري سنگ و كلوخ ،ريشه و كـــنده هاي پوسيده درختان و علف هاي هرز از سطح زمين مي باشد. گودالهايي به طول و عرض و عمق 80 سانتي متر حفر مي كنيم. اگر لايه سختي در چاله باشد بايد شكسته شود. هنگام كندن گودال خاكي كه تا عمق سي سانتي متري قرار دارد،به عنوان خاك سطحي و غني است،اين خاك را از خاكهايي كه بعد از آن كنده مي شود جدا نگهداري مي كنيم.

2-ابتدا تعدادي از ريشه هاي زخمي شده را هرس مي كنيم تا به شكلي مناسب در آيد. بهتر است پس از هرس ريشه ها را با محلول پراليناژ آغشته كرده و ريشه ها را به هر طرف پخش مي كنيم .هنگام قرار دادن نهال در گودال بايد دقت كرد ريشه ها از خاك بيرون نمانده،همچنين زياد هم در خاك فرو نروند،به نحوي كه  نهال تا قسمت يقه زير خاك قرار گيرد.

3-براي پر كردن گودال ابتدا نيمي از آن را تا عمق 40 سانتي متري ،مخلوطي از خاك سطحي و كود حيواني مي ريزيم.اين مخلوط بايد از 2 قسمت خاك سطحي و يك قسمت كود حيواني تشكيل شده باشد،سپس با پا فشار داده و بلا فاصله آبياري مي كنيم.

هرس

پس از كاشت نهال در زمين اصلي سربرداري با توجه به نوع نهال و قدرت  رشد آن ،از ارتفاع 60 تا 80 سانتي متري از سطح خاك در سال اول انجام مي گيرد كه محل قطع شده بايستي با چسب باغباني پوشانيده شود.در سالهاي بعد(سال دوم)3 تا 5 بازوي اصلي از جوانه هاي زيرين با زاويه هاي باز(حداقل فاصله از هم 30 سانتي متر)و در جهات مختلف انتخاب مي شود .بطور كلي در تمامي ارقام گردو هرس تا چهار سال اول انجام مي شود.فرم هرس در اين حالت به شكل با محور مركزي تغيير شكل يا فته مي باشد.هرس درختان جوان كه به دوره باردهي رسيده اند ،براساس عادت ميوه دهي آنها انجام مي گيرد.در ارقاميكه بيشتر محصول در جوانه هاي جانبي توليد مي شودبه علت  مقدار زياد محصول رشد شاخه ها متوقف ميشود.بنابراين انتهاي تعدادزيادي از شاخه هاي جديدكه در اطراف درخت تشكيل شده بريده مي شود.بدين ترتيب با كاهش محصول،ميزان رشد رويشي شاخه ها افزايش مي يابد ولي در ارقاميكه ميوه در جوانه هاي انتهايي تشكيل مي شود،عمل هرس شامل بريدن انتهاي شاخه هاي انتخاب شده در روي بازوهاي اصلي و كاهش تراكم شاخه هاي اضافي مي باشد.بطور كلي در ارقام  با ردهي انتهايي سر شاخه زني نبايد صورت گيرد،در غير اينصورت درخت در رشد رويشي باقي مانده و ميوه توليد نخواهد كرد ولي در ارقام باردهي جانبي اين عمل انجام مي شود .

آبياري

در سال اول آبياري نهالهاي كاشته شده از عمليات مهم به شمار مي آيد.نهــــال هاي جوان در طــي تا بستان به آبياري مداوم نياز دارند ولي در هنگام بارندگي از غرقابي شدن خاك بايد جلو گيري شود.

 

تغييرات مصرف آب در يك هكتار باغ گردو بر حسب سن درخت:

متر مكعب آب به هكتار

سن درخت به سال

70

1

200

2

400

3تا5

600

6تا7

800

8تا9

900

10تا11

تا1100

از 11 سال به بالا

تغذيه

در سال هاي اوليه پس از كاشت: چون در خت گردو در حال ريشه بندي و استقرار در زمين است و ريشه ها ي جوان و گرسنه آن در جستجوي مواد غذايي در حول و حوش خود هستند ،بهتر است كود حيواني نيز هر چه بيشتر در همين منطقه و نزديك به درخت پاشيده شود تا در هنگام باز شدن جوانه ها(معمولا حدود نيمه دوم فروردين)ريشه قادر به رفع نياز غذايي باشد.ازت تا 4 سال پس از كاشت درخت مهمترين عنصر مورد نياز آن است. ازت معمولا 2بار به زمين داده مي شود،يعني دو سوم آن در اسفند ويك سوم آن در نيمه ارديبهشت ماه مصرف مي شود.

ميزان ازت مورد نياز گردو از سال اول تا سال چهارم:

فاصله درخت تا ازت (متر)

ازت براي هر درخت (گرم)

سال

1متر

100

1

5/1متر

200

2

2متر

300

3

5/2متر

400

4

از سال اول تا چهارم ازت نزديك تنه درخــــت پــــــاشيده و بلا فاصله آب داده شود.

علف هاي هرز بلا فاصله پس از ظهر بايد از بين برده شوند.در صورت وجود باد شديد،نهالها به قيم نياز دارند.بعلاوه در ختان جوان بايد در مقابل آفات و بيماريها محافظت شوند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:25 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

 ژل رویال:

ژل رويال توسط غده ترشح كننده hypopharyngeal  زنبور كارگر جوان(پرستار) ترشح مي شود (هر وقت كه بچه غذا مي خواهد) و به لاروهاي جوان و زنبور ملكه خورانده مي شود . لارو ملكه هميشه از ژل رويال تغذيه مي كند و اين تراوش است نه اندوخته. چرا پرورش دهندگان زنبور به طور سنتي پرورش مي دهند .در طول برداشت آماده شدن ملكه فقط ميسر است محصول را جايگزين كرد وقتي كه لاروهاي مناسب براي ملكه شدن انتخاب شدند ژل رويال بسيار فراواني تهيه مي كنند. لاروهاي ملكه نمي توانند از ژل رويالي كه سريع تهيه شده و در سلول ملكه انباشته شده مصرف كنند .ثعريف درست و شرح دادن شيوه توليد تجاري آن: غذاي لاروهاي ملكه زنبور در4الي 5 روز اول است.

 

 فرقهاي مختلفي در شرح دادن مراحل و مدت تغذيه بين ملكه و زنبور كارگر وجود دارد. براستي آياهمه ملكه ها مي توانند تخم توليد كنند؟ اما اين اتفاق رخ مي دهد كه در طي توسعه تمام لاروها بخصوص در 4روز اول شبيه ملكه از آن تغذيه و مواظبت مي كنند . ملكه دوباره به تنظيم مكانيسم پيچيدگي در داخل كندو مي پردازد و لاروهاي جوان را وادار به ترشح يك سري هورمون كه عملكرد شيمي حياتي و عملكرد آن در توسعه دادن زنبور ملكه است ملكه زنبور در چندين روش با زنبور كارگر فرق دارد.

 

در مرفولوژي آن: زنبور ملكه تمام اندام خود را پرورش مي دهد و زنبور كارگر اندام خود را براي شرح دادن و پر كردن سبد گرده خود و دراز كردن آرواره و غده ترشح غذاي بچه و ترشح موم پرورش مي دهد

 

مدت پرورش دادن آن :متوسط پرورش ملكه حدود 5/15 روز است و زنبور كارگر به 21روز نياز دارد

 

مدت زندگي آن: ملكه ميتواند چندين سال زندگي كند ودر مقايسه با آن زنبور كارگر چند ماه مي تواند

 

و رفتار آن: ملكه متخصص در روز چندين هزار تخم مي گذارد و معمولا زنبور كارگر متخصص گهگايي تخم مي گذارد. بر خلاف كارگر ملكه هرگز در هيچ نوع فعاليت و

مشاركت در كندو سهيم نمي شود .

 

 

 

قسمت a) سه روز اول لارو ملكه كه در ژل رويال شناور است و محصول تقريبا در سلول مهيا است . b) در 5 روز گذشته فقط سلول قبل از شفيرگي لارو ملكه را مهر و موم مي كند ولي از ژل رويال خالي نمي شود

 

باروري آن واقعا تماشائي است و عمر ملكه را دراز مي كند و منحصرا از ژل رويال تغذيه مي كند و اين اشاره مي كند به سوق دادن اعتقادات مردم كه ژل رويال اثري شبيه در انسان ايجاد مي كند . در اوايل 1950 شروع به پيدا كردن اين ماده خصوصا در فرانسه شدو فشار به پرورش دهندگان زنبور عسل در تعريف كردن خاصيت ژل رويال آوردند. تحقيق و مراجعه به چندين بيمارستان در رفتار و تاثير اين ماده انجام شد . Chauvin در سال 1968 هر چند در پيدا كردن منبع و اطلاعات و اخبار ناتوان بود ينابراين مطرح كردن آن بي اساس و پايه بود

 

در ابتدا اسطوره ژل رويال با بيولوژي شگفت انگيزو اثر طبيعي  آن در يك طرف و احتكار تجاري آن از طرفي اولين نتايج اساسي بوسيله حشره شناسان و فيزيولوژيست ها بدست آمد . كمياب بودن و مجهول بودن استخراج توليدات آن باعث مي شود مصرف كننده با تصرف و تلقين كردن موجب گمراهي خود شود.

چند سال است كه بي درنگ به بازاريابي سريع و نا محدودي براي شناساندن ژل رويال به مصرف كننده و تحريك و تقاضا براي افزايش كارشناسان ماهر و شگرد خالص كردن توليدات و هدايت بيشتر و بيشتر پرورس دهندگان زنبور به فعاليت شخصي انجام مي شود . در برخي وقتها كنترل كيفيت و تشخيص توليدات تجاري و شناسايي بيولوژي آنها و حمايت و تاسيس رشد باليني آن انجام مي شود .

 

منفعت ژل رويال از وقتي كه براي رشد و سلامتي انسان مصرف شده هنوز به طور علمي ثابت و مسلم نشده است . در فرهنگ لغات غربي در ادعاي اثر توليدات آن هميشه به طور محتاط و هشيار قدم بر مي دارند در بيشتر موارد رسيدگي وسيعي به فضولات آن مي خواهد زيرا در روش هاي نخست بايد ژل رويال را ترويج داد با وجود اين همه شماره انتشار و خاصيت قابل ستايش آن و ظاهرا تاريخچه بسيار فراوان و داده هاي باليني آن هنوز به طور جدي به مطالعات علمي و اثر ژل رويال نپرداختند.

 

6.2 خصوصيات فيزيكي ژل رويال

 

ژل رويال با جسمي با درجه غلظت متوسط و مايع متحرك خمير مانند (سيال) مشابه است و  رنگ آن زرد مايل به سفيد يا كمي قهوه اي است و با رايحه تند و زننده اسيد فنوليك و خصوصيت ديگر آن ترش بودن آن است . با غلظت تقريبيg/cm3 1/1 (lercker1992) و در آب تا يك  اندازه اي قابل حل است محلول آبدار روشن با كربنات كلسيم بازي مي شود .

 

با درصدهاي گوناگون آب و پير شدن به تدريج غلظت بيشتر ميشود وقتي كه در دماي اتاق يا در يخچال در در جه 5در جه سانتي گراد ذخيره ميشود ظاهرا گرانروي افزايش مي يابد و اين مربوط به افزايش تركيبات حل نشدني نيتروژن در آب و كاهش در محلول نيتروژن و آزاد كردن آمينواسيد است (takenaka1986)  ظاهرا اين تغيراتي كه گفته شد به دنبال آنزيم هاي فعال و فعل و انفعالات بين شكستن ليپيد و پروتئين است مي آيند با افزودن ساكارز، ژل رويال روان و سيال مي شود (saska1978) تغيرات در غلظت نيز مربوط به اين پديده ها و تنظيم كردن طبقات مختلف در كلني است .

 

مطمئنا باقيمانده ژل رويال نشانه خلوص آن است براي نمونه معرفي هميشگي باقيمانده يك تكه پوست همچنين با باقيمانده موم به طور غير عادي بيشتر مواجه هستند اما آنها بطور منظم و وسيع وابسته به مجموع روش هاست ژل رويال را اغلب به علت رسوب دانه هاي ريز و كوچك و اجزاي آن گسترش و ذخيره مي كنند.

 

6.3 تركيب ژل رويال

 

انتشارهاي بيشماري حاوي تجزيه شيميائي ژل رويال در اين سالها وجود دارد . اخيرا تنها بطور علمي تكنولوژي تسويه كردن و تجزيه تحليل داده ها را به طور غير عادي انجام مي دهند و تركيبات آن تا حدي PH اسيدي دارند

 

تركيبات اصلي ژل رويال : آب ، پروتئين ، قند ، ليپيد و نمك معدني هستند اگر چه تغيرات برجسته اي رخ مي دهد تركيبات باقيمانده ژل رويال پايداري نسبي در مقايسه با كلني هاي زنبور با نژادهاي مختلف در هر زمان وجود دارند

 

 آب حدود دوسوم ژل رويال تازه را تشكيل مي دهد اما وقتي خشك مي شود پروتئين ها و قند ها هستند كه خيلي مي شكنند پس مواد ازته و متوسط پروتئين %9/73 از 6 قسمت  عمده مواد پروتئين هستند (توسط otani1985 ) و 4 فسمت ديگرحالتهاي پروتئين هستند        (توسطtakenaka 1987 ) آمينو اسيدهاي آزاد شده حدود %3/2 و پپتيدها %16/ (takenaka 1984) كه منشا مواد ازته هستند تشكيل شده . همه آمينواسيدهاي اصلي براي انسان ضروري هستند و در كل حدود 29 آمبنواسيد از مشتقات آنها شناسائي شده است كه مهمترين آين اسيدها aspartic asid و glutamic asid هستند (توسط howe 1985) و آمينو اسيدهاي آزاد شده praline و lysine هستند (توسط takenaka 1984 , 1987) و تعدادي كاتاليزور وجود دارند كه شامل glucose oxidase (توسط nye 1973) و phosphatase و cholinesterase هستند (توسطammon1957 ) كه براي شناسايي موادي شبيه انسولين بكار مي رود(توسطkeramer1982)

 

                                             جدول 6.1

                      تركيبات ژل رويال(توسط lercker 1984 and 1992)               

 

          حداكثر

          حداقل

 

            %70

       %57 

             آب            

            %45

       %17براي وزن خشك

             پروتئين ها

             %52

       %18براي وزن خشك

             قندها

             %19

       %5/3براي وزن خشك

             ليپيدها 

              %3

       %2براي وزن خشك

             معدني

 

شهد ميوه ها شامل بيشترين مواد قندي و گلوكز و پايداري نسبي نسبت به مواد شبيه آنها در عسل است همچنين فروكتوز هم مرسوم است . هر قاب بيشترين فروكتوز و گلوكز كه با هم حدود %90 كه د ركل قند هستند تشكيل شده است . نمونه ديگر ساكارز است كه از متنوعات نسبتا زياد آن است . در حال حاضر قند به كميتهائي به مقدار كم مالتوز و ترالوز و ماليبيوز و ريبوز و ارلوز هستند (توسط larkerدر سالهاي  1992و1986و1984)

 

ليپيدها از محتويات منحصر به فردي  و اين نظريه كه از تعدادي ماده كه خيلي به تركيب با ژل رويال ميل دارند تشكيل شده است . ليپيد كسري شامل حدود 80-%90 اسيد چرب (وزن خشك) كه به طور غير معمول آزاد و در ساختار مشاركتي شركت نمي كند آنها از تعداد زيادي زنجيره كوتاه (8-10اتم كربن) اسيد چرب هيدروكسي يا dicarboxylic تشكيل شده است كه در مقايسه با اسيد چربي با 14-20 اتم كربن در تركيبات شركت مي كند و مواد حيواني و گياهي به وجود مي آورد. اسيد چرب مسئول ثبت كردن مشخصات بيولوژي ژل رويال هستند (schmit and buchmann 1992) . عمده ترين اسيدها 10 هيدروكسي و 2 ديسانوييك اسيد كه بطور برابر اشباع شده و 10هيدروكسي ديسانوييك اسيد هستند. اسيدهاي چرب اضافي آزاد شده محتوي كسري از ليپيدو برخي مواد چربي و استرول (شامل كلسترول) و غير قابل شكستن و موادي شبيه هيدروكربن و شيره موم زنبورهستند(توسط lacker در سالهاي  1981-1982-1984-1992)

  

در كل خاكستر ژل رويال گنجايش حدود %1 وزن مطلوب و 3الي%12 وزن خشك را دارد. نمك معدني در پائين آوردن موادي چون Ca-k –N-Zn-Fe-Cu-Mn با نفوذ قوي پتاسيم وجود دارند(توسطbenfenati 1986 )

مطالعات بيشماري روي موضوع مقدار ويتامين ها انجام شده كه اولين تحقيق (APPLER 1922) اهميت غني بودن ژل رويال از ويتامين ها را نشان داد . در قسمت 2-6 فراهم كردن اين دستاورد توسط (vecchi 1988) اشاره شده است . ويتامين ها در اب قابل حل هستند .

 

تا آنجا كه ويتامين ها در چربي محلول هستند اهميت آن در باروري ملكه زنبور بزرگ و مسلم است. ژل رويال حاوي ويتامين E است اما آزمايش اين را نشان نمي دهد . و همچنين ويتامين هاي   A و Dو  K موجود نمي باشد(melampy and jones)

 

در طول اولين مطالعات انجام شده 6 هورمون مهم در ژل رويال پيدا شد كه در اولين آزمايش به اثبات رسيد . melampy  وstrnly نشان دادند كه گنادوتروپيك اثري بر روي موش ماده ندارد و johanson آشكار كرد كه اين هورمون در انسان وجود ندارد اما بهرحال خيرا موج آميولوژي حساس به تستسترون كه روشي براي تشخيص و شناسايي آن و مقداري به شدت جزئیg/g  012/ در هر وزن  است(vittek and slomian 1984) در مقايسه انسان نر روزانه 250000 تا 1 ميليون مقدار در حال حاضر در يك گرم ژل رويال تازه توليد مي كند (schmidt and buchmann 1992)

 

                                               جدول 6.2

                  ويتامين هاي موجود در ژل رويال در واحد گرم (vecchi 1988)

بيوتين

اينوسيتول

اسيدفوليك

نياسين

پرادوكسين

پانتوتنيك اسيد

ریبوفلاوین

تیامین

 

1/1

80

130/

48

1

159

5

44/1

حداقل

8/19

350

530/

88

48

265

25

70/6

حداکثر

 

در یک ترکیب کوچک بیشمار اقلام گوناگون شیمیایی برای شناسایی پل رویال وجود دارد. در ما بین اینها دو ماده هتروسیلیک بنام های هیپرتونیک و نپتاریک که بطور نسبی g/g 25و 5 در هر وزن وجود دارد. همچنین این یک ترکیب در غذای لارو زنبورعسل است اما غلظت آن حدود  یک دهم است (rembold 1965). یک ترکیب دلخواه شامل چندین نوکلئوئیدها و نوکلئوتیدهایی که برای آزاد کردن اسید نوکلئویک (نوکلئوزید و یوریدین و آیریدین وسیتوزین) استفاده می شود (توسط marko 1964) استیل کولین(یک میلی گرم دریک گرم وزن کل) و گلوکونیکاسید است(%6/ در هر وزن توسط nye 1973).

 

در یک ادبیت علمی پسند کسری از ژل رویال تاکنون مجهول توصیف شده است آنها نه فقط کلمه ها را ناقص توضیح می دهند بلکه دانش و بصیرت تجزیه و تحلیل فراورده را ندارند همچنین فهم و درک فعالیت بیولوژی (فرض استدلال) بروی ژل رویال ندارند با وجود این تا کنون آنها تلاش زیادی برای ثابت کردن خواص آن نکرده اند و همه اجزا و خواص و نشانه های ترکیب آن را نشناخته اند.

 

6.4 اثر فیزیولوژی ژل رویال

6.4.1 در زنبور عسل

 

اثر ژل رویال بروی لارو زنبور عسل یک منبع غنی غذایی برای آنهاست بطور خلاصه افزایش توصیف پدیده دیدن بیولوژی آن و همچنین اساسی ترین آن ژل رویال یک افسانه بود .

در سالهای 1950به دنبال کشف شگفتی دیگردر رشته داروسازی پنی سیلین و هورمونها عمومی شد و برای مشاهده آن تعدادی سؤال ساده و تعدادی جواب بیولوژی لازم بود . اثر هورمونهای فراری در ژل رویال بر روی زنبور عسل که معجزه درخشانی در عمل این هورمونها در لارو چیزی شبیه اثر آن درانشان است که بیشترین عقیده را داشت .

 

تیجه می گیریم که هورمون ها اثری ندارند و فقط مسئول تغیرات (سلول را با انجام وظایف به کسی تبدیل کردن) بین طبقه کارگر و ملکه زنبور همچنبن باروری عظیم در توانائی تولید ژنتیکی ملکه در برابر زنبور کارگر است . ظاهرا متمایز کردن آنها فقط بوسیله غذا خوردن است . بکار بردنملکه یکتا و بی همتا برای هدف معین و ماندگاری حشره را بطور یکسان بیشتر می کنند . اگرچه این آشکار می کند که که ژل رویال غذای ضروری برای ملکه و برای بقای باروری است و ناشناخته ماندن و شکستگی ژل رویال لازم چه ترکیبی میتواند جایگزین حداقل یا مقدار مطلوب مورد نیاز برای ملکه است تقریبا همه توجه و پیشرفت به نقاط مراحل نابالغی بوده است.

 

مطالعت بیشماری در مورد یافتن هورمون های حمل شده به بیرون و یادگیری ماده کافی و نیرومند برای تحریک و دگرگونی ضروری ملکه ارشد و با کیفیت انجام شده . براستی نخستین مطالعاتی که منجر بهاعتقاد به وجود داشتن محدوده ملکه و ماده به شدت ناپایدار (گریزان) کی بود. و آن ظاهر شدن ناپایدار و یک بار بیش از این تراوش بد و بیهوده است . با این وجود همه نتایج و دیگر مطالعات و فرضیه ها را تائید می کند.

 

در کوشش و شناختن ملکهو تعین کردن همه اجزای ژل رویال مخصوص معرفی بیشتر به اشخاص غیر حرفه ای با شناختن فعالیت بیولوژی تعداد امتحانات بیشتری گرفته شده . تا سالهای 1980رمز راز تقطیر و و حل کردن را نمی دانستند و شمارش و مقایسه کردن فرضیه ها و توضیح و شرح قانع کننده و تولیدات برابر نبود (توسط rembol 194) . اگرچه یکی کردن مواد بخوصوص با ملکه و تعین کردن فعالیت هر کدام از آنها بطور منظم ومجزا و دیگری تحقیقات و پیشنهاد کردن و مکانیسم های مختلف مبنی بر نسبتهای مختلف مواد غذائی در غذا بین لارو زنبور و ملکه انجام می شود . viss (1975) and asencot معتقد بودند که قند محتوی غذای لاروهاست (لارو ملکه جوان رنبور ارشد ) و آن دلیل بر فرضیه های مختلف ملکه هاست .

 

اخیرا فرضیه ای توسط sasaki در سال 1987 پیشنهاد شده که ترکیبی از تعداد بربری از دستاوردهای تحقیقات و اشاره درست غلظت ژل رویال و کلیدی برای بالاتر رفتن مصرف آن است. اما حتی این نظریه هنوز با گواه بازرسی و به اثبات نرسیده است. در دیگر لغات هنوز اینکه ژل رویال چطور عمل و مسئول اثر شگفت انگیز است مجهول و ناشناخته مانده است .

 

اگرچه هنوزبین زنبور عسل و ژل رویال و انسان و ژل رویال تعادل وجود دارد پس آنها باید با پیچیدگی و با قدرت بکار روند و وابسته به درمان و معالجه های مختلفی است و چه کسی نماینده اینکه وقتی زیاد است چطور آن را می خورند هست . خوردن ژل رویال یا ساییدن آن پوست هیچ کس را جوان و یا زندگی هزارساله به او نمیدهد و از طرف دیگر استفاده از آن مکمل و حمایت کننده و رژیم گیرنده و فعال کننده یا ممکن است که اثر داروئی داشته باشد و نمی تواند اثر شخصی با تک تک و توضیح مرکب داشته باشد. آزمایش فرضیه ها در روان شناسی و نتایج آزمایش علمی احتیاج هستند . اینها به طور تصادفی فراوان به نوشتن مقالات اجباری انتقادی ودردنبال کردن و راهنمایی که ژل رویال توانایی بلند و سودمندی در نژاد انسانها دارد.

 

6.4.3 شواهد علمی

 

ژل رویال تزریق شده به موشها و موشهای صحرائی که حدود 3 گرم در روز بود هیچ یک را مسموم نکرد(توسط hashimoto  1977) آزمایش روی DNA بیماری سالمونلا باعث  تکثیر جهش زا نمی شود.

 

در سال  1983 takahashi گزارش داد که آزمایش ارتباط موضوع آلرژیک با آماس پوست در 2 تا 10 بیمار بهم پیوسته اند . در مطالب واکنش آلرژیک به ماهیچه آلرژیک نیاز است یا استعمال ژل رویال از طریق دیواره بدن به داخل حفره صفاقی بیشتر رایج است و آن را در سالهای ابتدائی اداره می کنند و آن را کاملا فاسد و متروک می کند (با نظارت اکسیددارد ) زیرا آن یک خطر در درمان واکنش آلرژیک است (Dillon and louveauy1987) امروزه ژل رویال ظاهرا بیشتر در تصفیه کردن نقش دارد (در فن آزمایش)

 

در مطالعات آزمایشگاهی حضور 10 هیدروکسی دیسانوییک و آنتی بیوتیک فعال مسلم شده و آنتی بیوتیک عامل مؤثری در ترموستابل و خراب شدن بوسیله گرمای ملایم است اما کاهش نادرست یا نگهداری دراز مدت آنرا نابود می کند . آنتی بوتیک آزمایش شده علیه جانداران میکروسکپی زیر عمل می کند : اشریشیا اکلای ، سالمونا و پریتوس ، سابتیالیاس باسیلوس و ارئوس استافیلو کوکوس (lavie 1968 and yatsunami and echigo 1985)  این نشان می دهد که یک نمونه پنی سیلین فعال علیه میکروکوکوس تب آور و همچنین ماده کشنده قارچ وجود دارد(blum 1959)  در آزمایشگاه اثر آنتی ویرال توصیف شده است (derivici and petrescu 1965)  و پایداری عفونت ویرال بروی موشها بهتر مشاهده شد.

 

همانا عمل آنتی بیوتیک ، اثر آنتی بیوتیک ها را خنثی می کند و PH بدن را تا حدود 6/5 بالا می برد . بعد از تزریق آن در خون و ماهیچه یا حفره صفاق به بالا بردن  PH تا 4/7 وبالا بردن PH تا 4/5 در روده است و در درمان نهایی با فعالیت آنتی باکتریالی شبیه به اسید چرب و درخواست درونی ناچیز و با استفاده از اثر بقایای سرز فصل انجام می شود.

 

در این مطالعات اثر درونی ژل رویال در زندگی حیوان و انسان اینکه ژل را معمولا تصفیه میکنند همچنین بوسیله تزریق از راه دهان و بعدا اجازه تشخیص بهتر فعالیت نسبی هورمونها در ژل رویال می دهد اما حمل کردن مقدار قابل توجه آن خطری است در واکنش های آلرژیک.

 

مدیریت شفاهی

 

اثر استعداد تولید اگرچه بعلت ضروری نبودن عمل شبیه هورمون است دست کم در جوجه مرغ ، خرگوش و بلدرچین مثبت گزارش شده است . واکنش در خرگوش نشان داده که جیره غذائی نرمال با 100تا200 میلی گرم ژل رویال در هر کیلوگرم برای وزن بدن ، افزایش باروری ، رشد و پیشرفت جنین مناسب است

(khattab 1989) بلدرچين ژاپني زودتر به بلوغ جنسي ميرسد و بيشتر روي خطوط موازي تخم مي گذارد و بعد از تكميل رژيم با دوا و خوراك (2/ گرم) ژل رويال (يخ زده يا خشك) خشك بهتر است (csuka 1978) . bonomi 1983 افزايش تخم و باروري و تخم گذاشتن و خوابيدن مرغ روب آن با استفاده از تغذيه 5 ميلي گرم ژل رويال درهركيلوگرم است . giordani 1961 خيلي زود بافتهاي مختلف را پيدا كرد كه در جنس نر يا آلت تناسلي نر يا سنگيني بيش از حد با بالا رفتن خوراك در 10-40 ميليدر روز بهبود مي يابد.

 

افزايش كم ميزان رشد موشها با استعمال يك گرم ژل رويال در هر كيلو گرم تغذيه مي شود اما با بالا رفتن مقدار استعمال رشد آن كاهش مي يابد(Chauvin 1968) . bonomi(1983) گزارش داد كه در كبك ها ،قرقاول ها و جوجه مرغ ها با غذاي مكمل S ميلي گرم ژل رويال در هر كيلو گرم با افزايش وزن همراه است. در سال 1977 توسط salama گزارش شده وقتي كه 40 يا 10-20 ميلي گرم مستقيما داخل معده استعمال ميشود با افزايش وزن موشها همراه است. در طي 6 ماه در مقايسه با كنترل عمل آوري شده مصرف كردن 02/ گرم ژل رويال وزن گوساله در 7روز گذشته 11-%13 بهبود مي يابد (radutodurache 1978) . آنها همچنين مذكورند كه رفتار گوساله نشان از ضعيفي و دادن تلفات و ايستادگي در برابر عفونت مي دهد.

 

استعمال كردن

 

تزريق آن موجب گشاد كردن ناچيز سياهرگها (بزرگ كردن موقتي رگهاي خوني) و اثر فشار خيلي ضعيف (فشار خون كم) كه هر دو به علت وجود استيل كولين در ژل رويال است (jacoli 1956:shinoda 1978)

 

تزريق ژل رويال راه حلي است براي تحريك و بالا بردن قند خون و همتراز با استعمال از راه دهان است (Chauvin 1968) . مقدار كم قند خون (شبيه انسولين) مي تواند واكنشي در موش صحرائي نشان دهد (fujii 1990) . afifi 1989 گزارش داد كه وزن بدن در نمونه آزمايش شده بعد از تزريق و استعمال حدود100 تا300 اينچ ژل رويال در هر كيلو افزايش مي يابد. استعمال خوراك كم براي بالا بردن هموگلوبين و گويچه هاي قرمز خون و شوردن و تكرار تغذيه خوراك تا10 ميلي گرم در كيلو گرم بهتر و موتور وزن بدن را تحريك و فعال مي كند و وزن در موش بهبود مي يابد . هرچند تكرار و بالا بردن تغذيه خوراك تا 100ميلي گرم در كيلو گرم در موش باعث هدر رفتن وزن و از بين رفتن سربوكوتيكال (قشر مغز) و متابوليسم سلولي مي شود (lupachev 1963).

 

آزمايش روي حيوانات:

 

مطالعات انجام شده روی مرض های انسانی و شبیه سازی آن در حیوانات در یکی کردن مکانیسم یکی کردن ژل رویال اسیت بدین ترتیب می دانیم که ژل رویال می تواند پلاسمای خون را کم و آن را با کلسترول و تری گلیسیدها هم تراز کند (cho 1977) وقتی که  کلسترول و کلسترول شریانی بی نظم اند در خرگوش ذخیره و آن را وادار به آزمایش و عمل می کند (charli 1975). در سال 1982 توسط nakajin  گزارش داده شد. همچنین ژل رویال می تواند بروی سطح لیپید در پلاسمای خون خرگوش عمل کند . بطوری که می تواند محتوی کلسترول در خون و در رژیم غذائی حیوانات کاهش دهد . هرچند سطح کلسترول خون را وادار به بالا بردن می کند .

 

در سال 1968 vittek and halmos پیدا کردند که ژل رویال باعث بالا بردن استحکام در  استخوان بندی و شفا دادن در خرگوش می شود . و باعث شفای زخم های پوستی و تسریع کردن در عمل اشتعال در موش توسطfujii نشلن داده شد.

در دیگر آزمایش های پژوهشی ژل رویال و برخی از ترکیبات آن در کشت میکروب تومور سلولی نشان می دهد که عمل بازدارنده  10 هیدروکسی دیسانوییک است(townsend 1960) و بعضي از دي كربوكسيليك اسيدهاست . اگرچه آن همچنين نشان مي دهد كه برخي از اسيدها قبل از تزريق و آزمايش به حيوانات مي توانند تومور موش را وادار كند كه ژل رويال را با محيط كشت ميكروب مخلوط كند (چندين ميلي گرم در هر ليتر در PH حدود 5) (morgan 1960). Wagner در سال 1970 پيدا كرد كه اثر مهمي در طولاني كردن بقاي موش و آزمايشات درخشان در برابر تومور و وادار كردن آن در رفتار با ژل رويال (20 گرم در كيلوگرم براي وزن بدن ) نسبت به كنترل موش وقتي كه ژل رويال به آن نمي رسد. اخيرا در سال 1987 توسط tamura نشان داده شده است كه عمل بازدارنده رشد تومور در موش با پيشگيري و درمان واداره ژل رويال از راه دهان است. بازدارنده سريع رشد سرطان (خون) ناچيز اما باعث رشد كم تومور جامدي ميشود .

 

آزمايش درانسان

 

مطالعات بر روي اثر ژل رويال در انسانمخصوصا در اروپاي شرقي بشدت زياد است . يك تعدادي از اين مطالعات در حال حاضر در روسيه بوسيلة (braines 1959 and 1960 and 1962) مطالعه مي شود. اگرچه بيشتر مطالعات در قوسهاي مختلفي ارزيابي و ارزشيابي و گزارش داده  مي شود همچنين در حال حاضر تعدادي از نشريه هاي علمي به علت جزئيات كم و شيوه آزمايش و استفاده از پارامترهاي مختلف كيفيت را تعين مي كنند (رفاه و وجود خوشحالي و تجديد جواني) . در رفتار هماهنگ يا استفاده بسيار كوچك از شماره موضوع و جارج كردن اتفاقي از ديگر اثرات محروم نمي شوند . در كوچكترين و بي ارزش ترين كارها بايد مشورت كرد . بنابراين بايد اطلاعات در دسترس را رسيدگي و فقط خبرها را بررسي كرد و ممكن است اثرات لازم ديگري در آزمايشات باليني پديد آيد ،كگلا هيچ يك از اينها بي انتقاد نيست.

 

هيچ يك از مكانيسم هاي ژل رويال فعاليت ناشناخته اي نيست و مطابق فرضيه هاي مختلف بوده است (jonson and jonson 1958) توضيح ادعاي گنجايش بالاي ميتامين ها كه ميتواند فاكتور كمك دهنده باشد زود رد كرد و تركيباتي كه شبيه ويتامينها ست و در اين زمينه مكمل اند بتوان بدست آورد مثل يك ليوان شير كه حاوي مقداري از ويتامين هاي مشابه و معمول در ژل رويال است . اثرات سودمندي روي PHگياهان انتخابي وجود دارد كه بيشتر از طريق روده ميتواند بصورت آنتي ميكروب عمل كند و كلا آنها را خارج كند .به عقيده bonomi 1983 بعضي از تركيبات وي غدد ترشح كننده داخلي يا قسمتي از سيستم آنزيم يا تاثير مستقيم و متوسطي روي متابوليسم دارد.

 

                                               جدول 6.4

                 ليست اثرات بعضي از تركيبات ژل رويال روي انسانها

 

 

            منابع

      شرح و توصيف

          كاربردها

Malossi & grandi 1956

Prosperi and ragazzini 1956

Prosperi  1956    

Quadric 1956      

8-100 ميلي گرم از راه دهان

در بچه هاي زودرس و اندام هائي كه كمبود مواد غذائي دارند

Destrem 1956     

مصرف 20 ميلي گرم در دو روز همه علتها بهبود مي يابد

گرفتن تنها 20 ميلي گرم در دو روز همه موارد مذكور بهبود مي يابند.

 

در پيرمرد 70-75 ساله بي اشتهائي، افسردگي ،و در بيماري فشار خون كم

Telatin 1956     

بهبود ناتواني ، بهم ريختگي اعصاب ،مقابله كردن با  مشكلات رواني و اثر داروي رواني. 

       روان پزشكي

Borgia 1984     

تركيب ژل رويال با دعسل و درخت جنسه دربهبودي وزن و حالت فيزيكي اثر دارد اما در خون ويژگي هاي مختلفي دارد 

       متابوليسم شديد

Martinetti and caracristi

قابليت اثر در تحريك كردن

          تحريك كردن

1956            

به دليل فعاليت آنزيم هاي پيچيده  پروتئين ها محكم و به خود مي گيرند

          سوخت و ساز

Gimbel 1962       

با مصرف 5-30 ميلي گرم تاول ها مي سوزند و رشد پوست بهتر مي شود

         شفا دادن زخم ها

 

6.5 فروش و استفاده هاي ژل رويال

 

ژل رويال به صورت تازه مي تواند فروخته شود و استثنا بصورت يخ زده و خشك شده و مخلوط با ديگر توليدات و استفاده بيشتر در تداركات وجود دارد. خريد م فروش محصولات ميتواند مدتي دست آويز سرمايه داران قرار و در همه زمينه ها به تكنولوژي مخصوصي احتياج دارد .تركيبات عمل آوري نشده همچنين مي تواند مستقيما شامل تعدادي از غذا و توليدات تكميل كننده خوبي براي رژيم غذائي و مراقبت هاي پزشكي و يا روغني كه صورت را زينت دهد باشد. براي استفاده بيشتر از پولك صنعتي ، ژل رويال جامد يخ بسته ترجيه داده مي شود زيرا آسانتر جابجا مي شود و كارهاي ديگر. ژل رويال جامد يخ بسته مي تواند شامل توليدات مشابه و تركيبات تازه باشد . توليد خشك و يخ بسته ژل رويال به يك سرمايه گذاري 10000 نياز دارد و حجم مناسب آن توليدات خشك و و يخ بسته، كالاي خام قابل در دسترس براي فروش و ارزش آن افزايش مي يابد . ارزش بغضي از توليدات با بحث هاي اضافي كه در گذشته بوده باعث پائين آمدن آن  شده است.

 

علم ژل رويال منفعت هاي با خود دارد . اظهارات اشره شده در اگهي ها كافي نبوده و بايد روي بسته ها و بر چسب ها باشد و كساني پيدا مي شوند كه از اظهارات ئ اشارات دقيق اجتناب مي كنند . هيچ نوع فريب كاري با اظهارت اغراق شده و با ادعاهاي بيشتر خسارت دراز مدت را از منفعت كوتاه مدت بدست نمي آيد براي مثال افزايش قيمت در محصولات. محصولات ژل رويال مخصوص فروش  دربسته هاي سفارشي و تشخيص آنها از روي محصولات مشابه آنها.

 

6.5.1 مكمل رژيم غذائي

 

ژل رويال به يك گروه از مواد آلي تعلق دارد (مثل مكمل هاي غذائي) اينها محصولاتي هستند كه براي كالري و محتويات مسرت بخش آنها مصرف شده اند . اما بخاطر تكميل عادي غذا با موادي در آنچه كه شايد نياز باشد . در حقيقت استفاده كردن از ژل رويال براي ساخت مواد زيادي داراي محتوي عالي نيست و داروي بخود بسته و ارزش دارويي دارد . اماآن نمي تواند تعريف كار ان باشد زيرا دانسته هاي مورد نياز زيادي براي  طبقه بندي در اين زمينه نياز است . و آن يك دارو قلمداد مي شود و يكي ازكاربردهاي دارو ، جهاني شدن محصولات  كه در حوزه انحصاري داروسازي و صنعت است.

 

نكته مهمي كه در مورد درمان با ژل رويال وجود دارد اين است كه نبايد هرگز از تركيبات ديگر آن براي معالجه استفاده شود مگر با تجويز پزشك

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:18 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

   گردو درمان كننده بيماريهاي ريوي است.

·        گردو مسكن دل پيچه است. 

 

 • اگر از گردو و عسل مربا درست كنيد براي اشخاص

        لاغر وتقويت و تحريك نيروي جنسي مفيد است.
 

 • مرباي گردو ملين بوده و آپانديس را تقويت مي كند.
   
    

 

خوردن گردو از تشكيل سنگ كليه و سنگ كيسه صفرا جلوگيري مي كند.

 

 پوست درخت گردو و پوست سبز گردو قابض است.

 

 • خوردن گردو براي تقويت جنسي مفيد است.   
 • گردو را با انجير و موز بخوريد مقوي حواس و مغز است.

 • اگر پوست تاز گردو را به دندان و لثه بماليد لثه و دندان را تقويت مي كند.
    
   

دم كرده برگ درخت گردو براي درمان ورم مفاصل مفيد است.

 

 

دم كرده برگ درخت گردو براي درمان ترشحات زنانه و بيماري سل مفيد است.

 

 • جوشانده برگ درخت گردو درمان كننده سر درد ، سرمازدگي و بيماريهاي پوستي است .
   
    
 • شيره قسمت سبز ميوه را اگر چند بار روي زگيل بماليد آنرا از بين مي برد.  

 

 • چون گردو داراي مس مي باشد بنابراين به جذب آهن در بدن كمك مي كند.   

 

توصیه:

به هيچ وجه نبايد در خوردن گردو افراط و از پنج عدد در روز بيشترمصرف بشود زيرابراي سلامتي زيان آور است .

 درضمن لثه ها و زبان و گلو را مي آزارد.

كسانيكه ناراحتي معده و كبد دارند نبايد گردو بخورند.

افراد چاق نيز بايد ازآن پرهيز كنند.

   خوابيدن در زير درخت گردو به علت صدور فراوان گاز كربنيك

در شب خطر ناك است.


 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:14 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

    گردو

پيشينه:

در يونان قديم و در مصر باستان در معبد ‍ژوپيتر براي كساني كه تازه ازدواج مي كردند، برگ و شاخه هاي گردو را زير پايشان مي انداختند وبر اين باور بودند كه عروس و داماد از قيد جادو و طلسم رها شده و خوشبخت زندگي خواهند كرد.

برابر بررسي هاي ديرين شناسي گياهي و گرده شناسي در روي كره ي زمين، گونه هاي مختلف گردو از زمان هاي بسيار قديم به ويژه از دوران سوم زمين شناسي وجود داشته است.

و از دوران چهارم زمين شناسي به بعد آثار درخت گردو از جمله گرده ي آن در كشورهاي اروپاي شرقي به دست آمده است .

منشاء درخت گردو را اسياي غربي و نواحي هيماليا مي دانند . در ايران نيز گردو در جنگلهاي شمال از استارا تا گلي داغ در جلگه و ساحل تا ارتفاع2200 متر از سطح دريا انتشار دارد و به طور پراكنده يا كم و بيش انبوه در جنگلها از جمله جنگلهاي غرب و در راه سنندج به مريوان به طور خودرو ديده مي شوند ولي وحشي بودن آن در ايران مشكوك است.

احتمالا كهن ترين درخت گردو در ايران در "اورگان" شهر كرد وجود دارد. برابر نوشته اي كه از نزديك اين درخت از زير خاك بدست آمده است، تاريخ كاشت آن به زمان يزدگرد ساساني و حدود1400 سال پيش مي رسد.

 

طبقه بندي گياهي

گردو با نام علميJuglans از خانواده ي Juglandaceae است. نام علمي اين جنس از كلمه لاتين Jovis-Glans به معني فندق ژوپيتر گرفته شده است.

انواع اين درخت در چين ،ژاپن،فرانسه و آمريكا كشت مي شود مهمترين گردوهاي موجود دردنيا معروف به گردو ي ايراني است . زيرا ابتدا از ايران به خاور ميانه و از آنجا به يونان و روم و سپس به انگلستان و بعد به امريكا برده شده است. گردو ي ايراني تنها گونه اي از اين خانواده است كه مغز آن از نظر خوراكي مصرف اقتصادي دارد .

گردوي معمولي درختي است يك پايه كه بلندي آن از 10 تا 25 متر متغيير است،گردو داراي برگهاي مركب شانه اي است و درختي يك پايه است كه گلهاي نر و ماده روي يك درخت به صورت جدا گانه ظاهر مي شوند.

گامت هاي ماده  گردو دگر گشن است گرده افشاني آن به وسيله باد انجام مي شود و حشرات در آن نقشي ندارند.

 

پراكنش جغرافيايي

درخت گردو از درختان بسيار با ارزش و از پهن برگان است كه در بسياري از نقاط جهان در نيمكره شمالي از مركز تا شرق اروپا و قفقاز و شمال و مركز ايران تا دامنهاي هيماليا و كشور چين و ژاپن و همچنين گونه هايي از آن در آمريكاي شمالي و جنوبي به طور طبيعي مي رويند و كاشته مي شوند. تنها جنگل طبيعي باقي مانده از اين محصول در دنيا هم اكنون در قرقيزستان و در شرايط بسيار خوب موجود است .

در ايران كاشت گردو از دره گز و مغان در شمال كشور تا اقليد فارس در جنوب و از ارتفاعات جنوب غربي اروميه تا كوه تفتان در جنوب شرقي بين طولهاي جغرافيايي 45تا 65 درجه به خوبي مي رويند ولي بهترين بازدهي مربوط به باغهايي است كه در ارتفاعات دامنه هاي البرز، خراسان ، آذربايجان و دامنه هاي زاگرس ( به ويژه تفرش،گلپايگان و تويسركان ) قرار دارند . همچنين اطراف كوههاي لاله زار و جبال بارز منطقه اياست كه از مراكز عمده  گردو كاري كشور به حساب مي آيد.

 

ارقام

 

گردوهایی که در نقاط گردو خیز ایران کاشته شده اند از گونه گردی معمولی یا Juglans   هستند. رقم های این گونه از نظر باغبانی هنوز کاملاٌ مشخص نشده اند. این گردوها در نقاط مختلف ایران با نام های گونگون محلی نامیده می شوند.

با وجود تفاوت های ظاهری ،ممکن است برحی از انواع ،رقم واحدی باشند ولی نام های گوناگون داشته باشند. با این توصیف مهمترین انونع گردو که در ایران کاشته می شوند عبارتند از :

گردوی کاغذی ، سنگی ، ماکویی ، سوزنی ، نوک کلاغی ، ضیا آبادی ، خوشه ای ،سبزوار ،

آمیخته خراسان ،مازندران ، شهمیرزاد ، قزوین و طالقان ، آذربایجان ، همدان وتویسرکان ، سایر مناطق .

 

سطح زیر کشت گردو در جهان

 

بر اساس اطلاعات سازمان خواربار جهانی (FAO) در سال 1977، سطح زیر کشت گرئو جهان 518490 هکتار بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش ونسبت به سال 1988(سال پایه) 22درصد افزایش داشته است .

از سال 1988تا1997در یک دوره ده ساله سطح زیر کشت گردو در جهان بهطور کلی سیر صعودی داشته است . در آغاز دوره مورد بررسی (سال پایه) سطح زیر کشت گردو جهان 423271 هکتار بوده که در سال 1997به 518490 هکتار رسیده است. دراین دوره سطح افزایشی برابر 22درصد و مقدار تولید افزایشی برابر 27درص-د نشان می دهد.

در بین کشورهای جهان چین با دارا بودن 160000 هکتار اراضی زیر کشت گردو به تنهایی حدود 31 درصد از کل اراضی زیر کشت گردو را به خود اختصاص داده ومقام اول را داراست . پس از آن آمریکا با 68800 هکتار ، ترکیه با 57450 هکتار وایران با 41766 هکتار به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص می دهند .

 

سطح زیر کشت گردو در ایران

 

براسا س آخرین اطلاعات موجود ، سطح زیر کشت گردو در ایران در سال زراعی 76-75 برابر 41766 هکتار بوده است که نسبت به سال زراعی گذشته حدود 17 درصد ونسبت به سال پایه 259 درصد افزایش نشان می دهد .

سطح زیر کشت گردو در ده سال مورد بررسی به طور کلی سیر صعودی داشته است ، در آغاز دوره (سال پایه) سطح زیر کشت گردو ایران 11644 هکتار بوده که درسال زراعی 76-1375به 41766 هکتار رسیده است .

بر اساس آمار موجود در سا ل 1376 بيشترين سطح زير كشت در استان كرمان با 5171 هكتار كه 4/12 درصد از سطح زیر کشت گردو کشور می باشد پس از کرمان که مقام اول را از این نظر دارا است استان های همدان ، قزوین ف آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ، خراسان و فارس به ترتیب دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند. استان سیستان وبلوچستان با 5 هکتار کمترین سطح زیر کشت گردو در کل کشور را دارد. کرمان ، همدان ، قزوین ، آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،خراسان و فارس جمعاٌ 54 درصد از سطح زیر کشت گردو کل کشور را داشته و مهمترین مناطق کشت گردو به شمار می آیند .

 

تولید گردو در جهان

 

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمانم خوار بار جهانی مقدار تولید گردو جهان درسال 1997 برابر 1097064 تن بوده است که نسبت به سال قبل 2/2 درصد و نسبت به سال پایه (1988) 27 درصد افزایش نشان می دهد .

در بین کشورهای جهان ، ده کشور هر یک بیش از 20000 تن گردو در سال 1997 تولید کرده اند که دربین آنها آمریکا با تولید 244000 تن ، رتبه اول راداراست. این کشور به تنهایی 2/22 درصد گردو جهان را تولید می کند. پس از آمریکا ، چین با تولید 240000 تن دومین کشور عمده تولید کننده گردو جهان به شمار می رود .

ایران با تولید 124872 تن ، 4/11 درصد از تولید گردو جهان را دارا است و مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

در بین کشورهای عمده تولید کننده گردو جهان ، میزان تولید سال 1997 نسبت به سال گذشته در کشورهای آمریکا ، چین ، ایران و فرانسه افزایش و در کشورهای رومانی ، هند ویونان کاهش تولید وجود داشته و در بقیه کشورها تولید تغییری را نشان نمی دهد .

 

تولید گردو در ایران

 

در سال زراعی 76-1375 میزان تولید گردو در کشور 124872 تن است که نسبت به سال گذشته 3/10 درصد افزایش و نسبت به سال پایه 230درصد افزایش داشته است .

میزان تولید گردو کل کشور در ده سال مورد بررسی از 37821 تن آغاز شده وبه 124872 تن رسیده است . کمترین میزان تولید گردو کل کشور در سال زراعی 67-1366 بوده که این روند از ابتدای دوره مورد بررسی سیر صعودی داشته تا اینکه در سال 76-1375 به رقم 124872 تن رسیده است.

براساس آمار موجود در سال 1376 بالاترین مقدار تولید در استان همدان با تولیدی برابر 20175 تن می باشد که 16درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است و پایین ترین  مقدار با 20تن از تولید کل کشور مذبوط به استان سیستان وبلوچستان است .

پس از همدان ، استان فارس از نظر تولید گردو در مقام دوم قرار دارد که با احتساب تولید استان های آذربایجان شرقی ، تهران ، کرمان ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه و خراسان جمعاٌ 72درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده اند و مهمترین مناطق تولید به شمار می آیند.

 

عملكرد گردو در جهان

 

درسال 1997 براساس اطلاعات به دست آمده از فائو ، متوسط عملكرد گردو در جهان 2116 كيلوگرم در هكتار بوده است كه نسبت به سال قبل با 72 كيلوگرم (5/3درصد ) ونسبت به سال 1988 (سال پايه) با 72 كيلوگرم افزايش ، 5/3 درصد رشد داشته است .

در بين كشورهاي عمده توليد كننده گردو در سال 1997 كشور روماني با متوسط توليد 14136 كيلوگرم در هكتار بالاتريت عملكرد را به خود اختصاص داده است و نسبت آن به عملكرد جهاني 668 درصد بالاتر است. پس از روماني ، آمريكا با توليد 3547 كيلوگرم در هكتار در جايگاه دوم قرار دارد . كشورهاي ايران و اكراين نيز به ترتيب با عملكردهاي 2990 و2341 كيلوگرم در هكتار دررتبه هاي بعدي قرار گرفته اند كه بالاتر از عملكرد جهاني بوده است .كشور هند با متوسط توليد 868 كيلوگرم در هكتار پايين ترين عملكرد را در بين كشورهاي عمده توليد كننده اين محصول به خود اختصاص داده است .

در سال 1997 عملكرد در هكتار گردو ايران 2990 كيلوگرم بوده كه نسبت به متوسط جهاني 141 درصد بوده است.

 

عملكرد گردو در ايران 

 

عملكرد در هكتار گردو كل كشور در سال زراعي 76-1375 ، 2990 كيلوگرم بوده كه نسبت به سال گذشته 5/5 درصد و نسبت به سال پايه (67) حدود 8 درصد كاهش داشته است .

در دوره ده ساله مورد بررسي ، بيشترين مقدار عملكرد گردو با 4266 كيلوگرم به سال زراعي 72-71 وكمترين آن با 2961 كيلوگرم به سال زراعي 68-1367 مربوط است .

دربين استان هاي كشور در سال زراعي 76-1375 بالاترين توليد در واحد سطح با 8000 كيلوگرم مربوط به استان خوزستان وپايين ترين آن با 603 كيلوگرم متعلق به استان قم بوده است.     

 

آب وهوا                                                                                                        

 

درخت گردو درطول تابستان و زمستان نسبت به گرما و سرمای بیش از حد حساس است. در طول دوره خواب زمستانه ، گردو می تواند سرمای 11- درجه سانتی گراد را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد ، سرمای 2- تا 3- درجه سانتی گراد موجب از بین رفتن برگها ، شاخه ها و گلها شده ودر نتیجه محصول کاهش می یابد. به علاوه شاخ و برگ درختانی که تا اواخر پاییز به رشد خود ادامه می دهند در معرض خسارت سرما قرار می گیرد. مقاومت ارقام مختلف گردو نسبت به سرما متفاوت است.

دمای بالاتر از 38 درجه سانتی گراد موجب آفتاب سوختگی پوست سبز و چروکیدگی مغز گردو می شود و گاهی اوقات نیز میوه ها پوک می شوند. در رطوبت نسبی کم و دمای بالاتر از 40 درجه سانتی گراد ، به گردو خسارت جدی وارد می شود. دمای پایین تابستان نیز مناسب نیست زیرا موجب می شود میوه ها به اندازه کافی پر نشود . هوای خنک در طی فصل رشد ، برداشت محصول را به تاخیر انداخته و در نتیجه باغداران متضرر می شوند. بنابراین هوای خنک و فصل رشد کوتاه از عوامل محدود کننده پرورش گردو هستند. گردو نیز مانند سایر میوه ها مناطق معتدله در زمستان به مقدار سرمای معینی نیاز دارد تا خواب آن برطرف شود که به این ترتیب در بهار رشد رویشی و گلدهی کافی خواهد داشت. در صورت عدم وجود سرمای کافی ، بازشدن جوانه ها و گلدهی نامنظم شده وبه تاخیر می افتد واین موجب کاهش محصول و خشک شدن سر شاخه ها می شود. نیاز سرمایی ارقام مختلف گردو متفاوت است.

 

بارندگی

 

بارندگی و رطوبت در اواخر فصل بهار و در تابستان موجب افزایش شیوع بیماری بلایت گردو می شود ولی ارقامی که برگهای آنها دیرتر ظاهر می شود ، معمولاً ا ز آلودگی مصون می مانند. در صورتی که میزان بارندگی سالیانه حدود 800 میلی متر باشد می توان درخت گردو را با موفقیت کاشت ولی در مناطق خشک تر آبیاری تکمیلی نیز ضروری است. در شرایط آب وهوایی بسیار خشک احتمال دارد که درختان رشد مطلوبی داشته باشند ولی میوه ها به خوبی پر نمی شوند. درختان گردو نسبت به شرایط نامطلوب سازگار هستند. مشاهده شده است که در شرایط نامساعد محیطی ، پرورش درختان گردو به صورت درختچه از نظر سازگاری مناسب بوده است.

خاک

 

قبل از کاشت گردو ابتدا باید خاک رویی ، خاک زیرین ، زهکشی ، واکنش شیمیایی خاک (pH) و قابل استفاده بودن عناصر مختلف مورد آزمایش قرار گیرد. تجزيه خاك رويي وخاك زيرين اطلاعات مفيدي در مورد وضعيت خاك به دست مي دهد. خاك رويي بايد حاصلخيز بوده و زهكشي خوبي داشته باشد. گردو در مقايسه با ساير ميوه هاي معتدله كه معمولاً در خاك هايي با اسيديته كم رشد مي كنند ، به خاك خنثي نياز دارد. ميزان اسيديته خاك در قابل جذب بودن مواد معدني مؤثر است. اكثر عناصر معدني در دامنه اسيديته 6 تا 7 براي گياه قابل جذب است. معمولاً در مناطق سرد واكنش شيميايي خاك اسيدي است كه با اضافه كردن آهك ، مي توان آنرا افزايش داد. غير از خاك رويي ، وضعيت خاك زيرين نيز براي گردو اهميت دارد زيرا ريشه هاي آن تا عمق 3 متري خاك نفوذ مي كنند. خاك زيرين بايد عاري از سنگ ، رس سفت و لايه هاي غير قابل نفوذ كه رشد ريشه را محدود مي كنند باشد. درخت گردو خاك فقير ، خاك سطحي و خاك خشك را بهتر از شرايط آب وهوايي نامساعد تحمل مي كند. در ضمن خاك بايد عاري از نماتد هاي مولد زخم ريشه و بيماريهاي قارچي باشد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:13 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

كنارهم قرار گرفتن گياهان
گياهان اصولاً به صورتهاي تأكيدي يا تكي، خطي، گروهي و توده اي قابل كشت هستند هر يك از اين روشهاي كاشت اثر متفاوتي را در بيننده ايجاد مي كنند. در يك محوطه سازي اصولي كوشش مي شود كه از هر چهار روش ياد شده در جاي مناسب و به ميزان درست بهره گرفته شود.
كاشت منفرد يا تأكيدي
روش كاشت تأكيدي روش مناسب براي تأكيد و نمايش يك درختچه با ويژگي هاي رشدي خاص و يا يك درخت با عادات رشد غير معمول و زيبا مي باشد. اگر به تعداد مناسب از اين نوع كاشت استفاده شود، گياهان تأكيدي باعث ايجاد تنوع و مانع تكرار خسته كننده در طرح مي شوند و ديد بيننده را به نقاط موردنظر طراح معطوف مي‌نمايند. ولي در صورتي كه تعداد زيادي گياه تأكيدي مورد مصرف قرار گيرد. باعث نوعي آشفتگي بصري در طراحي خواهد شد. استفاده از يك گياه تأكيدي و يا يك درخت كوچك در نزديكي ورودي ساختمان مي تواند ايجاد يك نقطه كانوني نمايد و در تقويت و نمايش آن ورودي بسيار كارساز است.
بسياري از گل دهنده مناسب كه به عنوان گياه تأكيدي مورد استفاده قرار مي گيرند.
ارغوان
ابريشم
باران طلايي
سه رنگ
انواعي از كراتوس ها
سدروس ها
كاج ها
نوئل ها
ماگنولياي تابستانه
كاشت درختان رديفي يا خطي
رديف درختان، درختچه ها و ديگر گياهان بطور مؤثري باعث امتداد خطوط معماري بناها در محوطه خارجي آنها مي شود. خطوط مستقيم يا منحني درختان كاشته شده نيز مي تواند محوطه هايي سايه دار و مناسب براي پارك خودروها در گذرگاهها و خانه ها ايجاد كند. همچنين از رديف گياهان مي توان به جاي بادشكن، ديواره جدا كننده، ديوار كاهنده شدت صوت و يا مانعي دربرابر آلودگي هاي بصري استفاده كرد.
در اين نوع كاشت بايد دقت كرد كه از گياهان مقاوم و كاملاً سازگار با محيط استفاده شود. زيرا در صورتي كه يك يا چند گياه دچار مشكل شوند تأثير بصري بسيار نامطلوبي در همه گياهان موجود در آن رديف گياهي خواهد داشت بنابراين اطمينان از يكدست بودن خاك بستر و شرايط زهكشي و نوري محل در طول رديف گياهي بسيار مهم مي‌باشد. گياهاني كه براي اين نوع كشت مناسب مي باشند عبارتند از:
برگ نو
انواع زرشكهاي زينتي
گونه هاي شمشاد
نوش
سرخدار
نارون
تبريزي
گونه هاي نخل
كاشت گروهي
روش كاشت گروهي روشي به نسبت طبيعي تر در استفاده از گياهان مي باشد در اين روش تعدادي درخت و درختچه در نزديكي يكديگر قرار مي گيرند و ايجاد يك توده گياه مي كنند از آنجايي كه گياهان عموماً در اين روش بصورت طبيعي در كنار يكديگر جاي مي گيرند، كاربرد اين سبك كاشت مي تواند بخوبي بين محوطه هاي تازه تأسيس و محيط طبيعي پيرامون آنها ارتباط و همبستگي برقرار نمايد.
انواع سبدها
انواع زغال اخته زينتي

ياس زرد
زرشك سرخ
گل توري
كاشت توده اي
روش كاشت توده اي در واقع نوع گسترش يافت روش كاشت گروهي مي باشد در كاشت توده اي، گياهان هويت انفرادي خود را از دست مي دهند و در قالب يك طرح كلي جاي مي گيرند. توده هاي گياهي بويژه در مرتبط كردن ساختمانهاي بزرگ يا محيط هاي پيراموني آنها مي توانند بسيار سودمند باشند، البته در صورتي كه مقياس و ارتباط مناسب يبن اين توده هاي گياهي و ساختمانهاي مورد نظر وجود داشته باشد. درختچه ها كه بصورت توده اي قابل كاشت هستند.
بداغ
به ژاپني
اسپيره
طاووسي
البته هر يك از گونه هاي نامبرده مي تواند بسته به شرايط و چگونگي تركيب بندي با ديگر گياهان در روش هاي مختلف كاشت مورد استفاده قرار بگيرند.
در قرار گيري گياهان نسبت به يكديگر و همچنين نسبت به محيط فراگيرنده آنها، توجه به شكل كلي، رنگ و بافت گياهان داراي اهميت بسيار زيادي مي باشند. افزودن به اين در كليه مراحل طراحي بايد اصول زيبا شناسي شامل سادگي، ترتيب و تسلسل، تقارن، تنوع، تعادل و توازن، تأكيدي، تكرار و ريتم و مقياس را براي دستيابي به يك طراحي كاشت موفق در نظر داشته باشد.
يك طراحي كاشت موفق با وجود دارا بودن اجزاي تكثير، بايد وحدت و يكپارچگي داشته باشد و مجموعه اجزاي آن بايد بتوانند حس مورد نظر طراح را به بيننده منتقل نمايند.
با توجه به مطالب ذكر شده مي توان مراحل زير را براي يك طراحي كاشت اصولي در نظر گرفت.
Ø
بررسي و مطالعه شرايط اقليمي منطقه
Ø
شناسايي گياهان بومي و يا سازگار با اين شرايط اقليمي
Ø
شناسايي نيازها و محدوديت هايي كه طراح با آن ها روبروست.
Ø
انتخاب گياهان مناسب با توجه به شكل كلي، رنگ و بافت آنها
Ø
مشخص كردن نحوه كنار هم قرار گرفتن بادر نظر گرفتن اصول زيبا شناسي
در اين صورت يك فضاي سبز موفقي با بيشترين زيبايي بصري، كارايي و پايداري و كمترين هزينه نگهداري بدست خواهد آمد.
الف) خواسته ها
استفاده از گونه هاي چربي به خصوص در فضاي سبز شهري به منظورهاي مختلف صورت مي گيرد كه بطور عمده عبارتند از :
1-
آرايش و زيبايي درختان

2-
ايجاد سايبان و تلطيف هوا

3-
جلوگيري از آلودگي صدا

4-
ايجاد بادشكن و جلوگيري از گرد و خاك

5-
آشنا كردن مردم با درختان و درختچه هاي مختلف

6-
ايجاد ديواره سبز، پرچين و اسپاليد (داربست)

7-
آرايش روي چمن

8-
ايجاد مكان مناسب براي جلب پرندگان و آشيان گزيني آنها

9-
توليد ميوه مناسب براي حيات وحش پرندگان

10-
ايجاد پيكره هاي سبز هنري و معماري

11-
به نمايش گزاردن ويژگيها، جاذبه ها و زيبايماي اندامهاي درختان

انتخاب درختان براي هر يك از خواسته هاي موردنظر كه ذكر شد لازم است معيارهايي در نظر گرفته شود.


ب) معيارها

در انتخاب درخت براي هر يك از خوسته هاي مورد نظر كه ذكر شد لازم است معيارهايي در نظر گرفته شود.

ب-1- معيارهاي نخستين

Ø
عمر طولاني

Ø
ابعاد متوسط

Ø
سيستم ريشه اي عميق

Ø
پاكيزه و بهداشتي بودن آن


ب-2- معيارهاي دومين
بديهي است بسياري از عوامل ديگر كه پس از معيارهاي نخستين مورد توجهند عبارتند از مقاومت در برابر:

Ø
آلودگي هاي شيميايي هوا و خاك

Ø
خشكي

Ø
گرما و سرما

Ø
باد و طوفان

Ø
آفات و بيماريها

Ø
فشردگي خاك

Ø
سنگيني برف و شكننده بودن شاخه هاي تاج

Ø
شرايط نامناسب بافت خاك و زهكشي آن

Ø
غرقابي بودن خاك

Ø
نور شب

Ø
رقابت

در اينجا براي هر كدام به اختصار مثالهايي ذكر مي گردد.

الف) خواسته ها
1-
آرايش و زيبايي خيابانها

انتخاب ابعاد معيني از درخت متناسب با عرض خيابانها، پياده رو و عرض مسير عبور ماشينها در زيبايي و آرايش دادن به خيابان بسيار مهم است. خيابان ها بخصوص زماني كه خود زيبا هستند نبايد بوسيله انبوهي از درختان بلند پوشيده شوند كه در اين صورت درختان نه تنها به زيبايي خيابان نخواهند افزود بلكه منظره آن را زشت خواهند كرد بايد ابعاد درختان، فواصل درختان به گونه اي باشند كه هم حاشيه خيابانها، ساختمانها، مغازه‌ها خود نمايي كنند و هم درختان جلوه گر باشند در خيابانهاي باريك تاج كشيده، در خيابانهاي عريض تاج گسترده زيبايي بيشتري خواهد بخشيد. ارتفاع آنها بستگي به ابعاد خيابان خواهد داشت. زيبايي كشل يا فرم درخت در انتخاب درخت براي آرايش خيابان بسيار مهم است تاج انبوه با شكل هاي كروي يا پهن مانند.

Celtis o idenalis, Carya illinoensis

Celtis caucasica, Quecus cc longipes, Quevcus velutina pistacia mutica, Aesculus carnea, Ulmus densa Juglans regia, Crataegus aronia.

Acer rubrum, Crataegus phaenopyrum, Acerx nigurum, Tilia Americana, Quercus palustris, pyrus syviaca.

براي خيابانهاي مناسب تر از درختان با تاج نامنظم چون

Gleditisia triacanthos, Acer negundo, Aesculus glabra

را مي توان نام برد.

دو گونه بلوط هميشه سبز اروپا و امريكا به ترتيبQuercus virginiana , Q ilex از زيباترين درختان خياباني با تاج كروي هستند كه براي مناطق با زمستان معتدل و مرطوب مناسبند. درختان با تاج هرمي چون Ginkyobiloda fastagiata يا fagus sylvatica fostagiqta نيز بسيار زيبا هستند.

2-
ايجاد سايبان

عامل عمده در انتخاب درخت سايبان، شدت يا ژرفاي سايه، انبوهي شاخه ها، انبوهي برگ، بافت برگ و آرايش آن، قطر وارتفاع تاج نقش عمده در ميزان ژرفاي سايه يا شدت آن دارد.

در شهرهايي با آفتاب سوزان، سايه انبوه يا ژرف درختاني چون Morus alba، Carpinus betulus، Parrotia persica و Quercus borealis مناسب است، اما در شهرهايي با تابستان گرم و زمستان سرد كشت درختان با تاج انبوه كه در زمستان خزان مي كنند چون A.hippocastanum، Aesculus carnea، Acer platanoides مناسب ترند.

3-
جلوگيري از آلودگي صدا

در جلوگيري از آلودگي صدا عواملي چون اندكس سطح برگ، اسكروفيلي يا چرمي بودن، بافت تاج به خصوص وزن مواد در واحد سطح بسيار مهم هستند. درختاني چون انجيلي، نوش، Qurcus ilex ، Thusa giganxea در كاهش آلودگي صدا بسيار مؤثر مي باشد درخت انجيلي تنها در فصل رويش چنين نقشي را دارد.

4-
ايجاد بادشكن و جلوگيري از گرد و خاك

در نواحي كه وزش بادهاي شديد وجود دارد براي حفاظت از تأسيسات، مجموعه‌هاي آسيب پذير و درختان و درختچه هاي پارك هاي درون شهري، احداث بادشكن از درختان ضروري است در انتخاب اين درختان عواملي چون استحكام تنه درخت، ريشه هاي عميق آن، برگها و شاخه هاي مقاوم در برابر باد، تاج بلند و متراكم بايد مورد توجه قرار گيرد. درختاني بلند با تاج انبوه چون Liriodendron talipifera كه تا 30 متر ارتفاع مي رسند به ظاهر بادشكن خوبي به نظر مي رسند اما به علت ريشه هاي نسبتاً سطحي و چوب ضعيف آن در برابر بادها شديد ريشه كن شده و يا مي شكنند، در حالي كه درخت عنبر سايل Liquidambar styraciflua در برابر چنين بادهايي محكم ايستادگي مي كند. درخت بلند بازو مقاومت بسيار خوبي در برابر چنين بادهاي شديد دارد در حالي كه اغلب صنوبرها در مقابل بادهاي شديد بسيار ضعيفند. بسياري از درختان توت براي اين منظور مناسبند.

در جلوگيري از گرد و غبار خصوصيات فيزيكي سطح برگ، وجود پرز، كرك، زايده هاي گوناگون سطح برگ با مجموعه انبوهي برگ تاج در نگهدراي گرد و خاك ملاك تفكيك هستند، چنانكه نارونهايي كه سطح برگ زايده دار دارند مانند Ulmus glabra بيشتر از درختان نمدار كه سطح برگ صاف دارند مي توانند گرد و خاك در خود ذخيره كنند.

5-
كشت در گلدانهاي بزرگ براي خيابانها و پاركها يا فضاي بين ساختماني

در بسياري از شهرهاي اروپا و آمريكا درختاني را كه قابل پرورش در گلدانهاي بزرگ بتوني و جابجايي هستند در فصل رويش در خيابانها يا مكانهاي مناسب فضاي شهري قرار داده و سپس در طول فصل سرما آنها را به گلخانه هاي بزرگ منتقل مي كنند. بدين وسيله بعضي گونه هاي بسيار زيبا يا جالب توجه را مي توان مورد استفاده قراز داد مانند انواع مركبات

Casimiroa edulis, laurus nobilis, Eugenia paniculata, ligustrum lucidum, Hymenosporum favum, olea euopea Metrosidros tomentosa, Macadamia tenifolia

و تعداد زيادي از نخلها چون نخل كنتيا، نخل كاناري، نخل ملكه

Areeastrum romonzoffianum

Dicksonia Antarctica
سرخس هاي درختي چون

Musa ensete
سيكاها و موز

6-
آشنا كردن مردم با درختان و درختچه هاي مختلف

با انتخاب گونه هاي مختلف درختي و درختچه اي مي توان شهر را به يك باغ بتانيك بزرگ تبديل كرد. شهر آبادان در جنوب كشور از اين نظر شهرت داشت. در حال حاضر بسياري از شهرهاي جنوب كشور داراي چنين ويژگي مي باشند. درختاني چون

Davidia involucrate, Arbutus unedo, crataegus lavallei, crataegus oxyacantha

مناسبند.

7-
ايجاد ديورا سبز، پرچين و اسپاليه (داربست)

كشت رديفي انبوه به اصطلاح «پرده اي» از درختان و هرس آنها به روشهاي فرانسوي، هلندي مي توان پرده اي سبز با ارتفاع بلند بوجود آورد.

اين روش براي درختان ممرز در اروپا بسيار متداول است ضمناً درختاني چون نمدار، چنار Ginkyo biloba fastigiana، افرا، راش، سرخدار و بعضي گونه هاي اكاليپتوس مانند E.rudis و درختان تا دانه Celtis australis براي اين منظور بسيار مناسبند نمونه هاي زيبا از ديوار سبز را مي توان در پاريس، كاخ ورسال مشاهده كرد.

در اين فرم پرورش مي توان شكلهاي مختلفي بوجود آورد. درختان مركبات و گونه هايي از افرا چون Acer circinatum و آبشار مالايي Laburnum watereri به عنوان اسپاليته مناسبند.

8-
آرايش روي چمن

تعداد از درختان به صورت منفرد يا درگروههاي كوچك زيبايي خاصي به چمن داده و منظره بديعي ايجاد مي كنند درخت Brachyhiton popuhneus بسياري از گونه ها و ارقام سيب زينتي چون Fagas sylvatica، Halesia calolina، Malus floribunda، Carya illinoensis را مي توان نام برد درخت Cafalpa bignonioides روي چمن بسيار زينت بخش است و با تاج انبوه خود سايباني بسيار زيبا ايجاد مي كند، گونه و ارقامي از كركف نيز با سايه انبوه و فرم زيباي تاج بابرگهاي سبز يا رنگين به صورت تك درخت مناسب چمن مي باشد از اين نظر تعدادي از افراهاي زينتي چون Acer palmatum مشهورند.

9-
ايجاد مكان مناسب براي آشيان گزيني پرندگان

كشت تعدادي از درختان بلند براي جلب پرندگان و مكاني امن براي آشيان گزيني در پاركها به منظور حمايت از جميعت پرندگان در بعضي كشورهاي اروپايي از قديم متداول بوده است در اين مورد معيار اصلي براي آشيان گزيني پرندگان، تراكم انشعابات تاج يا مكان مناسب در انتخاب تنه درختان است.

نخلهاي بلند در مناطق معتدله و گرم مكان بسيار مناسبي را در انتها تنه براي تخمگذاري پرندگان فراهم مي كنند درختان بلند چون تبريزي، اوجا و شاه بلوط هندي براي آشيان گزيني در شرايط شهري در داخل پاركها مناسب هستند.

10-
توليد ميوه مناسب براي حيات وحش پاركها و فضاي سبز نسبتاً بزرگ شهري و جلب پرندگان

حمايت از جانوراني چون سنجاب، با كشت درختان دانه خوراكي مانند Quercus , Carya, Juglans, Fagus و نظاير آن در بسياري از پاركها و فضاي سبز كنار خيابان در بسياري از كشورها متداول است. براي جلب پرندگان، كشت گونه اي از درختان كوچك و درختچه هاي ميوه گوشتي رنگي چون Sorbus, Cerasus, Arvbutus, Ficus, Morus, Ribes, Hetrermeles, Cotolleastor, Berberis, Mahonia, Callicarpa, Lonicera, Diospyros مناسب مي باشد.

11-
ايجاد پيكره در هنر معماري سبز

فرمهاي پرورشي درختان به كمك هرس زيبايي اعجاب انگيزي به محوطه ها و پاركها مي دهد تعدادي از درختان بسيار انعطاف پذير و به سهولت شكل پذير هستند از اين نظر گونه هاي چون سرخدار، شمشاد، جل، ممرز و نمدار بسيار مناسبند. تعداد درختچه ها براي اين منظور بسيار زيارند. ضمناً با قطع ساقة اصلي درختان، بسياري از آنها را مي توان بصورت جست زاد با ساقه ها يا جستهاي متعدد نگهداري كرد كه گاهي زيبايي خاصي پيدا مي كنند بعضي ازدرختان بدون هرس فرم اعجاب انگيزي دارند مانند: Fagus sylvatice CV. Peudula

12-
به نمايش گزاردن اندام درختان

تعداد درختان بوسيله شكل، رنگ اندامها يا عطر گلهايشان مشهورند، بعنوان مثال گونه هاي زير با رنگ آميزي پاييزه برگها بسيار تماشايي هستند.

رنگ زرد Populus tremuloides

رنگ زرد Ginkyo biloba

رنگ قرمز Liquidambar styraciflua

رنگ سرخ تا قرمز Acer hyrcanum

رنگ سرخ Qurcus rubra

رنگ سرخ Acer rubrum

رنگ سرخ تا قرمز آميخته به سبز Parrotia persica

تعدادي از گونه هاي سماق به رنگ سرخ Rhus. Spp.

تعدادي با ميوه هاي رنگي مورد توجه Citrus, Arbutus, Crataegus, Ilix, Ziziphus, Sorbus, Cornus nuttallii

بسياري از درختچه ها داراي ميوه هاي رنگي مي باشند شكل ميوه بعضي درختان جالب توجه است مانند درخت سوسيس Kigelia pinnata يا درخت فلوس Cassia fistula از مناطق گرمسيري كه بصورت گلداني در مناطق سرد و معتدل مي توان به نمايش گذارد.

پوست درختان Betula, Cornus florida, phellodendron amurense, cladrastis lutea, Salix carmanica, parrotia persica بسيار جالب است گاهي به منظور نمايش رنگ و شكل پوست بعضي از گونه هاي اكاليپتوس نيز كاشته مي‌شود.

تعدادي از درختان و درختچه ها به منظور عطر گلهايشان مشهورند مانند Asimina triloba, Hamamelis, Chimonanthus, Philadelphus, Albizia lebbeck, skimmia Japonica

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 11:10 قبل از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

nazanin_n2701@yahoo.com
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 3:42 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

ديباچه: اساس‌ و پايه‌ بيوتكنولوژي‌ جديد را مي‌توان‌ انتقال‌ ژن‌هاي‌ يك‌ موجود به‌ موجود ديگر و فعال‌ ساختن‌ آنها در موجود جديد دانست‌؛ فن‌آوري‌ رو به‌ گسترشي‌ كه‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در صنايع‌ دارويي‌، غذايي‌، پزشكي‌، شيميايي‌ و كشاورزي‌ وارد شده‌ است‌. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ اين‌ ژن‌ها وارد يك‌ باكتري‌ شوند و پس‌ از فعال‌ شدن‌، تركيبات‌ كم‌ مقدار ولي‌ باارزشي‌ چون‌ هورمون‌ رشد يا انسولين‌ ايجاد كنند يا ممكن‌ است‌ اين‌ ژن‌ها به‌ گياهان‌ منتقل‌ شده‌ و گونه‌هايي‌ را ايجاد كنند كه‌ در مقابل‌ آفت‌كش‌ها مقاوم‌ هستند يا اين‌ كه‌ بازدهي‌ بالايي‌ دارند. به‌ اين‌ ترتيب‌ استفاده‌ از انسولين‌ براي‌ بيماران‌ ديابتي‌ محدوديت‌ خاصي‌ نخواهد داشت‌ همچنين‌ كشاورزان‌ مي‌توانند در پرورش‌ گياهاني‌ چون‌ سويا از سموم‌ و آفت‌كش‌هاي‌ كمتري‌ استفاده‌ كنند وبا استفاده‌ از نژادهاي‌ جديد، با همان‌ سرمايه‌گذاري‌ قبلي‌، محصولي‌ تا چند برابر به‌ دست‌ آورند.رشته‌ بيوتكنولوژي‌ يك‌ رشته‌ كاربردي‌ و ميان‌ رشته‌اي‌ مهندسي‌ ـ علوم‌ پايه است‌ كه‌ قلمرو آن‌ حداقل‌ 33 حوزه‌ تخصصي‌ علوم‌ را در برمي‌گيرد. اين‌ رشته‌ در كشور ما از سال‌ 1378 در دانشكده‌ علوم‌ دانشگاه‌ تهران‌ در مقطع‌ دكتراي‌ پيوسته‌ ارائه‌ مي‌شود.رشته‌ بيوتكنولوژي‌ از سه‌ مرحله‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ارشد و دكتري‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ دانشجويان‌ در مرحله‌ كارشناسي‌ پس‌ از گذراندن‌ موفقيت‌آميز 132 واحد دروس‌ مشترك‌ معرفتي‌- نظري‌، علوم‌ پايه‌، پزشكي‌، مهندسي‌ و مباني‌ بيوتكنولوژي‌ به‌ اضافه‌ آموختن‌ زبان‌ انگليسي‌ در حد 550 نمره‌ تافل‌ و آشنايي‌ كامل‌ با يك‌ زبان‌ برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر در صورتي‌ كه‌ معدل‌ آنها در هر نيمسال‌ تحصيلي‌ كمتر از 15 نباشد، مي‌توانند وارد مرحله‌ دوم‌؛ يعني‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد شوند كه‌ در اين‌ مقطع‌ يكي‌ از 6 گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌، بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌، بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌، بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌، فرآورش‌ زيستي‌ و بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌ (گياهي‌) را انتخاب‌ كرده‌ و بعد از گذراندن‌ 48 واحد در يكي‌ از گرايش‌هاي‌ تخصصي‌، و انجام‌ معادل‌ 6 واحد پژوهش‌هاي‌ انفرادي‌ و ارائه‌ 2 واحد سمينار از مقطع‌ كارشناسي‌ارشد فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند. در اين‌ مرحله‌ در صورتي‌ كه‌ ميانگين‌ نمرات‌ دروس‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد آنها حداقل‌ 16 باشد، مي‌توانند در امتحان‌ جامع‌ شركت‌ كنند و در صورت‌ موفقيت‌ در اين‌ امتحان‌، وارد مرحله‌ دكتراي‌ تخصصي‌ (Ph.D) شده‌ و رسماً براي‌ ثبت‌ پايان‌ نامه‌ دكتري‌ اقدام‌ كنند.به‌ عبارت‌ ديگر دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ نيز براي‌ ورود به‌ مقطع‌ كارشناسي‌ارشد و دكتري‌ بايد شرايط‌ لازم‌ را داشته‌ باشند؛ يعني‌ بايد ميانگين‌ معدل‌ بالايي‌ داشته‌ و در آزمون‌ جامع‌ موفق‌ شوند اما در يك‌ آزمون‌ رقابتي‌ شركت‌ نمي‌كنند.در اين‌ ميان‌ دانشجويان‌ گرايش‌ "بيوتكنولوژي‌ ميكروبي" در زمينه‌ بيوتكنولوژي‌ غذايي‌ و دارويي‌، توليد آنزيم‌ها، پروتئين‌ها، پلي‌ ساكاري‌ها، قارچ‌ها و مخمرها اطلاعات‌ لازم‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند."بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌" نيز در زمينه‌ ژنتيك‌ پزشكي‌، تشخيص‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌، ارثي‌ و سرطاني‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ و درمان‌هاي‌ مولكولي‌، كاربرد بيوتكنولوژي‌ در پزشكي‌ قانوني‌، توليد فرآورده‌هاي‌ نوتركيب‌ و واكسن‌ها و مواد تشخيصي‌ است و "بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌" به‌ استخراج‌ معادن‌ از طريق‌ بيولوژيك‌، تصفيه‌ فاضلاب‌ها و آلاينده‌هاي‌ خطرناك‌ و جامد، رفع‌ آلودگي‌ درياها و بازسازي‌ بيولوژيكي‌ محيط‌ مي‌پردازد."بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌" شامل‌ مهندسي‌ ژنتيك‌، مهندسي‌ پروتئين‌، توليد آنتي‌بادي‌هاي‌ منوكلونال‌، غشاء و سنسورهاي‌ بيولوژيك‌ و انجام‌ تحقيقات‌ بنيادي‌ بيوتكنولوژي‌ مي‌شود و "فرآورش‌ زيستي‌" (مهندسي‌ فرآيندهاي‌ زيستي‌) به‌ طراحي‌ راكتورهاي‌ بيوشيميايي‌، تكنولوژي‌ فراورش‌ مواد غذايي‌، آنزيم‌ها و داروها مي‌پردازد. و بالاخره‌ " بيوتكنولوژي‌ گياهي‌" (كشاورزي‌) به‌ كشت‌ سلول‌ و بافت‌ گياهي‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ گياهي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ گياهي‌، توليد بذر و نهال‌ مقاوم‌ به‌ شرايط‌ نامناسب‌ محيط‌، بيماري‌هاي‌ متداول‌ و حشرات‌ و آفات‌ عمده‌، توليد كودهاي‌ زيستي‌ و آنزيم‌ها و هورمون‌ها با منشاء گياهي‌ مي‌پردازد.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
رشته‌ بيوتكنولوژي‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌ و علوم‌ تجربي‌ دانشجو مي‌پذيرد چرا كه‌ بعضي‌ از گرايش‌هاي‌ اين‌ رشته‌ به‌ علوم‌ پزشكي‌ و بعضي‌ ديگر از گرايش‌ها به‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ مربوط‌ مي‌شود.گفتني‌ است‌ كه‌ دوره‌ دكتراي‌ مستقيم‌ بيوتكنولوژي‌، دوره‌ آموزشي‌ خاصي‌ است‌ كه‌ مناسب‌ با توانايي‌هاي‌ دانشجويانِ سرآمد به‌ صورت‌ پيوسته‌ و فشرده‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ و با پذيرش‌ دانشجوياني‌ كه‌ از نظر بهره‌ هوشي‌، قدرت‌ درك‌ و استدلال‌، توان‌ نوآوري‌ و خلاقيت‌، خودآموزي‌ و استفاده‌ مناسب‌ از وقت‌، علاقه‌ و انگيزه‌ شديد به‌ يادگيري‌ و توانايي‌هاي‌ ذهني‌ و رواني‌ سرآمد همگنان‌ خود هستند، آنان‌ را براي‌ اخذ درجه‌ دكتري‌ در اين‌ رشته‌ آماده‌ ‌مي‌كند.از همين‌رو نيمي‌ از ظرفيت‌ پذيرش‌ اين‌ رشته‌ به‌ داوطلباني‌ اختصاص‌ دارد كه‌ در مرحله‌ ماقبل‌ نهايي‌ المپيادهاي‌ دانش‌آموزي‌ رياضي‌،فيزيك‌، شيمي‌، كامپيوتر و زيست‌شناسي‌ پذيرفته‌ شده‌ باشند و نيمي‌ ديگر نيز مخصوص‌ داوطلباني‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آزمون‌ سراسري‌ وارد شده‌ و نمره‌ كل‌ آزمون‌ سراسري‌ آنها از 000 , 10 كمتر نباشد.در ضمن‌ از پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ رشته‌، مصاحبه‌ علمي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد تا دانشجوياني‌ كه‌ واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و انگيزه‌ علمي‌ لازم‌ را دارند، وارد اين‌ رشته‌ شوند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
رشته‌ بيوتكنولوژي‌، يك‌ رشته‌ جديد است‌ و بي‌شك‌ مدتي‌ زمان‌ خواهد برد تا فارغ‌التحصيلان‌ آن‌، جايگاه‌ واقعي‌ خويش‌ را پيدا كنند اما اين‌ به‌ معناي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ موقعيت‌ شغلي‌ براي‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مهيا نيست چون‌ زمينه‌ كار بيوتكنولوژي‌ در داخل‌ كشور مساعد است‌ و براي‌ مثال‌ در حال‌ حاضر عده‌اي‌ از دانشجويان‌ دوره‌ دكتراي‌ ميكروبيولوژي‌ كه‌ در زمينه‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌ مطالعه‌ مي‌كنند، بر روي‌ آب‌هاي‌ شور كشور مثل‌ درياچه‌ اروميه‌ كه‌ امكان‌ رشد موجودات‌ در آن‌ پيچيده‌ و مشكل‌ است‌، تحقيق‌ مي‌كنند تا با بهره‌گيري‌ از تكنيك‌هاي‌ بيوتكنولوژي‌، محيطي‌ مناسب‌ براي‌ رشد موجودات‌ دريايي‌ در داخل‌ آن‌ فراهم‌ آورند.از سوي‌ ديگر فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مي‌توانند به‌ عنوان‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ براي‌ مديريت‌ مياني‌ و هدايت‌ امور فني‌ خطوط‌ توليد، مزارع‌ و آزمايشگاه‌ها مشغول‌ به‌ فعاليت‌ شوند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف‌ بيوتكنولوژي :
روانشناسي‌ عمومي‌، فلسفه‌ عمومي‌، فلسفه‌ هنر و زيبايي‌شناسي‌، فلسفه‌ و روش‌ شناسي‌ علوم‌، تاريخ‌ علم‌، روش‌ تحقيق‌، مباني‌ منطق‌ ، منطق‌ رياضي‌، اصول‌ و مباني‌ مديريت‌ صنعتي‌، آشنايي‌ با قرآن‌ كريم‌، مباني‌ علم‌ حقوق‌ و روابط‌ بين‌الملل‌، اصول‌ علم‌ اقتصاد، رياضي‌ عمومي‌ ، آمار و احتمالات‌، محاسبات‌ علمي‌ عددي‌، شيمي‌ عمومي‌، شيمي‌آلي‌ ، شيمي‌ تجزيه‌، شيمي‌ فيزيك‌ ، مكانيك‌ ، الكتريسته‌ و مغناطيس‌، موج‌ و حرارت‌، فيزيك‌ جديد، زيست‌شناسي‌ عمومي‌ ، زيست‌شناسي‌ سلولي‌ ، زيست‌شناسي‌ مولكولي‌، ژنتيك‌ عمومي‌، ژنتيك‌ ميكروارگانيسم‌ها، اصول‌ مهندسي‌ ژنتيك‌، ميكروبيولوژي‌ عمومي‌ ، ميكروبيولوژي‌ كاربردي‌، بيوشيمي‌ ساختماني‌، متابوليسم‌، روش‌هاي‌ بيوشيمي‌ و دستگاه‌ها، ايمني‌شناسي‌، زيست‌شناسي‌ پرتوي‌، اصول‌ مهندسي‌ بيوشيمي‌، موازنه‌ جرم‌ و انرژي‌، مكانيك‌ سيالات‌ ، انتقال‌ حرارت‌، انتقال‌ جرم‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ ، مقررات‌ زيست‌ ايمني‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌:
ايمونوژنتيك‌، ايمني‌شناسي‌ سلولي‌ - مولكولي‌، ژنتيك‌ پزشكي‌، متابوليت‌هاي‌ ميكروبي‌، فاراماكوژنتيك‌، فرآورده‌هاي‌ نوتركيب‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌، آنزيمولوژي‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ محيطي‌ و دريايي‌:
فروشوئي‌ ميكروبي‌، تصفيه‌ بيولوژيكي‌ فاضلاب‌ها، تصفيه‌ بيولوژيكي‌ آلاينده‌هاي‌ خطرناك‌، آلودگي‌ دريا و بيوتكنولوژي‌ دريايي‌، پاكسازي‌ زيستي‌، مدلسازي‌ و شبيه‌سازي‌ فرآيندها، معادلات‌ ديفرانسيل‌، شيمي‌ فيزيك‌ ، ميكروبيولوژي‌ محيطي‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ مولكولي‌:
بيوفيزيك‌ سلولي‌ مولكولي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌، آنزيمولوژي‌، ساختمان‌ و عمل‌ پروتئين‌ها، ساختمان‌ و عمل‌ اسيدهاي‌ نوكلئيك‌، زيست‌شناسي‌ مولكول‌ پيشرفته‌، بيولوژي‌ سلولي‌ - مولكولي‌ تكويني‌، شيمي‌ فيزيك‌ .
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ فرآورش‌ زيستي‌:
مهندسي‌ واكنش‌هاي‌ شيميايي‌، فرآيندهاي‌ جداسازي‌، طراحي‌ راكتورهاي‌ بيوشيميايي‌(بيوراكتورها)، مباني‌ بيوتكنولوژي‌ تخمير، پديده‌هاي‌ انتقالي‌ در سيستم‌هاي‌ بيوشيمي‌، كنترل‌ فرآيند، طرح‌ و اقتصاد مهندسي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، شيمي‌ فيزيك‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ كشاورزي‌:
سيتوژنتيك‌ (كلاسيك‌ و نوين‌)، اصول‌ اصلاح‌ نباتات‌، اصلاح‌ نباتات‌ پيشرفته‌، كشت‌ بافت‌ گياهي‌ و كاربردهاي‌ آن‌، تعيين‌ نقشه‌ ژني‌ گياهي‌ (كلاسيك‌ ونوين‌)، ژنتيك‌ مولكولي‌ گياهي‌ ، روش‌هاي‌ نوين‌ انتقال‌ ژن‌ به‌ گياهان‌، آفات‌ و بيماري‌هاي‌ گياهي‌، مهندسي‌ ژنتيك‌ پيشرفته‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ بيوتكنولوژي‌ ميكروبي‌:
ميكروبيولوژي‌ محيطي‌، فيزيولوژي‌ ميكروارگانيسم‌ها، پديده‌هاي‌ تخميري‌، پروتئين‌ها و پلي‌ ساكاريدهاي‌ ميكروبي‌، بيوتكنولوژي‌ غذايي‌، بيوتكنولوژي‌ آركي‌ باكترها، آنتي‌ بيوتيك‌ها، بيوتكنولوژي‌ قارچ‌ها.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 3:38 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

عوامل مؤثر در مقاومت به علف‌كش

ارقام چغندرقند

در مقايسه با ساير گياهان زراعتي، اطلاعات كمي راجع به عكس العمل ارقام چغندرقند به علف‌كش‌ها وجود دارد (فالكنر 1982)، با اين وجود يكي از راههاي ممكن، استفاده از ارقام خيلي زودرس براي كاهش مصرف علف‌كش مي‌باشد.

(لوتز و همكاران 1991). در اواخر دهه 1950، پيشرفت كمي در زمينه افزايش مقاومت به اندوتال (نلسون و همكاران 1960) و در سال‌هاي اخير، تهيه ارقام مقاوم به گلايفوسيت بدست آمده است (برون كلاوسن 1989). تنوع ژنتيكي از نظر تحمل به علف‌كش‌ها در چغندرقند نشان داده گه چند ژنوتيپ داراي دامنه بردباري به علف‌كش‌ها هستند (شويزر ودكستر 1987). با اين وجود اصلاح و ارزيابي ارقام متحمل به علف‌كش، با توجه اثرات متقابل علف‌كش * رقم، سال * علف‌كش و رقم * سال، تنها بر اساس آزمايشهاي صحرايي ساليانه مشكل مي‌باشد. جهت حذف تاثير عوامل محيطي درآزمايش‌هاي صحرايي ساليانه، دانشمندان جهت شناسايي ژنوتيپ‌هايي از جمعيت هتروژن متحمل به علف‌كش‌ها از تكننيك‌هااي كشت بافت استفاده مي‌نمايند. آنها  با استفاده از فرآيندهاي كلونيك مريستمي، كلونهاي مصنوعي متحمل به علف‌كش‌ها راتهيه مي‌كنند (اسميت و موزر 1985). همزمان با تكامل روشهاي مهندسي ژنتيك، مي‌توان با انتقال ژن يا ژنهاي مقاوم، ارقام مقاوم به علف‌كش را توليد نمود.

 

علفهاي هرز

بسياري از آفات، سازش پذيري اكولوژيكي و بيو شيميايي به مواد شيميايي از خود نشان داده اند، اين سازش پذيري، گاهي اوقات در مرتبه مواجهه با اين مواد بروز كرده است. مقاومت حشرات به حشره كش‌ها و عوامل بيماريزا به قاچ كش‌ها و علفهاي هرز به علف‌كش‌ها (اس ـ تريازين‌ها) براي اولين بار به ترتيب در سالهاي 1908، 1904، 1970 گزارش شدند (گرسلو لوبارون 1972). امروزه معلوم گرديده كه 53 گونه علف هرز شامل 38 گونه پهن برگ و 15 گونه باريك برگ، داراي بيوتيپ‌هاي مقاوم به تريازين مي‌باشند (هولت و لوبارون، 1989). علفهاي هرز مقاوم به تريازين در 32 ايالت از ايالات متحده آمريكا، چهار استان كانادا، 12 كشور اروپايي، اسرائيل و نيوزلند مشاهده شده اند. در اين كشورها عموماً از علف‌كش‌ها يكسان و مشابه با مقدار بالا به صورت مكرر و سيستم زراعي تك كشت يا تناوب زراعي محدود استفاده شده است. غلبه بر علفهاي هرز مقاوم به استفاده مي‌شود. ـ  تريازين نيز ممكن است ولي اينكار محتملاً موجب افزايش هزينه مي‌گردد.

مقاومت به علف‌كش‌ها در گياهان ساير خانواده‌ها و كلاس‌ها محدود بوده ولي در حال گسترش است. علفهاي هرز به علف‌كش‌هاي خاصي در كلاس‌هاي بي پي ريديل، دي فنيل اتر، دي نيتروآنيلين، ايميدزولينون، فنوكسي و سولفونيلورا مقاوم شده اند. علف‌كش‌هاي ديكلوفوپ و تريفلورالين،مربوط به زراعت چغندرقند در اين گروهها هستند.

تاريخچه گزارش آفات و بيماريها به سموم و افزايش گزارش‌هاي مربوط به مقاومت علف هرز به علف‌كش‌ها منجر به توجه بيشتر به علفهاي هرز مقاوم بهه علف‌كش ههاي مخصوص چغندرقند گرديده است. با اين حال تنها گزارش از اين دست به علف هرز مهم سلمك مربوط است. يك بيوتيپ سلمك از سوئيس به كاريدازون و كمي به متاميترون (لوبارون و گرسل1982) و بيوتيپ ديگري از مجارستان به لناسيل مقاومت نشان داده اند.

در ميان ساير علفهاي هرز مزارع چغندرقند بعضي از گونه‌هاي جنس آمارانتوس و پلي گونوم نيز نسبت به علف‌كش‌ها از خود مقاومت و تحمل نشان داده اند. علي رغم 35 سال مصرف شديد علف‌كش در انگلستان اثر كمي از مقاومت به علف‌كش در مزراع چغندرقند مشاهده شده است (گوين  و موري 1985).

در اين ارتباط چندين فرضيه مطرح مي‌شود. يكي از آنها چنين مي‌گويد كه بيوتيپ‌هاي مقاوم به علف‌كش‌هاي چغندرقند درصد خيلي ناچيزي از توده طبيعي اين گياه را تشكيل مي‌دهند و اين بيوتيپ‌هاي مقاوم در مقايسه با انواع حسساس از نظر اكولوژيك سازگاري كمتري دارند (گرسل و سجل 1978). با مصرف مكرر علف‌كش‌ها در مزرعه چغندرقند مي‌توان بيوتيپ‌هاي مقاوم را شناسايي نمود. نظريه ديگري مي‌گويد كه عمليات داشت در اكثر كشورها با بكاربستن برنامه‌هاي مبارزه تلفيقي با علفهاي هرز شامل: كشت رديفي كشت رديفي، شخم مرسوم و تناوب محصول و علف‌كش منجر به حداقل رساندن مقاومت به علف‌كش‌ها گرديده است.

|+| 12 نظر
نوشته شده توسط امين ساعي
کنترل علفهای هرز با استفاده از آیش 

کنترل علفهای هرز با استفاده از آیش

دو نوع آيش وجود دارد، اول آيش معمول كه به مدت يك سال در زمين كشتي صورت نمي‌گيرد، دوم آيش بين دو كشت كه در اين حالت زمين در فصول پائيز و زمستان كشت نمي‌شود (در زمان بين برداشت محصول قبلي و كاشت محصول بعدي، زمين به صورت نكاشت رها مي‌شود). استفاده از آيش سنتي در بسياري از كشورها منسوخ شده است، زيرا زارعين توانايي رها نمودن زمين را ندارند. در نواحي كه اين نوع آيش به كار مي‌رود لاززم است تا عمليات آماده كردن زمين براي حذف علفهاي هرز سبز شده و تحريك نمودن بذر‌هاي موجود در خاك براي جوانه زدن و همچنين ظهور اندامهاي هوايي انواع چند ساله صورت گيرد. با اين وجود جون عمق عمليات آماده نمودن زمين كم است، طبيعتاً تنها علفهاي هرز يك ساله واقع در نيمه بالائي عمق شخم تحريك به جوانه زدن شده و از بين مي‌روند.

در دهه 1980، به جهت اضافه توليد برخي محصولات دولت كشاورزان را ترغيب نمود تا براي مدتي زمين‌هاي خود را به صورت نكاشت نگه دارند. به خاطر تخليه زمين از ازت در اين نوع سيستم آيش، استفاده از آن مناسب نمي‌باشد. بنابراين جهت مبارزه با علفهاي هرز از گياهان خفه كننده استفاده مي‌شودو بايستي به موقع علف هرز را با گياه خفه كننده برداشت نمود. روش مديريت زمين‌هاي نكاشت روي جمعيت علفهاي هرزي كه متعاقباً در كشت آتي سبز خواهند نمود، تاثير مي‌گذارد (كلارك و فرود ويليامز 1989).

در آيش كوتاه مدت نيز عمليات آماده كردن زمين زا مي‌توان مانند آيش يك ساله انجام داد. آيش پائيزه، تنها علفهاي هرزي كه در پائيز ظاهر مي‌شوند، تحت كنترل در مي‌آورد. مهار علفهاي هرز يك ساله اي كه در پائيز سبز مي‌شوند، ممكن است براي كشت بهار سال بعد در مقايسه با پائيز سال آتي از اهميت كمتري برخودار باشد. با اين وجود برا ي كاهش جمعيت علفهاي هرز چند ساله فرصت مناسبي است.

برخي كشورها خصوصاً اعضاء اتحاديه اقتصادي اروپا(ٍEECجهت ممانعت از خروج ازت در اراضي حساس به نيترات، كشت محصولات پوششي پائيزه را توصيه مي‌كنند. در صورت استفاده از اين گياهان ديگر نمي‌توان عمليات آماده نمودن زمين را اجراء نمود، حال آنكه گياه پوششي آشكارا رشد علف هرز  را متوقف خواهد كرد. مبارزه با محصـول پوششي، قبل از كاشت چغندرقـند در بهار ممكن است موجـب اشـكال شود. اين مسئـله خصوصـاً در خاكـهايي با بافـت متـوسط يا سنـگيـن كه هنـگام شـخم بهـاره زمان كـافي براي هوا خوردن خـاك، قبل از كـاشت نيـست، بروز مي‌كند.

|+| 5 نظر
نوشته شده توسط امين ساعي
استفاده از تناوب زراعي براي كنترل علفهاي هرز چغندرقند 

كنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند

يك روش اوليه جهت كنترل علف‌هاي هرز، كشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (1972) گزارش داد كه كشت متوالي چغندرقند به مدت 12-7 سال در بعضي نقاط آمريكا و سه سال پي در پي در هلند موجب كاهش جمعيت هرز گرديد. با اين وجود به علت تجمع نماتدها، عملكرد كاهش يافت. سيستم تك كشت چغندرقند هنوز در بعضي كشورها مانند فنلاند اجرا مي‌شود. آزمايش جديدي نشان مي‌دهد كه سيستم تك كشت با افزايش برخي از علفهاي هرز بسيار مزاحم موجب تشديدمشكلات در مبارزه با آنها مي‌شود.

امروزه استفاده از تناوب، بيشتر به دلايل اقتصادي مدنظر است تا كنون علفهاي هرز، با اين حال استفاده از تناوب جهت مبارزه با علفهاي هرز چغندرقند در هر نقطه مي‌تواند موفقيت آميز باشد. در نواحي كه از علف‌كش انتخابي استفاده مي‌شود بايستي چغندرعلفي را كه در زمين مزرعه سبز مي‌شود مهار نمود. در صورت توصيه مي‌توان از علف‌كش قبل از برداشت گلايفوسيت جهت مبارزه با علفهاي هرز چغندرقند در هر نقطه اي مي‌تواند موفقيت آميز باشد. در نواحي كه علف‌كش انتخابي استفاد مي‌شود بايستي كه چغندرقند علفي را كه در زمين مزرعه سبز مي‌شود مهار نمود. در صورت توصيه مي‌توان از علف‌كش قبل از برداشت گلايفوسيت جهت مبارزه با علف‌هاي چند ساله استفاده نمود. اين كار در زماني كه علف هرز كاملاً رشد كرده بسيار موفقيت آميز مي‌باشد (به عنوان مثال سيب زميني سبز شده در غلات) در حالي كه پس از برداشت محصول، چندان كارآيي نخواهد داشت. كشت دركلش نيز موجب كاهش تعداد بذر علف هرز در خاك و كنترل آن مي‌شود(ويوزر و همكاران 1986).

گياهان زراعي كشت قبل در مرزعه چغندرقند مخصوصاً در صورت عدم مبارزه، قادرند ايجاد مزاحمت نمايند. مبارزه با سيب زميني حاصل از سبز شدن غده، حتي با وجود استفاده از مخلوط اتوفومسات با ساير علف‌كش‌ها يا كلوپيراليد، مشكل است. سيب زميني‌هاي حاصل از سبز شدن بذر را مي‌توان با مصرف مخلوط فن مديفام و كلريدازون (پيرازون) يا هرس تراكتوري راحت تر از بين برد. جهت مبارزه با سيب زميني‌هاي حاصل از غده، تكرار استفاده از هرس تراكتوري براي جلوگيري از هرگونه رشد مجدد غده‌ها ضروري است. در صورتيكه براي مدت كوتاهي اختلاف ارتفاع بين سيب زميني‌هاي و چغندرقند وجود داشته باشد، مي‌توان با استفاده از گليفوسيت مزرعه را از علف هرز پاك نمود. (در مرحله از برداشت) يا استفاده از فلوروكسي يير در مزارع غلات مي‌توان تعداد زيادي سيب زميني سبز كرده را از بين برد.

(بويس و جول 1986) وجود كلزا به عنوان علف هرز هنگاكي كه در تناوب وارد مي‌شود، خود مشكل ديگري است. از علف‌كش‌هاي مخصوص چغندرقند مي‌توان براي مهار آن استفاده نمود، ولي بايد دقت نمود، كلزا فقط در مراحل سبز شدن و رشد به علف‌كش حساس است، كه بسيار سريع مي‌گذرد. بنابراين استفاده مجدد از علف‌كش يا عمليات مكانيكي ضروري است.

بذر كلزا تا چند سال زير خاك به حالت خواب زنده مي‌ماند. در مزارع انگلستان به كرات مشاهده مي‌شود كه تا پنج سال يا بيشتر بعد از كاشت كلزا، ناگهان جمعيت زيادي از آن در زمين ظاهر مي‌شوند. به همين دليل بايستي در زميني كه سال قبل زير كشت كلزا بوده، با استفاده از عمليات آماده كردن زمين و كاشت، آنرا مهار نمود.

نوع محصولات در تناوب و شدت مبارزه با علفهاي هرز روي جمعيت علف هرز تاثير مي‌گذارد. بري و هيلتون (1975) گزارش دادند كه بين سالهاي 1950 و 1974 در مزرعه اي در انگلستان جمعيت پوآ در تناوب سيب زميني، غلات و چغندرقند افزايش يافت. در حالي كه جمعيت علفهاي استلاريا و هفت بند كاهش يافتند علف‌كش‌هاي مورد استفاده در اين مزرعه، دو علف هرز آخري را كنترل نموده، ولي به علت عدم تاثير بر پوآ اين گياه به گل رفت و به بذر نشست. در اواخر دهه 1970، بسياري از علف‌كش‌هاي غلات از مهار جمعيت‌هاي فراوان ويولا عاجز شدند و در حال حاضر اين علف هرز جزء گياهان مزاحم كشت چغندرقند در انگلستان مي‌باشد. نئورورر (1975) با بررسي علفهاي هرز در چهار ناحيه اتريش طي سالهاي 1965 الي 1975 عنوان نمودند، تا زماني كه تغييرات تراكم علف هرز خيلي ناچيز بود، تعداد علفهاي هرز بسيار مزاحم مزارع چغندرقند (مانند آگروپيرون، بي تي راخ و هفت بند و بعضي از باريك برگهاي يكساله) افزايش يافتند. با اين وجود مصرف علف‌كش‌هاي پايدار در اراضي مردابي باعث كاهش كلي جمعيت آنها گرديد.

زمان شخم تحت تاثير عواملي ماننـد انـوع خـاك و كـشت قبلي، روي زمان سبز كردن علفهاي هرز تاثير مي‌گذارد. شخم دير هنگام عموماً علف هرز كمي را رد پي دارد (ويورز و همكاران، 1986).

بديهي است كه مهار علف هرز مي‌بايست در مورد تمامي محصولات حاضر در تناوب صورت گيرد تا از افزليش علف هرز خاصي كه ايجاد مشكل مي‌كند و يا موجب بر هم خوردن تعادل ميان جمعيت علفهاي هرز مختلف مي‌شود، جلوگيري نمود.

|+| 8 نظر
نوشته شده توسط امين ساعي
مبارزه بيولوژيكي 

 مبارزه بيولوژيكي با علفهاي هرز در مزارع چغندرقند

مديريت و دخالت در وضعيت موجودات زنده، اساس مبارزه بيولوژيك با علف‌هاي هرز مي‌باشد و از اواسط قرن نوزدهم قسمتي از برنامه مديريت علف‌هاي هرز كشاورزي بوده است. علفهاي هرز موجود در اكوسيستم‌هاي نسبتاً پايدار مانند چمن زارها و محيط‌هاي آبي بخوبي تحت كنترل درآمده اند. مبارزه بيولوژيك تنها در مورد گياهان هرز پهن برگ چند ساله و دو نوع يك ساله به نام‌هاي تريبولوس و كاردووس موفقيت آميز بوده و گزارشي مربوط به كنترل انواع باريك پهن با استفاده از اين روش ارائه نشده است (چاروداتان و دولوچ 1988). از آن گذشته، هيچ يك از اين دسته علفهاي هرزي كه كنترل شده اند، مشكلي در زراعت چغندرقند ايجاد نمي‌نمايند.

دو هدف اساسي از مبارزه بيولوژيك عليه علف‌هاي هرز دنبال مي‌شود، اول تحقيق مرتب و منظم در مورد روشهاي كنترل مربوط به نقاط ديگر و دوم تحقيق وسيع تر و گسترده تر در مورد علف‌كش‌هاي بيولوژيك با استفاده از توليد انبوه موجودات زنده يا ساير روشهاي دخالت در اكوسيستم. در سالهاي اخير از روش مبارزه بيولوژيك عليه علفهاي هرز مزارع چغندرقند استفاده نمي‌شود و انتظار تغيير و تحول عمده اي نيز در اين روند نمي‌رود. به همين دليل استفاده از اين روش مبارزه در مزارع چغندرقند با شروع قرن بيست و يكم ممكن است امكان پذير گردد.

تحقيقات اخير در مورد اين روش نشان داد وارد نمودن يك عامل زيستي كنترل كننده به مزرعه در مقياس وسيع، انواع حساس را نابود مي‌كنند (تمپلون و همكاران، 1986). چندين نوع قارچ، باكتري و ويروس داراي توانايي بالقوه جهت كنترل علفهاي هرز مي‌باشند، ليكن در حال حاضر تنها دو نوع قارچ در سطح تجارتي توليد مي‌شوند كه عبارتند از:

يك گونه كولتوتريكوم جهت كنترل علف هرز آسكاينومن در مزارع برنج و سويا و فايتوفتورا براي كنترل علف مورينا، در باغات مركبات. كسب موفقيت كاربرد اين دو نوع علف‌كش زيستي تاثير قابل ملاحظه اي بر روي تمركز منابع به سمت تحقيقات مربوط به مبارزه زيستي در دهه آينده خواهد داشت.

در حال حاضر چندين نوع قارچ بيماري زا جهت مبارزه با علفهاي هرز مزارع مختلف (به استثناء چغندرقند) تحت مطالعه مي‌باشند (چاروداتان و دو لوچ 1988) كه امكان استفاده از پنج نوع قارچ بيماري‌زا براي كنترل علفهاي هرز مانند گاوپنبه، سلمك، تاتوره، سوروف و قياق را فراهم
مي‌آورد.

استفاده بالقوه از اين روش محدوديت‌هايي نيز به همراه دارد، از جمله طولاني لازم جهت ثبت روش در ادارات دولتي، زمان طولاني مورد نياز جهت توقف رشد واز ابين رفتن گياهان مزاحم، تاثير عوامل محيطي مانند دما و رطوبت روي عملكرد اين علف‌كش‌ها و تعداد كم ميزبان‌هاي اختصاصي (خاچاطوريان 1986، تمپلتون و همكاران، 1986، چاروداتان و دولوچ1988) يك روش ممكن جهت بالا بردن تعداد علفهاي هرزي كه تحت تاثير عوامل بيماري زا قرار مي‌گيرند، تهيه عامل زيستي است كه دامنه فعاليتش تابع عامل خارجي اضافه شده به محيط باشد. در اينصورت زمانيي كه آن عامل خارجي در محيط عمل نباشد، علف‌كش زيستي فعاليت كمي داشته واز بين خواهد رفت (سندز و همكاران 1989).

با توجه به موانع ذكر شده و ساير تنگناهاي اقتصادي، جوتسوم (1988) عنوان نمود اين روش در جائيكه مبارزه شيميايي كافي نباشد با مواد شيميايي گران بوده و يا دولت مصرف آنرا ممنوع كرده است، كاربرد خواهد داشت، احتمالاً به خاطر توجه بيشتر دولت به آلودگي آبها، هوا و انقراض موجودات در معرض خطر، ممكن است كه در آينده علفهاي هرز بيشتري در مزراع چغندرقند با استفاده از اين روش تحت كنترل درآيند.

|+| 11 نظر
نوشته شده توسط امين ساعي
روشهاي شيميايي - بخش دوم 

طبقه‌بندي علفكشها بر اساس زمان مصرف

 

الف) علف‌كش‌هاي قبل از كاشت يا قبل از رويش

علف‌كش‌هاي مزارع چغندرقند به دو دسته قبل از سبز شدن تقسيم مي‌شوند. دسته اول تماسي و عمومي بوده و كليه علفهاي هرز را قبل از سبز شدن محصول از بين مي‌برند. دسته دوم قبل يا بعد از كاشت و در خاك استفاده مي‌شوند.

در صورت پيش بيني و وجود مشكل علفهاي هرز، بايستي نوع علف‌كش را از نظر مصرف در قبل يا بعد از كاشت مشخص نمود، معمولاً زناني از علف‌كش عمومي و تماسي در قبل از كاشت استفاده مي‌شود. كه علت هرز كامل نباشد و يا اينكه زمان كاشت محصول علف هرز كاملاً زير خاك مدفون نباشد. در صورتيكه زمان مصرف علف‌كش‌هاي تماسي عمومي تا بعد از كاشت با تاخير بيفتد. بيشتر علفهاي هرز ظاهر شده و در نتيجه از بين خواهند رفت. با اين وجود تعلل در مصرف علف‌كش تا زماني كه ظهور بوته‌هاي نزديك باشد. امكان دارد به گياهچه‌هاي محصول آسيب برساند. پاركرات (همراه يا بدون ديكوات)، گليفوست و گلوفلوسسينات مهمترين علف‌كش‌هاي تماسي هستند كه در اكثر نقاط جهان مصرف مي‌شوند. مهمترين امتياز مصرف علف‌كش‌هاي عمومي قبل از سبز شدن چغندرقند كنترل تقريباً تمامي گونه‌هاي علفهاي هرز از جمله چغندرعلفي مي‌باشد.

در صورت مصرف علف‌كش‌ها در خاك قبل ار كاشت چغندرقند، بايستي آنها را با خاك علف‌كش با خاك سطحي تا عمق پنج سانتي متري اطمينان حاصل نمود. مخلوط كردن علف‌كش با خاك، از طريق كاهش اثر آب و هوا روي فعاليت سم موجب تاثير يكنواختي علف‌كش مي‌شود. مخلوط نمودن علف‌كش با خاك، از طريق كاهش اثر آب و هوا روي فعاليت سم موجب تاثير يكنواخت علف‌كش
مي‌شود. مخلوط نمودن علف‌كش با خاك در مورد تركيبات فرار و در نواحي خشك لازم مي‌باشد. از آنجائيكه اين روش نيازمند وسايل خاصي جهت مخلوط كردن علف‌كش با خاك، تراكتورهاي قوي و زمان بيشتر است، چندان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

همانند علف‌كش‌هاي تماسي، انواع پردوام را نيز بايستي با خاك سطح الارض و قبل از سبز شدن گياهچه‌هاي چغندرقند به كاربرد. در غير اينصورت موجب صدمه به محصول اصلي مي‌شوند. به علت آنكه در بعضي شرايط ، مخلوط كردن علف‌كش‌هاي بادوام با خاك باعث افزايش خسارت به چغندرقند مي‌شود(بعنوان مثال،‌ لناسيل روي املاح معدني خاك) نمي‌توان تمامي آنها را با خاك مخلوط نمود. مزيت علف‌كش‌هاي با دوام مورد استفاده در خاك، كاهش شديد علفهاي هرزي اسست كه همزمان با چغندرقند سبز مي‌شوند و همچنين باعث حساس شدن ساير علفهاي هرز سبز شده مي‌گردند (دكستر 1971، دانكن و همكاران، 1982) بعضي محققين عقيده دارند كه تاثير رقابت علفهاي هرز روي عملكرد تا هنگامي كه مراحل اوليه رشد چغندرقند ناچيز است. آنان مصرف علف‌كش‌ها را در مراحل قبل از كاشت و سبز شدن به دلايل اكولوژيك قبول ندارند (مه ير و همكاران1986)، با اين وجود اكثر زراعين مصرف علف‌كش‌هاي قبل از سبز شدن را مهم و مكمل مصرف علف‌كش‌هاي بعداز ظهور گياه اصلي مي‌دانند.

در دهه 1980 در نواحي شمال اروپا جهت كنترل علفهاي هرز استفاده از روش سمپاشي با مقدار پائين بعد از مرحله جوانه زدن باعث تغيير مقدار علف‌كش‌هاي قبل از رويش گرديد.
آزمايش‌ها نشان داد قابليت اعتماد به مصرف زودتر علف‌كش با مقدار پائين بعد از مرحله رويش افزايش يافته و باعث شده تا بتوان از علف‌كش‌هاي قبل از رويش با مقدار كمتري براي مبارزه با پهن برگ‌ها استفاده كرد.

(مي و هيلتون1985) متعاقباً برخي سازندگان، علف‌كش‌هاي قبل از رويش و بدنبال آن انواع علف‌كش‌هاي بعد از رويش را با مقادير پائين معرفي نمودند. پائين آمدن مقدار مصرفي و در نتيجه كاهش هزينه، منجر به مصرف برخي علف‌كش‌هاي بعد از رويش توسط زارعين شده است كه از طرف ديگر اطمينان يافتن از مصرف ديرهنگام علف‌كش‌هاي بعد از رويش سه مبارزه با علفهاي هرز كمك نمايند. مهمترين علف‌كش‌هاي بادوام كه قبل استفاده زيست شناسي سبز كردن علفهاي هرز پهن به كار مي‌روند عبارتند از: كلرايدازون (پيرازون)، سيكلوات، دي اتاتيل، اتوفومسات، لناسيل و متاميترون.

قبل از كاشت براي مبارزه با علفهاي هرز باريك برگ مي‌توان از علف‌كش‌هاي سيكلوآت، دلاپون، دي آلات، اي پي تي سي آو تري ـ آلات استفاده نمود. با وجود ارزان بودن اين علف‌كش‌ها خصوصاً دالاپون وتي سي آب و هوايي، بعضي كشورها آنها را با علف‌كشهاي باريك برگ انتخابي بعد از رويش كه خسارت كمتري به زراعت اصلي مي‌زنند، جايگزين نموده اند.

جهت انتخاب علف‌كش‌هاي قبل از رويش، عوامل زيادي را بايد در نظر گرفت. نوع علف‌هاي هرزي كه بايد كنترل شوند در درجه اول اهميت است. جهت اطمينان از كنترل كامل علفهاي هرز، بايستي تاثير علف‌كش‌هاي پس از رويشي را در انتخاب علف‌هاي قبل ار رويش در نظر داشت. نوع خاك و مواد آلي از عوامل مهمي هستند كه در تعيين سموم قابل مصرف، مقدار و تاثير آنها تاثير مي‌گذارند. سازندگان بر تاثير مصرف متوالي بعضي علف‌كش‌ها روي محصول تاكيد دارند (بعنوان مثال: متاميترون قبل از رويش و بدنبال آن لناسيل بعد از رويش). مصرف پشت سرهم علف‌كش‌هاي قبل از رويش و آفت‌كش‌ها نيز مي‌تواند خسارت وارد نمايد، براي مثال مصرف كار بوفروان مي‌توان تا حدي اين مسئله را برطرف نمود.

بعضي اوقات جهت مبارزه با فرسايش بادي لازم است در انتخاب علف‌كش‌هاي قبل از رويش دقت نمود. مالچ معدني باي تومن و زراعت پوششي جو، دو روش رايج حفاظت محصول در برابر فرسايش بادي هستند. مالچ باي تومن مي‌تواند فعاليت علف‌كش‌هاي قبل از رويش را كاهش دهد. نثورورر1984) . وجود جو در زراعت چغندرقند، كار مبارزه را دشوار مي‌كند زيرا در انتخاب مصرف علف‌كش بايستي دقت نمود كه به رشد و نمو جو آسيبي وارد نيايد.

 

ب) علف‌كش‌هاي پس از كاشت يا پس از رويش

اين علفكشها به سه دسته اصلي زير تقسيم ميشوند:

 1.  علفكشهايي كه جهت كنترل پهن برگها مصرف ميشوند

 2. علفكشهايي كه جهت كنترل باريك برگها مصرف ميشوند

 3. علفكشهايي كه پس از استقرار گياه مصرف ميشوند

علفكشهاي دسته اول به جهت تنوع، مخلوط شدن با يكديگر و وجود موادي كه بعد از آنها استفاده ميشود فراوان مي‌باشند. به اين دليل شرح كامل اين گروه از علفكشها به آساني نيسر نيست. مهمترين علفكشهاي اين دسته عبارتند از پيرازون، كلوپي راليد، دس مديفام، اندوتال، اتوفومسات، لناسيل، متاميترون و فن‌مديفام.

در غالب كشورهاي مصرف كننده، آنها را به صورت مخلوط با فن مديفام استفاده مي‌كنند. به جهت آنكه علف‌كش‌هاي چغندرقند بندرت قادرند تمامي علفهاي هرز را از بين ببرند و يا باقيمانده آنها قدرت فعاليت زيادي ندارد. استفاده از مخلوط آنها و همچنين علف‌كشهاي پس از رويش را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بعنوان مثال، مصرف فن مديفام در دما و شدت نور زياد، به چغندرقند صدمه وارد مي‌كند (بتلن فالوي،‌ و نوريس 1977)، (پرستون و بيسكو 1982)در سال 1986 ، نئورورر در اتريش استفاده از ديسك‌هاي برگي را جهت تعيين مقدار موم برگ‌ها ابداع كرد. در اين روش ميزان گسترش ورقه مومي، راهنمائي جهت پيش بيني حساسيت محصول به علف‌كش مي‌باشد.

جهت كاهش خسارت برخي از سموم مخلوط شونده مانند فن مديفام اتوفومسات، سازندگان سم، مواد مخلوط ديگري را فرموله نموداند (مارشال و همكارام1987)، اين مواد حاوي مقادير كمتر چسبنده‌ها و فرآورده‌هاي فرموله شده در مقايسه با سموم مخلوط شونده بوده و عموماً براي محصول خطر كمتري دارند.

مواد افزوني با افزايش ميزان چسبندگي برخي علف‌كشها روي سطح گياه، باعث افزايش كارآيي آنها مي‌شوند. استفاده از اين مواد خصوصاً در شرايط خشك آب و هوايي كه هم علف هرز و هم محصول تمايل به مومي كردن برگ‌ها دارند، سودمند است. به عنوان مثال، متاميترون عمدتاً در خاك فعال است، ولي از طريق تماسي نيز موثر مي‌باشند، به اين جهت در اغلب كشورهاي توصيه
مي‌شود تا در زمان مصرف متاميترون بعد از رويش محصول حتماً از روغن افزودني استفاده شود. مهمترين مواد افزودني كه به صورت محلول پاشي در زراعت چغندرقند استفاده مي‌شود. بر اساس روغنهاي معدني ساخته شده اند، ليكن در بعضي كشورها از روغنهاي نباتي، تالوآمين‌ها و خيس كننده‌ها همراه با علف‌كش‌هاي كنترل كننده پهن برگ‌ها استفاده مي‌شود.

افزودني پاشيدني خصوصاً براي بعضي از گراس كش‌هاي جديدتر مهم هستند. روغن‌هاي معدني معمولاً همراه با آوكسي ديم، سيكلوسي ديم، كلوئي زالوفوپ و ستوكسي ديم، و همراه با فلوآزاي فوپ، معمولاً روغنهاي معدني و خيس كننده‌هاي غيريوني توصيه مي‌شود، اكثر گراس كش‌هاي مورد مصرف در مرحله بعد از رويش را بايستي تقريباً در اواخر دوره رشد محصول استفاده نمود، چرا كه علف هرز به رشدكامل رسيده و به علت اندازه بزرگش، هدف خوبي براي علف‌كش خواهد بود. گراس كش‌هايي مانند ستوكسي ديم و‌هالوگزي فوپ جهت كنترل كامل گرامينه‌هاي دائمي مانند آگروپيرون، بايد به خوبي در اندام‌هاي هوايي و ريزوم آنها جابجا شده و حركت نمايند (دكر و‌هاركر 1985). مهمترين علف‌كش مورد مصرف در زمان استقرار كامل گياه تريفلورالين كه توسط كولتيواتور هرس و يا كولتيواتور چرخشي با خاك ميان رديف‌ها مخلوط مي‌شود. اين علف‌كش نسبتاً ارزان است و مانع سبز شدن علفهاي هرزي مانند سلمك در نواحي شمال اروپا و تاج خروس وحشي، سوروف و انواع ستاريا در ايالات متحده مي‌شود. گاهي اوقات از اي پي تي سي خصوصاً هنگامي ‌كه مزاحمت‌هاي علفهاي هرز باريك برگ در مراحل آخر رشد محصول مي‌رود استفاده مي‌گردد.

تريلفلورالين به عنوان علف‌كش قبل از كاشت با بستر كاشت آماده مخلوط مي‌شود. اكثر زراعين از علف‌كش‌هايي با مقدار معمول طي دو نوبت براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ استفاده مي‌كنند. ابتدا يك علف‌كش قبل از رويش و بدنبال آن مصرف علف‌كش بعد از رويش، در روس استفاده از سموم علف‌كش با مقدار پائين، معمولاً سه نوبت سمپاشي صورت مي‌گيرد، ابتدا مصرف علف‌كش قبل از رويش و در مراحل دوم و سوم مصرف علف‌كش بعد از رويش يا اينكه در هر سه نوبت از علف‌كش‌هاي بعد از رويش استفاده مي‌شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 3:36 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

ديفن باخيا كه اكنون در آپارتمان ها وجود دارد گياهى است با برگ هاى زيبا از خانواده آراسه كه گاه در صورت بالا بودن سن گياه و مهيا بودن شرايط، گل هم مى دهد كه البته خيلى كم ديده مى شود( طول گل آن به ۱۳ سانتيمتر مى رسد ولى چندان مشخص نيست).
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 03:22 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶
سيب
سيب، سالم ترين ميوه هاست، مواد آهني زيادي دارد و براي اشخاص كم خون، خيلي مفيد است. همچنين براي بيماران دچار تنگي نفس، تجويز مي شود تا مصرف كنند، چون داراي اكسيژن بوده و به موقع به خون بدن، اكسيژن لازم را مي رساند. از قديم تجويز پزشكان، اين بوده كه براي كاهش مشكلات عصبي و روحي، شخص ترجيحاً از ميان ميوه ها ، سيب را بيشتر مصرف كند

نوشته شده توسط حسين ساعت 03:49 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶
هلو و زردآلو
اين دو ميوه ، ترشحات معده را زياد كرده و موجب تحريك تنفس مي شود. علاوه بر اين، محرك ترشحات صفراوي هم هست به اين ترتيب در بخش گوارش ، اهميت زيادي دارد به ويژه اگر با پوست مصرف شود.

نوشته شده توسط حسين ساعت 03:48 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶
گيلاس
اگر چه خريد اين ميوه به ويژه در فصل تابستان، هزينه زيادي دارد، ولي گيلاس مسكن اعصاب است ، در عين حال ملين است و خون را تصفيه مي كند. مصرف اين ميوه باعث پاكيزه شدن معده مي شود.

نوشته شده توسط حسين ساعت 03:15 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۶
كاهو
كاهو از ابتلا به امراض عصبي جلوگيري مي كند. مغزهاي خسته را تسكين مي دهد و معده اي كه به اصطلاح تنبل شده باشد را تقويت مي كند. مصرف كاهو در همين حال براي بيماران كبدي و مبتلايان به يبوست و رماتيسم، مفيد است و مي تواند راه درماني براي دردهاي سياتيك و نقرس باشد.
مشخص شده كه مصرف كاهو، علاج قطعي بي خوابي و پريشاني خيال است و مصرف سالاد كاهو و كلم، ضد برنشيت است و اگر آن را با گوجه فرنگي فراوان مصرف كنيد، امراض عصبي تا حدودي درمان مي شود.

نوشته شده توسط حسين ساعت 03:14 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف در کره زمين مي رويد
در کره زمين بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف مي رويد. ريزترين آنها گياهان تک سلولي بسيار کوچکي هستند که فقط با ميکروسکوپ مي توان آنها را ديد.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:53 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (1)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف در کره زمين مي رويد
در کره زمين بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف مي رويد. ريزترين آنها گياهان تک سلولي بسيار کوچکي هستند که فقط با ميکروسکوپ مي توان آنها را ديد.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:52 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف در کره زمين مي رويد
در کره زمين بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف مي رويد. ريزترين آنها گياهان تک سلولي بسيار کوچکي هستند که فقط با ميکروسکوپ مي توان آنها را ديد.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:50 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف در کره زمين مي رويد
در کره زمين بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف مي رويد. ريزترين آنها گياهان تک سلولي بسيار کوچکي هستند که فقط با ميکروسکوپ مي توان آنها را ديد.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:48 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف در کره زمين مي رويد
در کره زمين بيش از 380 هزار نوع گياه مختلف مي رويد. ريزترين آنها گياهان تک سلولي بسيار کوچکي هستند که فقط با ميکروسکوپ مي توان آنها را ديد.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:42 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

جمعه ۰۲ شهريور ۱۳۸۶
نور ،آب و هوا غذاي رشد گياهان خانگي
امروزه عمل آوردن گلدان هاي گل در منزل يکي از بهترين سرگرمي هاست. گياهان زينتي قسمت عمده تزئينات داخلي منزل را تشکيل مي دهند، به علاوه پرورش نباتات در منزل براي کساني که باغي در اختيار ندارند و مي خواهند گلکاري کنند حائز اهميت است.
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 17:20 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۶
آسفالت سحرآميز
شايد تا كنون شما با كاربردهاى مختلف فناورى نانو در رشته ها و زمينه هاى زيادى برخورد كرده ايد و نتايج به كارگيرى اين فناورى را نيز شاهد بوده ايد اما آيا تا كنون با كاربرد فناورى نانو در صنعت حمل و نقل برخوردى داشته ايد؟
ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 19:45 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

شنبه ۰۲ تير ۱۳۸۶
رمزهاى گل ايرانى

اقليم ايران توانايى گسترده اى در توليد گياهان در ۳ رده دارد: گل و گياهان زينتى، گل هاى آپارتمانى و گياهان دارويى. حقيقت اين است كه اين كشور ۴ فصل، تنها بر روى درياى سياه نفت نيارميده است، تابش خورشيد بر فراز اين اقليم پهناور، فرصت مغتنم اما اغلب فراموش شده اى است، فرصتى كه بسيارى از مردم ديگر سرزمين هاى جهان بدان به چشم حسرت مى نگرند.

ادامه متن ...
نوشته شده توسط حسين ساعت 20:06 موضوع مطلب :‌ کشاورزی

لينك اين مقاله | نظرات (0)

چهار شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۶
سلطان گياهان
اسفناج گياه بومى ايران است و از اوايل قرن نخست ميلادى كم كم به نقاط ديگر دنيا راه يافت. به طورى كه در تاريخ آمده اسفناج در قرن هفتم در چين و در قرن دوازدهم در اسپانيا زير كشت بوده است. كشت اسفناج در سال ۱۸۰۶ در آمريكا شروع شد. اسفناج گياهى است يك ساله داراى ساقه اى راست به ارتفاع نيم متر كه برگ هاى آن پهن و نرم مثلثى شكل به رنگ سبز است. ۲ نوع اسفناج وجود دارد كه به نام پائيزه و بهاره ناميده مى شود. اسفناج بهاره در فصل بهار كاشته مى شود و به اسفناج انگليسى معروف است. نوع پائيزه آن كه به خاك بسيار غنى احتياج دارد در پائيز كاشته مى شود. گل هاى اسفناج سبز كمرنگ هستند. اسفناج چون داراى مواد غذايى فراوانى است، كشت آن در همه نقاط دنيا معمول است و از آنجا كه خاصيت ضدسرطانى بالايى دارد به سلطان گياهان معروف است.
تركيبات شيميايى:اسفناج از نظر داشتن ويتامين B3 بسيار غنى است. بنابراين داروى مهمى براى برطرف كردن بيمارى پلاگر است. (پلاگر يك نوع بيمارى است كه به علت كمبود ويتامين B3 در بدن توليد مى شود و نشانه هاى ضعف بدن، تشنج، اختلال در دستگاه هاضمه و به وجود آمدن لكه هاى قرمز روى بدن است.) همچنين در اسفناج مقدار زيادى آهن، يد، لسيتين، كلروفيل، كاروتن، اسيد اگزاليك و اسيد آرسنيك وجود دارد.
خواص دارويى:برگ اسفناج از نظر طب قديم ايران كمى سرد و تر است و برخى عقيده دارند كه متعادل است يعنى نه سرد است و نه گرم. برگ اسفناج منبع غنى ويتامين C، B3، A و آهن و پتاسيم است. بدن را قليايى مى كند. خنك كننده و پائين آورنده تب است. ورم روده كوچك را رفع كرده و براى ورم ريه مفيد است. ملين است و يبوست را برطرف مى كند. براى لاغرشدن و كاهش وزن مفيد است. اسفناج به دليل داشتن ماده اى به نام «اسپيناسين» هضم غذا را تسريع مى كند. اين ماده موجب تحريك معده و ازدياد ترشحات آن مى شود. خوردن اسفناج در رفع تشنگى، از بين بردن ورم و درد گلو مفيد است. براى رفع سرفه هاى خشك برگ اسفناج را با جو پوست كنده و روغن بادام پخته و مى خورند. آش اسفناج با گشنيز براى سردردهاى ناشى از سوء هاضمه و اختلال دستگاه گوارشى مفيد است. اگر آش اسفناج را با آب ليمو، سماق يا آب غوره بخوريد سردردهاى ناشى از اختلال كيسه صفرا را برطرف مى كند. خوردن اسفناج از سرطان بويژه در سيگارى ها جلوگيرى مى كند. تحقيقات دانشمندان نشان داده اسفناج در پيشگيرى سرطان روده بزرگ، معده، پروستات، حنجره و رحم نيز مؤثر است. اسفناج كلسترول خون را پائين آورده و بهترين دارو براى مبتلايان به كم خونى است. اسفناج مانند جارو روده بزرگ را تميز كرده، ترشحات لوزالمعده را افزايش مى دهد و سبزى مفيدى براى تقويت اعصاب است. اسفناج پخته براى رفع بيمارى آسم و گرفتگى صدا بسيار مؤثر است. رماتيسم و نقرس را درمان مى كند. براى زياد كردن شير در مادران شيرده مؤثر است. تخم اسفناج ملين و خنك كننده بوده و براى برطرف كردن ورم كبد و يرقان مفيد است. اين گياه تعداد گلبول هاى قرمز خون را افزايش مى دهد و از آنجا كه داراى كلروفيل است، عضلات روده را تحريك كرده و تخليه مدفوع را آسان مى كند. افرادى كه مبتلا به بيمارى بند آمدن ادرار هستند مى توانند با مخلوط نصف فنجان آب اسفناج و همان مقدار روغن بادام يا روغن زيتون اين ناراحتى را درمان كنند. اسفناج را در سالاد خود بريزيد و ميل كنيد.
مضرات:اسفناج به علت داشتن اگزالات براى بيماران مبتلا به ورم مفاصل و سنگ هاى كليه و مثانه مناسب نيست و كسانى كه سرد مزاج هستند بايد اسفناج را با ادويه گرم نظير زنجبيل و هل ميل كنند.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 3:35 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  | 

با توجه نزدیکی کنکور کارشناسي ارشد، منابع رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با تصحیحاتی خدمتتان ارائه می­شود. لازم به ذکر است که سال قبل این منابع را اعلام کرده بودم ولی با راهنمایی برخی دوستان که سال قبل در این آزمون موفق شده اند، آن را به روز کردم.

براي قبولي در کنکور کارشناسي ارشد نبايد ريسک نماييد و بهتر است هر آنچه منبع در اختيار داريد، مطالعه نماييد از کتاب‌هاي فارسي و انگليسي معتبر تا جزوات دانشگاه‌هاي طراح سوال و تست‌هاي سال­هاي قبل. من خودم خواندن کتاب‌هاي مرجع را توصيه مي‌کنم.

اما اگر مايل بوديد که جزوات دانشگاه‌ها را تهيه کنيد به نظر مي‌آيد در درس‌هاي زير بايد به اين دانشگاه‌ها مراجعه کنيد، چرا که طراحان سوال از اين دانشگاه‌ها بوده و در عين درس مذکور در آن دانشگاه‌ها داراي استاد قوي‌تري بوده يا هست و در عين حال رشته بيوتکنولوژي در آنجا وجود دارد؛ يعني دانشگاه‌هاي تهران، مشهد، همدان، اصفهان، تبريز و ...

ژنتيک: کتاب دکتر يزدي صمدي (اصول ژنتيک)، جزوه تهران، جزوه تبريز، کتاب ژنتيک مولکولی ترجمه دکتر يزدي صمدي، کتاب ژنتيک انتشارات فاطمي، کتاب اصول بيوتکنولوژی مشهد و ...

اصول اصلاح و اصلاح خصوصي: کتاب اصلاح نباتات دکتر بهمن اهدايي که مهمترين منبع بوده و هست، جزوات تهران و تبريز، کتاب اصلاح خصوصي دکتر يزدي صمدي و ...

فيزيولوژي: اگر گياهي باشد کتابهاي دکتر لساني خيلي عالي هستند (انتشارات دانشگاه تهران) و همچنين کتاب فيزيولوژی هاپکينز ولي اگر زراعي باشد کتاب فيزيولوژي زراعي مشهد و جزوه دکتر پوستيني تهران.

بيوشيمي: جزوه مشهد و شيراز و ترجمه کتاب‌هاي مطرح مانند هارپر و استراير که به تازگي ترجمه شده و کتاب سال هم شده است.

آفات و بیماری­ها: براي آفات از کتاب­هاي موجود دانشگاه اروميه و گيلان استفاده نماييد و همچنين تعريف جزوات دکتر ايزد پناه و بنی هاشمی در دانشگاه شيراز را شنيده­ام.

زبان تخصصی: براي زبان بايد به طور کلي زبان خود را تقويت کنيد و با لغات تخصصي رشته آشنا باشيد که اين موضوع در حين مطالعه دروس ديگر تقويت مي‌شود. کمي متن‌هاي تخصصي مرتبط با بيوتکنولوژي را مطالعه کنيد تا درک مطالب برايتان راحت‌تر شود

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 3:33 بعد از ظهر  توسط اسماعیل سعیدی فر  |